ABB_Infrastructure_ebook_SE

Modular, eco-friendly, and flexible building space with ABB Building Solutions. Energy distribution and automation suiting the spaces.

— Lösning för infrastruktur- byggnader Om byggnadens utrymme är moduluppbyggt, miljövänligt och kan ökas över tid är det bäst att göra det med ABB Building Solutions. Energidistribution och automation som lämpar sig för utrymmena.

— Index

LÖSNING FÖR INFRASTRUKTURBYGGNADER

3

— Översikt över byggnadssegment

LÖSNING FÖR INFRASTRUKTURBYGGNADER

4

— Översikt över byggnadssegment Segmentering

Tekniken är i viss mening övergripande, men lösningarna är effektiva när tekniken kalibreras efter applikationen. De bästa tekniska och ekonomiska kompromisserna, de bästa designlösningarna är ett resultat av erfarenhet, systemval och komponentval. En noggrann och detaljerad analys av de aktuella behoven definierar användarfallet.

LÖSNING FÖR INFRASTRUKTURBYGGNADER

5

— Översikt över byggnadssegment Segmentering

— Bostäder

— Kommersiellt

— Institutionellt

— Infrastruktur

— Industri

En familj • Hus • Privata bostäder • Enskilda lägenheter

Turism • Hotell, rekreation, motell • Studenthem, inkvartering, boningsrum • Kryssningsfartyg Kontor • Låga hus/medelhöga hus/ höghus • Multifunktion • Laboratorier • Teletjänstcentral • Enskilt/andelsägande Detaljhandel och köpcenter • Butiker, stormarknader • Handelskedjor, köpcenter • Restauranger, livsmedelskedjor • Utställningslokaler Fritidsanläggningar • Kasino, nöjesfält • Sportarenor, gym, pooler • Museum, teatrar

Sjukvård • Sjukhus

Transport • Flygplatser, hamnar, stationer • Buss-/lastbils-/ tågstationer • Parkeringsanläggningar • Tunnlar

Tillverkning • Fabrik • Tillverkning • Transformation • Förpackningsanläggningar

• Vårdhem, äldreboenden • Äldreomsorg, daghem • Multicenter Utbildning • Skolor, universitet, högskolor • Forskningsanläggningar • Arkiv, bibliotek Offentligt • Stats-/stadsbyggnader, hallar • Postkontor • Tempel, historiska byggnader • Polis, militär, fängelser

Flera familjer • Flerfamiljshus • Lägenhetshus

Andra industrier • Kemi, läkemedel • Bearbetning • Telekommunikation

Lager • Lager • Kyllagring

• Kraftverk • Jordbruk

Annan infrastruktur • Vatten-/ avloppsanläggningar

LÖSNING FÖR INFRASTRUKTURBYGGNADER

6

— Översikt över byggnadssegment Kärnbehov

För närvarande är de strategiska linjer som styr definitionen av en byggnads egenskaper avsedda att uppfylla fyra klasser av grundläggande behov:

— Miljöpåverkan

— Hälsa och komfort

— Livscykelkostnad och värde

— Framtidssäkrade tillgångar

Dessa grundläggande behovsklasser kan översättas till sju egenskaper som mäter byggnadens kvalitet. Övergripande aspekter som är gemensamma för alla nödvändiga prestanda är skalbarhet och modularitet, desto viktigare ju snabbare marknadens krav förändras.

LÖSNING FÖR INFRASTRUKTURBYGGNADER

7

— Översikt över byggnadssegment Byggnadsprestanda

— Effektivitet

— Total ägandekostnad

— Anslutbarhet

— Hållbarhet

Byggnaden optimerar energiförbrukningen och stöder en effektiv resursanvändning.

Byggnaden ger transparens för drifts- och under- hållskostnader. Varningar aktiveras innan ett allvarligt fel.

Byggnaden gör det möjligt för de intelligenta komponenterna att ansluta sig till rätt cybersäkerhet, förebygga känsligheter i programvara och minimera

Byggnadens mål är att minska verksamhetens CO 2 - avtryck i enlighet med globala standarder för människor och vår planet.

risker i samband med dataflöde och lagring.

— Flexibilitet

— Välbefinnande

— Produktivitet

Byggnadstekniken gör att den enkelt kan anpassas till nya användningskrav.

Byggnadstekniken ser till att medarbetare och besökare mår bra.

Byggnaden ökar personalens produktivitet, ställer in rätt förhållanden (ljus, luftkvalitet, temperatur) som anpassas efter närvaro och förväntad prestanda.

LÖSNING FÖR INFRASTRUKTURBYGGNADER

8

— Infrastrukturlösning

LÖSNING FÖR INFRASTRUKTURBYGGNADER

9

— Vertikal infrastrukturprofil Introduktion

Ekonomin och samhället behöver tillförlitlig infrastruktur för att kunna koppla samman leveranskedjor och effektivt flytta varor, tjänster och människor från en plats till en annan och över gränserna. Infrastruktur kopplar samman hushåll i storstadsområden med möjligheter till jobb, sjukvård och utbildning med högre kvalitet. Ren energi och kollektivtrafik kan minska växthusgaserna.

TYPER AV INFRASTRUKTUR (gemensam typ av infrastruktur) Flygplatser

Transportinfrastruktur är en viktig del av den ekonomiska utvecklingen på alla inkomstnivåer. Den stöder personligt välmående och ekonomisk tillväxt. Transportinfrastrukturen spelar en roll som kapitalinsats i produktion och för att generera välstånd. Infrastrukturens indirekta bidrag till den ekonomiska utvecklingen uppstår genom en mängd olika kanaler, bland annat genom att möjliggöra produktiva privata investeringar, skapa nya aktiviteter (leveranskedjor) eller omforma den ekonomiska geografin. Transportinfrastruktur är en nödvändig förutsättning för produktionen av transporttjänster, som i sin tur är nödvändiga för att möjliggöra marknadsutbyte av slutprodukter och råvaror (däribland arbetskraft) – eller för bredare sociala fördelar (t.ex. kortare restider). Med tanke på den centrala ekonomiska rollen kallas transportinfrastruktur ofta för den moderna ekonomins ryggrad.

Järnvägar

Marina transporter

Intermodala transporter

LÖSNING FÖR INFRASTRUKTURBYGGNADER

10

— Vertikal infrastrukturprofil Introduktion

Flygplatser får ägas och drivas av myndigheter, men i de flesta fall ägs och drivs de av offentliga/privata företag som regleras av internationella och lokala standarder.

Det vi kan se utifrån detta diagram är att flygplatsen i sig är en komplex ekonomisk enhet, men det är mycket viktigt att den genererar en inkomst och att det finns motsvarande utgifter. ABB:s möjligheter att påverka inkomsterna är begränsad, men ABB:s lösningar kan definitivt påverka kostnaderna och effektiviteten på flera sätt.

Vanligtvis ägs och drivs flygplatser i grupper, till exempel MAG (Manchester Airport Group) som för närvarande äger och driver Manchester, Stansted och East Midlands flygplats i Storbritannien- Detta är vanligt förekommande i många länder. East Midlands är en liten lokal flygplats som är centralt beläget i Storbritannien med utmärkta väg- och järnvägsförbindelser och har den näst största fraktvolymen i Storbritannien, medan Manchester och Stansted är internationella betjänar landets norra respektive södra delar. Flygplatsen är en del av den lokala ekonomin, inte bara när det gäller flygplatsaktiviteter och de kommersiella intäkterna som genereras, utan även för flygplatsens periferiindustri, tillverkning och distribution till angränsande anläggningar och turism. Vissa flygplatser kan till exempel ha ett angränsande företagsområde som kan omfatta stödbranscher för flyg, t.ex. underhåll, livsmedelsberedning etc., men även industrier som i hög grad är beroende av flygtransport och förflyttning av personal mellan länder, vilket vanligtvis är högteknologiska företag där transportinfrastruktur är viktigt. Ett exempel är IT-jätten Ciscos kontor som företrädesvis är belägna vid flygplatser. Om vi åter tittar på exemplet med Manchester flygplats som är en central del av ekonomin för Manchesters storstadsområde. Den sysselsätter 25 000 personer direkt på platsen och indirekt 76 000 och genererar 4,5 miljarder £ till den lokala ekonomin. Den globala flygindustrin och den tillhörande turismen genererar mer än 87,7 miljoner arbeten såväl direkt som indirekt.

Ej flygrelaterade inkomster

Detaljhandelskoncessioner 28,9 %

Bilparkering 20,4 %

Egendom & fastighet 14,9 %

4,9 %

Globala industri-inkomster

$ 178,2 miljarder

Ej driftrelate- rade

Övrigt 35,8 %

39,2 %

55,9 %

Ej driftrelaterade

Flygrelaterade

LÖSNING FÖR INFRASTRUKTURBYGGNADER

11

— Vertikal infrastrukturprofil Interaktionspunkter

Flygplatser är alltid indelade i två olika områden som kallas för Airside och Landside. Airside omfattar all åtkomst till flygplan, inklusive start- och landningsbanor och ramper. Passagerare på affärsflygningar har tillträde till flygsidan via terminaler där köper biljett och genomgår fullständiga säkerhetskontroller.

När passagerarna passerar säkerhetskontrollerna korsar de gränsen till behörighetsområdet som är ett område som är mer synligt och kontrollerat när det gäller säkerheten.

Inom behörighetsområdet finns det väntområden, butiker, etc. men endast passagerare och personal som har godkänts i säkerhetskontrollen får vistas i detta område.

När en passagerare lämnar byggnaden för att gå ombord på ett flygplan, antingen via luftbro eller buss, så befinner de sig på airside. Bagagehantering, underhåll till exempel på landside inom behörighetsområdet.

Landside

Airside

LÖSNING FÖR INFRASTRUKTURBYGGNADER

12

— Vertikal infrastrukturprofil Interaktionspunkter

Det krävs åtta olika typer av utrymmen för att erbjuda passagerare och personal en kvalitativ upplevelse av flygplatsen.

FLYGPLATSENS DRIFTCENTRAL

BAGAGEHANTE- RING

ANKOMST TILL FLYGPLATSEN

AVRESA FRÅN FLYGPLATSEN

START OCH LANDNING AV FLYG

TRANSPORT AV PASSAGERARE OCH BAGAGE

FRITIDSAKTIVITE- TER, ANKOMST OCH AVRESA

SÄKERHETSKON- TROLL OCH KONTOR

LÖSNING FÖR INFRASTRUKTURBYGGNADER

13

— Vertikal infrastrukturprofil Nya trender

COVID-pandemin har satt upp en ny normal, som har särskilt stor betydelse på flygplatser. Under ledning av WHO och lokala myndigheter har rutiner utformats för att garantera korrekta driftsnivåer. Fokus kommer fortsatt att ligga på att följa allmänna riktlinjer.

Förbättra avkastningen

• Inomhus positioneringssystem • Förbättrad inomhusluftkvalitet • Underlättad flygplatstransit Passagerarupplevelse

• Riktade annonser och kampanjer • Shopping ombord • Tjänster för fritid och underhållning

• Förbättrad passagerartrafik • Automatiserad transittjänst

Flygplatstrender

Flygplatssäkerhet

• Infrastruktur för både fysisk och virtuell infrastruktur dvs. cybersäkerhet • Biometrisk • Spåra

• Videoövervakning & analys • Smarta säkerhetsportar

• Automatisering av tjänster • Digitalisering • Resurs- & kapacitetsplanering • Mobilaktiverade åtgärder Drifteffektivitet

• Elektrisk mobilitet • Hantering av kemiskt avfall • Vattenkonservering Hållbarhet

LÖSNING FÖR INFRASTRUKTURBYGGNADER

14

— Vertikal infrastrukturprofil Kundens behov

När det gäller flygplatsen visar vår forskning att nio viktiga krav måste tillgodoses, som är förankrade i de fyra kundbehovskategorierna.

Hälsa och komfort

Livscykelkostnad och värde

Miljöavtryck

PASSAGERARENS TERMISKA KOMFORT Passagerarnas erfarenheter spelar en avgörande roll för att upprätthålla flygplatsens rykte för att öka trafiken och därmed intäkterna. Många delar av passagerarens resa, till exempel incheckning, säkerhet, ombordstigning, sker i områden där många människor befinner sig vilket kräver rätt parametrar för belysning, temperatur, luftfuktighet och luftkvalitet.

VERKSAMHETSKONTINUITET Utöver externa faktorer som kan påverka flygplatsdriften, kan driftstopp orsakas av dålig maskininställning, dåligt underhåll eller minskad tillgänglighet till delar, material, arbetskraft eller strömförsörjning. Operatörerna måste i största möjliga utsträckning minska riskerna för kontinuiteten för alla verksamheter på airside och landside. FÖRBÄTTRADE INTÄKTSFLÖDEN Flygtransportnav möjliggör en mängd olika verksamheter. Även om andelen intäkter som härrör från flygverksamheten fortfa- rande är den största så utgör andra källor som detaljhandel, parkering, biluthyrning, korttidslogi och kontorslokaler en stor del av den totala flygplatsverksamheten. Både flygplatsled- ningen och de som driver de icke flygplatsrelaterade verksamhe- terna vill skapa gynnsamma förutsättningar så att passagerarna kan använda deras tjänster. EFFEKTIV DRIFT Flygplatser ägs vanligen av myndigheter eller stora offentliga eller privata institutionsgrupper. I båda fallen är högsta prioritet att driva flygplatsen enligt högsta kvalitetsstandarder, med lägsta möjliga kostnader för administration, bemanning, energi och vatten och underhåll. Hur resurser hanteras påverkar direkt den ekonomiska lönsamheten och avkastningspotentialen för flygplatsen.

HÅLLBARHETSMÅL På grund av deras strategiska betydelse för länder och samhällen och den privata/offentliga ägarstrukturen, samt flygresans naturliga miljöpåverkan har flygplatser ansvar för att implementera omfattande hållbarhetsprogram, som huvudsakligen fokuserar på verksamheter på landside. Arbetet har tydliga målsättningar att minska utsläppen som är relaterade till energi- och miljöavfallshantering. FÖRENKLAD CERTIFIERING Många flygplatser strävar efter att certifiera byggnadens prestanda och försöker minska de ansträngningar som krävs för att erhålla krediter, vilket bland annat omfattar detaljerad dokumentation och information om kraft- och energisystem. De värdesätter tillgång till tillförlitlig och konsoliderad data.

SÄKER OCH SMIDIG RESA Smidiga resor innebär en optimal

passagerarupplevelse, där resenären slutför hela flygplatsresan utan att drabbas av förseningar, störningar eller förvirring. Passagerarnas stress förhindras på en professionellt driven flygplats där de känner sig trygga och väl omhändertagna.

LÖSNING FÖR INFRASTRUKTURBYGGNADER

15

— Vertikal profil för detaljhandel och köpcentra Kundens behov

Framtidssäkrade tillgångar

SÄKER INFRASTRUKTUR Den främsta prioriteringen för flygplatsoperatörerna är att undvika incidenter som kan äventyra persona- lens, besökarnas och resenärernas liv. Internationella säkerhetskrav utvecklas ständigt för att förhindra sådana incidenter, vilket driver på behovet av flexibla men ändå robusta fysiska säkerhetsåtgärder och cybersäkerhetsåtgärder, samt kontinuerlig drift av verksamhetskritiska system. INTEGRERAD DRIFT Under flygplatsernas långa livslängd kommer nya komponenter att användas för att uppgradera, ersätta eller komplettera de befintliga systemen. Efterfrågan är hög på maskin- och programvara som integrerar dem utan problem, särskilt de som möjliggör nya funktioner med större synlighet i alla applikationer.

LÖSNING FÖR INFRASTRUKTURBYGGNADER

16

— Byggnadssegmentets prestanda för infrastrukturen

Innan vi går in på hur tekniken kan uppfylla dessa behov är det viktigt att se dem i förhållande till de sju byggnadsprestanda som beskrivs i ABB:s holistiska strategi. Baserat på sina prioriteringar kan kunderna på ett effektivt sätt skapa sin egen strategi som utnyttjar ABB:s teknik för byggnadslösningar, för att tillgodose deras behov genom utvalda byggnadsprestanda.

— Hållbarhet

— Total ägandekostnad

— Effektivitet

— Flexibilitet

— Anslutbarhet

— Välbefinnande

— Produktivitet

LÖSNING FÖR INFRASTRUKTURBYGGNADER

17

— Byggnadssegmentets prestanda för infrastrukturen

— Flexibilitet

— Hållbarhet

Infrastrukturbyggnader som flygplatser och järnvägar är mycket dynamiska transportnav , som måste anpassas till ändrade passagerarflöden och ändrade säkerhetsprotokoll. En flexibel uppsättning byggnader som snabbt kan anpassas för att tilldela lämpliga resurser till särskilda områden på flygplatsen enligt affärsprocesserna och hälsobestämmelserna är på väg att bli ett måste för att strömlinjeforma verksamheten. Att vara redo för uppskalning baserat på ökad efterfrågan möjliggörs genom flexibla byggnader.

För att respektera de åtaganden som gjorts som en del av deras hållbarhets- policy ingår flygplatser avtal om produktion eller inköp av förnybar elektricitet , ge CO 2 -kompensering, införskaffa fordon med låga/inga utsläpp och implementera miljöprogram som omfattar hantering av kemiskt avfall, vatten och energi. Sådana åtgärder underlättar uppbyggnaden av prestandacertifie- ringssystem som LEED eller BREESM.

— Välbefinnande

— Total ägandekostnad

Att ge resenärerna en trygg och bekväm, problemfri resa genom flygplatsen kräver att flygplatsen är välinformerad om alla systems prestanda, att utrustningsförhållanden övervakas kontinuerligt för att leverera den perfekta upplevelsen , oavsett om de lämnar in bagage, handlar, slappar i en lounge, går igenom säkerhetskontrollen eller väntar på att gå ombord. Digitala system möjliggör självbetjäningsalternativ, datadelning i realtid och avancerade säkerhetsfunktioner.

De ekonomiska konsekvenserna av att utveckla, äga och underhålla en stor flyg- plats är jämförbara med en liten stad när det gäller omfattning och komplexitet. Stabila ägarstrukturer för flygplatser innebär att passagerar- och godstransport är de viktigaste drivkrafterna för ekonomiskt värde. Investeringar i denna sektor planeras under långa tidsperioder, vilket innebär att strikt kontroll av drift- och underhållskostnader är nyckeln till lönsamheten. Tillförlitlig och ansluten utrustning säkerställer att fel förhindras, kontinuerlig och oavbruten drift.

LÖSNING FÖR INFRASTRUKTURBYGGNADER

18

— Prestanda i byggnadssegmentet för detaljhandel och köpcentra

— Effektivitet

— Produktivitet

Flygplatsdriftens övergående natur erbjuder många möjligheter att undvika slöseri av resurser som el, gas, vatten och samtidigt bibehålla tillfredsstäl- lande komfortnivåer för passagerare och personal. Genom noggrann övervak- ning av energiförbrukningen med lämplig detaljnivå kan flygplatser förutsäga och identifiera optimala driftsmönster som driver på betydande besparingar.

Flygplatser har såväl specialutbildade medarbetare som allmän personal inom rengöring och underhåll. Utmaningar att rekrytera kvalificerad personal tillsammans med behovet av att minska driftbudgeten, tvingar flygplatser att i allt högre grad använda automatisering för funktioner som incheckning, bagagehantering, säkerhetsarbete och centrala fastighetshanteringssystem. I takt med att tekniken blir bättre ökar inte bara medarbetarnas produktivitet genom att de får optimala miljöförhållanden inomhus , utan också värdet på passagerarnas resa. Förutsägande underhållsprogram möjliggör insamling och analys av nyckeldata för att undvika driftstopp.

— Anslutbarhet

Transportsektorn ligger i framkant när det gäller digitalisering. Det stora antalet IoT och andra uppkopplade enheter på platser som flygplatser kräver att IT-infrastruktur i stor skala och med hög säkerhet, där kritiska system som HVAC, kraftsystem, passagerarbearbetning och kontinuerlig CCTV- övervakning finns på plats. Flygplatser har de strängaste säkerhetskraven för att direkt kunna agera på såväl fysiska hot som cyberhot.

LÖSNING FÖR INFRASTRUKTURBYGGNADER

19

— Funktioner som förväntas i en flygplatslösning Automation, styrning och övervakning

— Besparingar inom energi och ekonomi Automationssystem kan spela en grundläggande roll för att minska energiförbrukningen inom tjänstesektorn, som har blivit den mest energiintensiva sektorn i de viktigaste industrialiserade länderna.

Standarden EN 15232 möjliggör en enkel och erkänd uppskattning av besparingar inom energi och ekonomi i samband med införandet av ett automatiseringssystem, som tidigare var ganska omfattande och komplext.

Definition av klasser Bostäder D C B

Ej bostäder

Automatiseringsklasserna i enlighet med EU-standard EN 15232

A

D C B

A

UTSLÄPPSKONTROLL Värmestyrning Styrsystemet installeras på sändar- eller rumsnivå, i fall 1 kan ett system styra flera rum 0 Ingen automatisk styrning 1 Central automatisk styrning 2 Enskild rumsautomatisk styrning via termostatventiler eller elektronisk styrenhet 3 Individuell rumskontroll med kommunikation mellan styrenheter och BACS 4 Kontroll av temperaturen i distributionsnätets varmvatten (tillförsel eller retur) Liknande funktion kan tillämpas för styrning av direktverkande el-värmenät 0 Ingen automatisk styrning 1 Utetemperaturkompenserad styrning 2 Innetemperaturstyrning Styrning av distributionspumpar De reglerade pumparna kan installeras på olika nivåer i nätet 0 Ingen styrning 1 På/av-styrning 2 Styrning av variabelt pumpvarvtal med konstant Dp 3 Styrning av variabelt pumpvarvtal med proportionell Dp

Integrerad styrning av enskilda rum, inklusive behovsstyrning (baserat på närvaro, luftkvalitet osv.)

LÖSNING FÖR INFRASTRUKTURBYGGNADER

20

— Funktioner som förväntas i en flygplatslösning Automation, styrning och övervakning

— Besparingar inom energi och ekonomi

Besparingar beräknade enligt EU-standard EN 15232

FASTIGHET

BYGGNADSTYP

f BAC.EL

f BAC.HC

D

C

B

A

D

C

B

A

Kontor

1,10 1,06 1,07 1,05 1,07 1,04 1,08

0,93 0,94 0,93 0,98 0,95 0,96 0,95

0,87 0,89 0,86 0,96 0,90 0,92 0,91

1,51 1,24 1,20 1,31 1,31 1,23 1,56

0,80 0,75 0,88 0,91 0,85 0,77 0,73

0,70 0,5 a 0,80 0,86 0,68 0,68 0,6*

Föreläsningssal

Skola

Ej bostäder

Sjukhus

Hotell

1

1

Restaurang

Servicebyggnader för grossist- och detaljhandel

Enfamiljshus

Bostäder

Lägenhetshus Annan bostads- byggnad eller liknande

1,08

0,93

0,92

1,10

0,88

0,81

LÖSNING FÖR INFRASTRUKTURBYGGNADER

21

— Funktioner som förväntas i en flygplatslösning Automation, styrning och övervakning

— Kommunikation

Kommunikationen mellan olika undersystem inom samma byggnad eller visualiseringen via internet av bilder på rum till följd av ett larm är funktioner som är lätta att uppnå i ett bussystem.

De viktigaste punkterna är följande:

• Enkel kabeldragning Med hjälp av busskablar för anslutning mellan enheterna överförs alla data och all information via ett enkelt tvinnat par, vilket sparar material och tid som läggs på att dra kablarna. Med en 6-ledarkabel kan du även leda ström och tal till de olika enheterna. Möjligheten att använda en enkel 6-ledarkabel jämfört med stora kabelbuntar (eller den stora flerpoliga kabeln) som vanligtvis används, underlättar installationen och minskar installationstiderna. • Modularitet Genom att övergå till system som använder modulbaserad teknik är det möjligt att få systemet att utvecklas över tid, med början från de grundläggande funktionerna och sedan lägga till de andra funktionerna, utan att försvaga de investeringar som redan gjorts. • Kontinuerlig service och enklare underhåll Genom att dra nytta av de interna funktionerna för självdiagnos och avvikelseidentifiering som finns i vissa system är det möjligt att direkt identifiera eventuella fel. Vid behov kan de elektroniska modulerna bytas ut, utan att behöva avbryta systemdriften och därmed säkerställa tjänstens kontinuitet. Dessutom kan elektroniska rumsstyrmoduler, om de installeras i korridoren, bytas ut utan att behöva gå in i patientrummet. På så sätt störs inte patienterna och läkare och sjukvårdare kan på ett säkert sätt fortsätta att arbeta efter aktuella behov, medan den tekniska underhållspersonalen kan ingripa snabbt.

Ett bussystem kan tillgodose kommunikationsbehov i samband med säkerhet, kontroll och underhållning, till exempel aktivering av övervakningskameror eller sändning av bilder via internet, från rum till följd av ett larm, det gör det möjligt att förstå om det verkligen föreligger ett problem eller om det är ett falskt larm. Alla funktioner som används i de olika systemen i en byggnad kan också fjärrstyras genom användning av webbservrar eller fjärrstyrning på land eller mobila nätverk. Videosystemet blir en integrerad del av automationssystemet, som bland annat möjliggör kommunikation mellan de olika arbetsstationerna inom samma byggnad. De olika kommunikationslösningarna mellan personalen och hyresgäster möjliggör viktiga resultat, bland annat användarvänlighet, besparingar i installation och hantering och förbättring av den service som erbjuds.

LÖSNING FÖR INFRASTRUKTURBYGGNADER

22

— Funktioner som förväntas i en flygplatslösning Automation, styrning och övervakning

— Åtkomstkontroll

MODULBASERAD Modulbaserad arkitektur med fristående grafik eller som kan integreras i scada-system från tredje part

ENKEL KONFIGURATION Plug and play-system. Lägg bara till enheterna i KNX-linjen

ENKEL STYRNING Procedurer för tilldelning av åtkomstbehörigheter förenklade med olika nivåer av användarbehörighet

DIAGNOSTIK Integrerad diagnostik för systemlarm eller fel

UTBYGGNAD Enkel och minimalt invasiv utbyggnad av funktioner

LÖSNING FÖR INFRASTRUKTURBYGGNADER

23

— Funktioner som förväntas i en flygplatslösning Automation, styrning och övervakning

— Säkerhet

Integreringen av system som larmsystem, videoövervakning och tekniklarm gör det möjligt att minska installationskostnaderna utan att påverka prestanda. Närvarolarmssystemet kan kommunicera med byggnadens videoövervakning, belysning och andra system: integrering av de olika systemen möjliggör därför en högre säkerhetsnivå och lägre kostnader än enskilda system. Många enheter kan användas multifunktionellt av flera system.

LÖSNING FÖR INFRASTRUKTURBYGGNADER

24

— Funktioner som förväntas i en flygplatslösning Automation, styrning och övervakning

— Komfort

— Styrning av luftkonditionering – komfort och effektivitet i samma arkitektur

Ökning av den komfort som byggnaden erbjuder och levnadsstandarden är bland de mest kända fördelarna med ett styrsystem för automation. Lampor och solskydd i ett rum eller en serie rum kan grupperas så att de kan styras automatiskt eller autonomt, även av sköra personer. Det gör det enkelt att släcka alla lampor i ett område med en enda rörelse, stänga fönstren, ställa in alla system du önskar i vänteläge (t.ex. kylning), aktivera larm osv. Genom att integrera traditionella funktioner i ett elsystem med styr- och automationsfunktionerna för kommunikation till och från byggnaden, ökar byggnadernas användbarhet. Tack vare värmestyrning spelar systemet en grundläggande roll, inte bara när det gäller att minimera förbrukningen, utan också för att förbättra komforten. Personer med handikapp eller tillfälliga eller permanenta mobilitetsbegränsningar kan få hjälp med att använda utrymmena och deras funktioner. Lösningarna som i de flesta fall uppfyller dessa behov kan vara: • kameraövervakning, • särskilda röstkommandon, • fjärrkontroller med specifika funktioner som t.ex. stora belysta knappar, • stora sammankopplade knappar, • larm som rapporteras på mobiltelefoner vid upptäckt av översvämning, gasläckor, öppna dörrar eller fönster osv. • nödsamtal med speciell knapp eller dragknapp.

LUFTKONDITIONERINGSSYSTEM All luftkonditionering sköts av byggnadens styrsystem

CENTRALISERAD VÄRMEUTRUSTNING All utrustning för uppvärmning och kyla (värmepanna – kylare-UTA – VRV-frikylning) kan integreras i systemet och styras lokalt av PLC/växelriktare

KOMPATIBILITET Alla kommunikationsprotokoll går att integrera

DISTRIBUERAD UTRUSTNING OCH SENSORER All utrustning och alla sensorer som distribueras i rummen (fläktbatterier, ventiler och termostater) kan integreras och styras via KNX-protokollet

FLEXIBILITET En flexibel och modulbaserad arkitektur som gör det möjligt att möta alla tänkbara fall

LÖSNING FÖR INFRASTRUKTURBYGGNADER

25

— Funktioner som förväntas i en flygplatslösning Automation, styrning och övervakning

— Boende och komfort – energibesparing och komfort

BELYSNING Belysningsstyrning är integrerad i systemet

ENERGIEFFEKTIVITET OCH KOMFORT Naturligt och artificiellt ljus utnyttjas för att säkerställa bästa möjliga förhållande för komfort och energieffektivitet

AUTOMATISERAD STYRNING Byggnaden styr sig själv tack vare sensorer för närvaro, ljusstyrka och luftkvalitet

INTEGRERING MED SPECIFIKA PROTOKOLL Styrning av belysningssystemet via DALI-buss

LÖSNING FÖR INFRASTRUKTURBYGGNADER

26

— Funktioner som förväntas i en flygplatslösning Automation, styrning och övervakning

— Styrning

Övervaknings- och kontrollsystemen möjliggör övervakning av alla viktiga parametrar i byggnader, underlättar normalt och extraordinärt underhåll och optimerar lagring av alla data som rör styrprogrammet.

LÖSNING FÖR INFRASTRUKTURBYGGNADER

27

— Funktioner som förväntas i en flygplatslösning Energistyrning

— Verktygen för att styra och kontrollera fastighetens energiförbrukning Energichefer, fastighetsägare och fastighetsförvaltare känner alla alltför väl till trycket på att minska kostnader och energiförbrukning, samtidigt som man bibehåller invånarnas komfort. Energistyrning omfattar planering och drift av enheter för energiproduktion och energiförbrukning, samt lagring och energidistribution. Målen rör resursbevarande, klimatskydd och kostnadsbesparingar, samtidigt som användarna har konstant tillgång till den energi de behöver. Det är nära kopplad till miljöstyrning, produktionsstyrning, logistik och andra etablerade affärsfunktioner. Därför är valet av verktyg för att styra och kontrollera fastighetens energiförbrukning och kostnader, tillsammans med fastighetssystemet och el-distributionssystemet, de grundläggande delarna i utformningen av ett el-system, som analys och utveckling av lösningen kommer att vara beroende av. Det optimala verktyget för att styra och kontrollera byggnadens energiförbrukning och kostnaderna är användarvänligt, så att rapportering och kartläggning är så intuitivt och lätt att förstå att det inte bara används av experter inom energistyrning. Lösningen ska anpassas för att uppfylla varje kunds individuella krav. Rätt lösning fokuserar på energistyrning för att analysera energiförbrukning och målbespa- ringar i en byggnad, möjliggöra förbättringar av energieffektiviteten och kontinuerlig driftsättning av byggnaden.

— Förväntade funktioner för Fastighetsenergistyrsystemet

Molnbaserad BEMS-åtkomst till mätare och sensorinformation i byggnaden via internet. Informationen samlas in från BAS via en säker, fast IP-anslutning och slutanvändaren får tillgång till informationen genom att logga in på en dedikerad webbplats med sitt unika användarnamn och lösenord. Ingen begränsning av antalet mätare och sensorpunkter som kan anslutas till tjänsten över alla geografiska platser, vilket är avgörande för stora organisationer men även i andra sammanhang. Möjligheten att arbeta med alla tredjepartssystem som Tridium, BACnet och fristående system via SQL- eller MS Access-databasen, där mätar- och sensorinformationen lagras, är avgörande för att undvika alla begränsningar i befintliga byggnader och i helt nya installationer.

LÖSNING FÖR INFRASTRUKTURBYGGNADER

28

— Funktioner som förväntas i en flygplatslösning Energistyrning

— Analys och diagramanalys

— Rapportering

— Öka medvetenheten och uppmuntra en beteendeförändring En webbaserad informationsdisplay för allmänheten kan kommunicera information om byggnadens energiprestanda och ge tips och rekommendationer om hur medarbetarna kan bidra till att minska energiförbrukningen. Genom att offentligt engagera människor i energieffektivi- tetsförändring finns det potential att förbättra energieffekti- viteten med mer än 5 procent, jämfört med andra energieffek- tivitetsåtgärder i en organisation. Detta positiva agerande sprider sig dessutom bortom själva byggnaden till en mer offentlig arena. • Förbättra byggnadens energiprestanda • Energibesparingar på upp till 5% jämfört med andra energieffektivitetsåtgärder genom beteendeförändring • Reducerar kostnader och koldioxidavtryck • Kommunicerar energipolitik och strategi till allmänheten • I enlighet med ISO 50001

BEMS-analys och diagramanalys visar hur, var och när energiförbrukningen sker. Data om energiförbrukning kan analyseras på ett antal olika sätt från spektralanalyspaneler, regressionsanalys, faktiska kontra måldiagram och mycket mer. Diagramanalys: • Visa energiinformation i realtid efter dag, vecka, månad, år och anpassad visning • Jämför tidsperioder, mätare och exportera data Analys: • Visa energimönster med hjälp av spektralanalysverktyget • Sätt upp mål baserade på drivfaktorer eller fasta parametrar • Jämför faktiskt mot målet • Tillgång till regressionsanalys, överskridande och samlingsdiagram • Analysera energiförbrukning jämfört med ett smart mål för energistyrning i realtid

Rapporter är ett viktigt verktyg för löpande energistyrning genom att hjälpa chefer och beslutsfattare att hålla reda på energibesparande initiativ, kontrollera om och var besparingar har gjorts och när målen har uppnåtts. Fullt anpassad rapporteringsfunktion gör det möjligt att generera omedelbara eller schemalagda rapporter om energiförbrukning, kostnader, koldioxidutsläpp, prestanda i förhållande till mål, samt hyresgästers kostnadsrapporter.

— Övervakning och larm

Larm som visas via det kartbaserade gränssnittet är särskilt användbara för en snabb översikt av flera byggnader på flera platser för kontors- eller övervakningscenter: • Avvikelser upptäcktes i energiförbrukningen jämfört med förväntad förbrukning • Larmrapporter utfärdads via e-post • Analys av larmhistorik kan hjälpa till att identifiera eventuella pågående problem.

LÖSNING FÖR INFRASTRUKTURBYGGNADER

29

— Funktioner som förväntas i en flygplatslösning Servicekontinuitet

— Allmänna distributionssystem

Det finns inga verkliga specifika tekniska standardreferenser för valet av el-distributions- system, inte heller med tanke på att detta val nödvändigtvis är fritt och beroende av vilken process som används. El-distributionssystem är en grundläggande infrastruktur för de flesta affärsprocesser och hjälper till att fastställa deras prestanda, till exempel energistyrning, säkerhet, tillförlitlighet och underhållsförmåga. Om anläggningssäkerheten är en viktig egenskap, som ett juridiskt krav, är istället tillförlitlighet, tillgänglighet och underhållsmöjligheter egenskaper hos anläggningen som direkt påverkar verksamheten. De möjliga konfigurationer som ett el-distributionssystem kan ta kan normalt spåras tillbaka till tre grundläggande system: • den enkla radiella planen, • system med dubbla radiella planer, • ringen.

Egenskap

Plan enkel radiell

dubbel radiell

ring

Tillförlitlighet

min min min max min min

max max max

genomsnitt

Servicekontinuitet Spänningsstabilitet

gen. 1 gen. 2 gen. 2

Förluster

min

Inledande kostnader

max max max

genomsnitt genomsnitt genomsnitt genomsnitt

Service- och underhållskostnader

Flexibilitet

min

Styrning

max

genomsnitt

1 Om korta avbrott i tjänsten kan accepteras vid driftstörningar eller vid arbete på systemet. 2 Det är en funktion för den punkt där ringen hålls öppen.

LÖSNING FÖR INFRASTRUKTURBYGGNADER

30

— Funktioner som förväntas i en flygplatslösning E-mobilitet

— Laddstationer för elfordon

Hotell/restaurangbyggnaden ska vara utrustad med en modern infrastruktur med laddstationer för elfordon och åtkomsten sker via en ramp med automatisk åtkomstkontroll och strömförsörjningen är konfigurerad för laddstationer för elfordon. Kraftdistributionen är dimensionerad så att alla laddare kan användas med full effekt samtidigt. I framtiden kommer användaren att ha möjlighet att öka antalet laddare för elfordon, utan att ändra installationen, tack vare reserv- och laststyrningsfunktionen. Laststyrningen ser till att byggnadens tillgängliga kapacitet inte överskrids. När aktuell efterfrågan är hög kommer laddaren för elfordon att pausa laddningen. Laddningen startar igen när det finns tillgänglighet i nätet. Långsam laddning är perfekt för anställda som parkerar hela dagen, medan snabbladdare är en perfekt lösning för parkeringsplatser som är reserverad för besökare, vilket möjliggör laddning på kortare tid. Laddningsenheten bör anslutas till internet via GSM, WiFi eller LAN för perfekt integration i smarta fastighetssystem och -konfiguration via app. Förenklad autentisering via antingen RFID eller App ger flexibilitet för offentliga tillämpningar. Skydd och säkerhet för strömförsörjningen säkerställs av skyddsenheter och automatiska brytare. Förbrukningen hålls under kontroll och energimätare är integrerade i BMS för tillgångsstyrning.

LÖSNING FÖR INFRASTRUKTURBYGGNADER

31

— Rekommendationer från ABB:s teknikanvändare

LÖSNING FÖR INFRASTRUKTURBYGGNADER

32

— Rekommendationer från ABB:s teknikanvändare

IRLAND

TERMINAL 1 OCH 2 PÅ DUBLIN AIRPORT

— Dublins internationella flygplats är Irlands mest trafikerade flygplats och är också en av de tio mest trafikerade flygplatserna i Europa.

Dublin Airport hanterar i genomsnitt 60 000 passagerare per dag, vilket ökar till 80 000 passagerare under högsäsongen och mer än 600 flygplansrörelser varje dag.

Drivs av Dublin Airport Authority (Dublins flygplatsmyndighet).

UnitronUC32 OPC-server ger den nya termina- len en helt integrerad lösning. Med OPC-servern kan ABB Cylon® BEMS integreras med andra system som hissar, bagagetransportörer, belysning, säkerhet och brandskydd. Alla system kan läsas och övervakas från en enda dator med OPC-gränssnittet.

LÖSNING FÖR INFRASTRUKTURBYGGNADER

33

— Rekommendationer från ABB:s teknikanvändare

— När den nya delen av ShenZhen International Airport byggdes beslutade man sig för ABB i-bus®.

KINA

Byggnadsarbetet tog 1 år, från februari 2003 till februari 2004. ABB i-bus® styr alla belysningssystem i det offentliga området, huvudsakligen från en central dator.

SHENZHEN AIRPORT

Vilka var utmaningarna när det gällde att uppfylla kundernas önskemål? Utmaningen var att visa kontaktstatusen på en central dator.

Varför beslutade man sig för en KNX-lösning? Det fullständiga utbudet och funktionerna hos ABB:s moduluppbyggda DIN- skenesystem samt KNX öppna protokoll gör det möjligt att enkelt integrera systemet med andra tredjepartsprodukter och -system och KNX-systemets höga kvalitetsresultat låg till grund för beslutet.

Applikationer

Styrning och reglering av belysning • Omkoppling • Central styrning

• Tidsstyrning • Ljusscenarier

Central automation • Komplexa logiska operationer • Tidsstyrning

Andra tillämpningar • Kommunikation via optisk fiber för långdistanslänk

LÖSNING FÖR INFRASTRUKTURBYGGNADER

34

— Rekommendationer från ABB:s teknikanvändare

— Terminal 3 på Indira Gandhi International Airport i Delhi, som invigdes i juli 2010, har en kapacitet på 34 miljoner passagerare per år och har rykte om sig att vara den femte största passagerarterminalen i världen.

INDIEN

INDIRA GANDHI INTERNATIONAL AIRPORT, TERMINAL 3

Det enorma blocket på 111 600 kvadratmeter består av nio våningar och har två pirer, som var och en är 1,2 km lång. Flygplatsens viktiga statistik inkluderar 169 incheckningsdiskar, 78 gater, 97 automatiska gångbanor, 96 immigrationsräknare, 20 000 kvm butiksutrymmen och 14 bagagekaruseller. Allt detta kräver lampor och belysning. Även om 80 procent av terminalen består av glas är flygplatsens belysningssystem enormt. Det omfattar mer än 100 000 armaturer och belysningspunkter, och ungefär 11 000 elektriska och elektroniska enheter som ställdon, dimrar och detektorer.

Varför beslutade man sig för en KNX-lösning?

Delhi flygplatsprojektet är en enastående referens för KNX. Systemets flexibilitet, dess anslutning till andra standarder och möjligheten att kombinera decentraliserade funktioner med ett centralt fastig- hetsstyrningsnav är stora fördelar och beslutsfakto- rer för KNX-systemet. Den senare funktionen utförs med IP-routrar, KNXnet/IP- och Ethernet-nätverk. Detta möjliggör central styrning av belysningssyste- met och anslutning av felmeddelanden via gränssnitt till fastighetsstyrningssystemet.

Vilka var utmaningarna när det gällde att uppfylla kundens önskemål?

Vilka åtgärder var avsedda att öka byggnadens energieffektivitet?

I en sådan flygplatsbyggnad måste belysningen vara tänd dygnet runt. Dock ville kunden ha energispa- rande belysningsstyrning eftersom ljusstyrkan kan sänkas och automatisk dimning och tändning/släck- ning kan följa behovsmönster. Det är möjligt att utnyttja dagsljuset maximalt och systemen kan automatiseras med hjälp av tids- och ockupations- program. KNX-systemets kapacitet demonstreras av det faktum att det kan hantera 100 000 armaturer som tänds/släcks och dimras.

Av trygghets- och säkerhetsskäl måste belysningen vara tänd dygnet runt i vissa delar av terminalen. Men i andra delar av komplexet, till exempel gater, vilorum och ankomst- och avgångshallar, använder ABB:s lösning de unika möjligheterna till energief- fektiv belysningsstyrning fullt ut. Det gör den genom att aktivera, avaktivera, växla och dimra belysningen i enlighet med förinställda behov, tidsscheman och ockupationsmönster.

LÖSNING FÖR INFRASTRUKTURBYGGNADER

35

— Lösningsarkitektur

LÖSNING FÖR INFRASTRUKTURBYGGNADER

36

— Byggnadstopologi Flygplatsmiljön

Hela flygplatsbyggnaden kan eller kan inte innehålla olika områden som är avsedda för specifika funktioner.

01. Underjordisk bilparkering 02. Öppen parkering 03. Upphämtnings- och avlämningsplatser 04. Bussterminal 05. Järnvägsstation 06. Lobby och gemensamma områden 07. Säkerhetskontroll 08. VIP-lounge 09. Butiker & köpcenter 10. El- och mekaniklokaler 11. Ankomst- och avgångsgater 12. Rulltrappor, rörlig gångvägar och hissar

14

15

07

11

06

13

08

03

09

19

12

18

17

13. Bagagekarusell 14. Bagagetransport 15. Ombordstigningsbrygga 16. Airside 17. Flygtrafikledning 18. Flygplatsens driftcentral 19. Serviceområden

16

02

10

01

05

04

LÖSNING FÖR INFRASTRUKTURBYGGNADER

37

— Byggnadstopologi Flygplatsmiljö - passagerarankomst

— Underjordisk parkering

— Öppen parkering

Det är ett underjordiskt utrymme för parkering av fordon. Förutom luftkvalitet måste helt inneslutna parkeringsutrymmen ha tillräcklig belysning så att människor och fordon kan röra sig enkelt och säkert.

Öppna parkeringsplatser kräver inte någon mekanisk ventilation, men det måste finnas belysning för att säkerställa att människor och fordon kan röra sig säkert. Öppen bilparkering kan även användas för laddning av bilar.

Lista över byggnadstillämpningar • Styrning av luftkonditionering – termisk komfort, ventilationsstyrning • Belysningsstyrning – belysningsstyrning, närvarodetektering • Motorer och drivenheter – rökutsugningsmotorer • Nödbelysning – nödbelysning • Elbilsladdning – laddstationer för elfordon • Kraftdistribution – slutlig distribution

Lista över byggnadstillämpningar • Belysningsstyrning – belysningsstyrning, närvarodetektering • Elbilsladdning – laddstationer för elfordon • Kraftdistribution – slutlig distribution

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84 Page 85 Page 86 Page 87 Page 88 Page 89 Page 90 Page 91 Page 92 Page 93 Page 94 Page 95 Page 96 Page 97 Page 98 Page 99 Page 100 Page 101 Page 102 Page 103 Page 104 Page 105 Page 106 Page 107 Page 108 Page 109 Page 110 Page 111 Page 112 Page 113 Page 114 Page 115 Page 116 Page 117 Page 118 Page 119 Page 120 Page 121 Page 122 Page 123 Page 124 Page 125 Page 126 Page 127 Page 128 Page 129 Page 130 Page 131 Page 132 Page 133 Page 134 Page 135 Page 136 Page 137 Page 138 Page 139 Page 140 Page 141 Page 142 Page 143 Page 144 Page 145 Page 146 Page 147 Page 148 Page 149 Page 150 Page 151 Page 152 Page 153 Page 154 Page 155 Page 156 Page 157 Page 158 Page 159 Page 160 Page 161 Page 162 Page 163 Page 164 Page 165 Page 166 Page 167 Page 168 Page 169 Page 170 Page 171 Page 172 Page 173 Page 174 Page 175 Page 176 Page 177 Page 178 Page 179 Page 180 Page 181 Page 182 Page 183 Page 184 Page 185 Page 186

new.abb.com

Powered by