ABB_Industrial_ebook_SE

Modular, eco-friendly, and flexible building space with ABB Building Solutions. Energy distribution and automation suiting the spaces.

— Lösning för industribyggnader Om byggnadens utrymme är moduluppbyggt, miljövänligt och kan ökas över tid är det bäst att göra det med ABB Building Solutions. Energidistribution och automation som lämpar sig för utrymmena.

— Index

LÖSNING FÖR INDUSTRIBYGGNADER

3

— Översikt över byggnadssegment

LÖSNING FÖR INDUSTRIBYGGNADER

4

— Översikt över byggnadssegment Segmentering

Tekniken är i viss mening övergripande, men lösningarna är effektiva när tekniken kalibreras efter applikationen. De bästa tekniska och ekonomiska kompromisserna, de bästa designlösningarna är ett resultat av erfarenhet, systemval och komponentval. En noggrann och detaljerad analys av de aktuella behoven definierar användarfallet.

LÖSNING FÖR INDUSTRIBYGGNADER

5

— Översikt över byggnadssegment Segmentering

— Bostäder

— Kommersiellt

— Institutionellt

— Infrastruktur

— Industri

En familj • Hus • Privata bostäder • Enskilda lägenheter

Turism • Hotell, rekreation, motell • Studenthem, inkvartering, boningsrum • Kryssningsfartyg Kontor • Låga hus/medelhöga hus/ höghus • Multifunktion • Laboratorier • Teletjänstcentral • Enskilt/andelsägande Detaljhandel och köpcenter • Butiker, stormarknader • Handelskedjor, köpcenter • Restauranger, livsmedelskedjor • Utställningslokaler Fritidsanläggningar • Kasino, nöjesfält • Sportarenor, gym, pooler • Museum, teatrar

Sjukvård • Sjukhus

Transport • Flygplatser, hamnar, stationer • Buss-/lastbils-/ tågstationer • Parkeringsanläggningar • Tunnlar

Tillverkning • Fabrik • Tillverkning • Transformation • Förpackningsanläggningar

• Vårdhem, äldreboenden • Äldreomsorg, daghem • Multicenter Utbildning • Skolor, universitet, högskolor • Forskningsanläggningar • Arkiv, bibliotek Offentligt • Stats-/stadsbyggnader, hallar • Postkontor • Tempel, historiska byggnader • Polis, militär, fängelser

Flera familjer • Flerfamiljshus • Lägenhetshus

Andra industrier • Kemi, läkemedel • Bearbetning • Telekommunikation

Lager • Lager • Kyllagring

• Kraftverk • Jordbruk

Annan infrastruktur • Vatten-/ avloppsanläggningar

LÖSNING FÖR INDUSTRIBYGGNADER

6

— Översikt över byggnadssegment Kärnbehov

För närvarande är de strategiska linjer som styr definitionen av en byggnads egenskaper avsedda att uppfylla fyra klasser av grundläggande behov:

— Miljöpåverkan

— Hälsa och komfort

— Livscykelkostnad och värde

— Framtidssäkrade tillgångar

Dessa grundläggande behovsklasser kan översättas till sju egenskaper som mäter byggnadens kvalitet. Övergripande aspekter som är gemensamma för alla nödvändiga prestanda är skalbarhet och modularitet, desto viktigare ju snabbare marknadens krav förändras.

LÖSNING FÖR INDUSTRIBYGGNADER

7

— Översikt över byggnadssegment Byggnadsprestanda

— Effektivitet

— Total ägandekostnad

— Anslutbarhet

— Hållbarhet

Byggnaden optimerar energiförbrukningen och

Byggnaden ger transpa- rens för drifts- och underhållskostnader. Varningar aktiveras innan ett allvarligt fel.

Byggnaden gör det möjligt för de intelligenta komponenterna att ansluta sig till rätt cybersäkerhet, förebygga känsligheter i programvara och minimera

Byggnadens mål är att minska verksamhetens CO 2 - avtryck i enlighet med globala standarder för människor och vår planet.

stöder en effektiv resursanvändning.

risker i samband med dataflöde och lagring.

— Flexibilitet

— Välbefinnande

— Produktivitet

Byggnadstekniken gör att den enkelt kan anpassas till nya användningskrav.

Byggnadstekniken ser till att medarbetare och besökare mår bra.

Byggnaden ökar personalens produktivitet, ställer in rätt förhållanden (ljus, luftkvalitet, temperatur) som anpassas efter närvaro och förväntad prestanda.

LÖSNING FÖR INDUSTRIBYGGNADER

8

— Lösning för industri

LÖSNING FÖR INDUSTRIBYGGNADER

9

— Vertikal profil för industri Introduktion

Definitioner för tillverk- ningsindustrin

Tillverkningssektorn Tillverkningssektorn omfattar anläggningar som sysslar med mekanisk, fysisk eller kemisk bearbetning av material, ämnen eller komponenter till nya produkter. Tillverkningen innebär tillverkning av varor Tillverkningen innebär tillverkning av varor. De varor som tillverkas kan vara färdiga produkter eller komponenter som bidrar till en hel enhet som tillverkas i en annan anläggning. Tillverkningsanläggningar har normalt produktionslinjer eller områden som är avsedda för att producera en eller flera artiklar. En anläggning kan tillverka produkter för lagerhållning eller på beställning, där man endast tillverkar varor så som köparen begär. Tillverkningsindustrin är avgörande för att producera allt från kläder och livsmedel till däck och tandkräm.

Anläggningar inom tillverkningssektorn beskrivs ofta som verkstäder, fabriker eller kvarnar och använder vanligtvis kraftdrivna maskiner och materialhanteringsutrustning. Anläggningar som omvandlar material eller ämnen till nya produkter för hand eller i arbetarnas hem och personer som sysslar med försäljning till allmänheten, produkter som tillverkas i samma lokaler som de säljs från, till exempel bagerier, godisbutiker och skrädderier kan också ingå i den här sektorn. Tillverkningsanläggningar kan bearbeta material eller ingå avtal med andra inrättningar att bearbeta materialet åt dem. Båda typerna av anläggningar ingår i tillverkningen.

Kategorier inom tillverk- ningsindustri

Tillverkningsindustrier

Olja, kemikalier och plast

Metall och maskiner

Tillverkning av transportmedel

Textil och kläder

El- och elektronikutrustning

LÖSNING FÖR INDUSTRIBYGGNADER

10

— Vertikal profil för industri Trender och viktiga utmaningar

Här nedan följer några av de viktigaste utmaningarna för tillverkningsindustrin globalt, och vissa av dessa utmaningar kommer troligen att fortsätta under kommande år.

Hållbarhet

Global leveranskedja

Cyberattack

Det kommer att bli nödvändigt att uppnå koldioxid-neutralitet, men dock med små skillnader för tillverkare av industriproduk- ter – men att hjälpa andra att bli koldioxid- neutrala innebär en möjlighet till stora förtjänster. Värmeåtervinning, kylningsop- timering, pumpsystem och vattenförbruk- ning. Lämpliga datorbaserade och molnbaserade produktionsprocesser. Implementering av tillverkningsprinciperna LEAN och 6sigma. Användning av förny- bara energikällor som vind- och solkraft. El-motorer är kanske de största förbru- karna av elektrisk energi. Utbyte av äldre har resulterat i en effektivitetsökning på upp till 5 %. Användningen av drivenheter med variabel hastighet kan uppnå en

Ett allt större spektrum av motstridiga och dynamiska parametrar (t.ex. handels- hinder, politisk instabilitet, epidemier och naturkatastrofer) kommer att tvinga företag att hitta nya lösningar, aktivt hantera riskerna och vara flexibla.

Styrsystemen bygger i allt högre grad på programvara. Datorsystem innehåller nu ett mycket brett utbud av smarta enheter. Styrsystem innehåller vanligtvis tre hot- kategorier: intrång, skadlig programvara och fel som begåtts av anställda. Skydda kraft- och automatiseringsteknikens tillförlitlighet, integritet och tillgänglighet mot obehörig åtkomst eller angrepp.

ekonomi på 20 % till 50 %, beroende på aktuell last och starttillstånd. Icke-förny- bara energisparande tak och parkerings- platser med kraftgenererade solpaneler som kan ledas till stödjande resurser, t.ex. administrativa byggnader eller lagerbelys- ning. Ersätta el från allmännyttan med förnybar energi när det gäller anläggningsinfrastruktur ersätter tillverkaren icke-förnybar energi från fossila bränslen med naturligt hållbar energi från solen, tillsammans med konstant teknikuppföljning för att säkra framtida investeringar i fabriksenergihan- teringssystem som ABB OPTIMAX och ABB Microgird-lösningen.

LÖSNING FÖR INDUSTRIBYGGNADER

11

— Vertikal profil för industri Trender och viktiga utmaningar

Kunskapsbrist (kunskapskostnad)

Säkerhet

Digitalisering

Se upp för farliga kemikalier, rörliga och roterande mekaniska delar, elektriska stötar, dammex- plosioner, bränder. ABB har antal system som kan hantera den elektriska säkerheten för arbetare

Digitalisering handlar om att extrahera värde från data genom analyser. Ett exempel är att för att upprätthålla processen övervakas produktionslinjer varje dag och åtgärder vidtas för att upprätthålla linjens stabila prestanda. Data samlas in och kategoriseras enligt de kritiska faktorer som påverkar produktionslinjer. För att bibehålla optimal användning av maskiner övervakar energistyrsystemet strömkvalitetsfaktorn genom att samla in data som hjälper till att avgöra hur strömkvaliteten kan förbättras, så att roboten kan arbeta under lång tid och minimera haveriet.

Ett sätt som ABB kan hjälpa företag att anta utmaningen att öka användningen av automa- tion i fabriken. Här finns många uppgifter och processer som tillverkare kan automatisera, men det är ofta förnuftigt att börja med grunderna som datainsamling och rapportering.

LÖSNING FÖR INDUSTRIBYGGNADER

12

— Vertikal profil för industri Livscykel för tillverkningsindustrin

Tillverkningsindustrins livscykel kommer att bestå av sex processer

Planering

Konstruktion Utvärdering

Konstruktion Drift och underhåll

Renovering

Planeringsstadiet, anläggningsägaren kom- mer att behöva definiera projektbehoven, identi- fiera den allmänna bud- geten och schema, och eventuellt identifiera en plats för byggnaden. Det slutliga resultatet av planeringsfasen är ett program, eller i vissa länder en ”Brief”, som tydligt definierar äga- rens behov och en plan för att utforma och kon- struera anläggningen.

Byggnadsutvärderingsfas mellan design- och konstruktionsfas Fasen kan bestå av flera underfaser som inne- fattar godkännande från statliga myndigheter, pla- neringsmyndighet och miljökontor kan vara in- volverade i denna fas.

Byggfas, en entreprenör leder byggnationen och

Under konstruktionsfa- sen kommer en desig- ner att tolka ägarens behov till en anlägg- ningsdesign, som är på

Drift- och underhållsfa- sen (O&M) är vanligtvis den längsta fasen i anläggningens livscykel. Under denna fas kom- mer ägaren att använda anläggningen för sitt avsedda ändamål och man kommer att behöva driva och underhålla anläggningens funktio- nalitet.

Renovering är en process för förbättring, utsmyck- ning och nyutbyggnad. Det kan också omfatta eftermontering i syfte att göra en byggnad mer energieffektiv och hållbar.

konstruktion av anläggningen.

Detta omfattar upp- handling av alla delar som behövs för att bygga anläggningen, inklusive att ordna de delar som ska transpor- teras till platsen.

en detaljnivå som anläggningen kan byggas på.

LÖSNING FÖR INDUSTRIBYGGNADER

13

— Vertikal profil för industri Livscykel för tillverkningsindustrin

Planeringsfas

Konstruktionsfas

Byggnadsutvärderingsfas

Under planeringsfasen kommer anläggn- ingsägaren att behöva definiera projektbe- hoven, identifiera den allmänna budgeten och schema, och eventuellt identifiera en plats för byggnaden. Ägaren kan anlita arkitekttjänster, kontraktera en entreprenör eller annan professionell hjälp för att assis- tera dem att definiera sina behov och iden- tifiera resurskraven. Det slutliga resultatet av planeringsfasen är ett program, eller i vissa länder en ”Brief”, som tydligt definie- rar ägarens behov och en plan för att utforma och konstruera anläggningen. Man måste även identifiera, och ibland köpa, en fastighet för anläggningen.

Under konstruktionsfasen kommer en designer att tolka ägarens behov till en anläggningsdesign, som är på en detaljnivå som anläggningen kan byggas på.

Det finns ytterligare en fas som är mellan utformnings- och konstruktionsfaserna, denna kallas för industribyggnadens utvärderingsfas. Fasen kan bestå av flera underfaser som innefattar godkännande från statliga myndigheter, planeringsmyn- dighet och miljömyndigheter. Denna process kan variera mellan olika regioner och typ av tillverkningsindustri som håller på att byggas.

Typiska processer som kan ingå i denna fas kan vara:

• Utvärdering av miljöpåverkan från indust- ribyggnader rörande koldioxidavtryck (CF) och vattenavtryck (WF) • Livscykelsutvärdering av konstruktionsmaterial. • Energiförbrukning under konstruktionsfas • Energiförbrukningen för maskiner som ska användas i fabriken • Beräkning av bygg- och rivningsavfall (CDW) • Utvärdering av hur man återanvänder byggavfallet

LÖSNING FÖR INDUSTRIBYGGNADER

14

— Vertikal profil för industri Livscykel för tillverkningsindustrin

Konstruktionsfas

Drift- och underhållsfas

Renoveringsfas

Under byggfasen leder en entreprenör byggnationen och konstruktionen av anläggningen. Detta omfattar upphandling av alla delar som behövs för att bygga anläggningen, inklusive att ordna de delar som ska transporteras till platsen. Efter ankomst kommer byggnadskomponenterna att monteras på plats och testas för att säkerställa en lämplig kvalitetsnivå. Den konstruerade anläggningen kräver också att alla inspektioner av ansvariga myndigheterna utförs för att säkerställa att den är säker att använda för det avsedda ändamålet. För ett byggnadsprojekt avslu- tas den primära byggfasen vanligtvis när entreprenören erhåller ett ”Slutintyg”. Slutintyget utfärdas av den lokala myndig- heten eller kommunkontoret och intygar att byggnaden följer aktuella regler och krav och att ägaren kan ta byggnaden i bruk.

Drift- och underhållsfasen (O&M) är van- ligtvis den längsta fasen i anläggningens livscykel. Under denna fas kommer ägaren att använda anläggningen för sitt avsedda ändamål och man kommer att behöva driva och underhålla anläggningens funktionalitet. Viss forskning visar att upp till 80 % av hela livscykelkostnaden rör anläggningens driftsfas. Den här fasen kallas också ibland fastighetsförvaltning (FM) och en ägare kan utföra fastighetsservicen med sina egna anställda, eller så anlitar man en tredje parts FM-leverantör.

Renovering används ofta omväxlande för renovering eller restaurering (vilket handlar om att återställa en byggnad i dess tidi- gare skick). I allmänhet kan renoveringen omfatta ”kosmetiska renoveringar” (som målning och dekorering), uppgradering, större reparationer, ändringar, ombyggna- tioner, utbyggnad och moderniseringar. En byggnads livscykel kan utökas betydligt genom effektiv renovering. Eftersom varje byggnad är unik, inte bara strukturellt, tekniskt och typologiskt, utan även i ett lokalt sammanhang, bör rätt metod för renovering utvärderas utifrån de specifika förutsättningarna. Konstruktörer bör försöka förstå den faktiska användningen av befintliga byggnader och kommunicera med olika intressenter från den inledande projektfasen till slutet av renoveringen.

LÖSNING FÖR INDUSTRIBYGGNADER

15

— Vertikal profil för industri Livscykel för tillverkningsindustrin

Investeringar, nyetablering kontra tidigare exploaterad mark

NYETABLERINGSINVESTERING

INVESTERING I TIDIGARE EXPLOATERAD MARK

Företag som vill utvidga sina intressen internationellt gör i

Investering i tidigare exploaterad mark å andra sidan uppstår när ett företag eller koncern köper eller hyr ut en befintlig anläggning för att påbörja ny produktion. Företaget kan överväga detta förfarande för att spara mycket tid och pengar, eftersom det inte finns något behov av att bygga en helt ny byggnad.

I en nyetablering öppnar moderbolaget ett dotterbolag i ett annat land. I stället för att köpa en befintlig anläggning i landet, så startar företaget ett nytt företag genom att bygga nya anläggningar i landet. Byggnadsprojekt kan omfatta mer än bara en produktionsanläggning. Ibland handlar det också om att slutföra kontor, inkvartering för företagets personal och ledning samt distributionscentral.

allmänhet fysiska investeringar och inköp i ett annat land. Detta kallas för utländska direktinvesteringar (FDI). Man köper, hyr eller på annat sätt anskaffar tillgångar i värdlandet, inklusive anläggningar som fabriker, kontorslokaler eller andra typer av byggnader. Förvärven kan vara i form av nya eller befintliga anläggningar.

Investerare bygger en ny anläggning

Sanera befintlig anläggning

Kräver mer tid

Kräver mindre tid

Kräver inte rensningskostnad

Rensningskostnaderna är faktiska kostnader

LÖSNING FÖR INDUSTRIBYGGNADER

16

— Vertikal profil för industri Nya trender – industriell IoT

Industriell IoT (Internet of Things) är användning av uppkopplade smarta enheter i industriella tillämpningar för exempelvis automatisering, fjärrövervakning och förutsägande underhåll. IIoT är en robustare version av sakernas internet (Internet of Things).

Synlighet för driften

Förutsägande underhåll

Industrin är komplex till sin natur • Långa livscykler för att modernisera maskiner, isolerade verksamhetsprocesser, säkerhets- och ansvarsutmaningar

Fördelar med industriell IoT

Ändpunkts- spårbarhet

Integrationer och plattformar måste köras under lång tid • Maskiner kan inte enkelt bytas, måste köras > 10 år

Måste vara kompatibel för att undvika fastlåsning vid en leverantör

Beslutsfattande i realtid

Kräver ekosystem för att optimera automatiseringsprocesser och möjliggöra nya affärsmodeller

LÖSNING FÖR INDUSTRIBYGGNADER

17

— Vertikal profil för industri Kundens behov

När det gäller tillverkningsindustrin visar vår forskning att nio underbehov måste tillgodoses, som är förankrade i de fyra kundbehovskategorierna.

Miljöpåverkan

Hälsa och komfort

Företagens sociala ansvar • Tillverkningsföretag måste implementera tydliga och gransk- ningsbara hållbarhetsprinciper, för att visa sitt engagemang för företagens sociala ansvar. En stor del av dessa mål handlar om att utvärdera och minska de resurser och utsläpp som är förknippade med produktionen. Resurseffektivitet • Utöver miljöfördelarna med att minska förbrukningen av el, gas och vatten i produktionsprocessen kan det även ge ytterligare effektivitetsvinster och göras genom en effektivare drift av byggnaden.

Medarbetarnas säkerhet och trygghet • Att skapa en säker arbetsmiljö som försöker eliminera alla risker för medarbetarna är, tillsammans med strikta policyer för att förhindra incidenter, den högsta prioriteten för tillverkningsanläggningar. Arbetarna måste känna sig trygga under drift av utrustning och när man använder personalrum, parkerings- och cirkulationsutrymmen. Medarbetarnas tillfredsställelse • En bekväm, modern miljö bidrar till att attrahera och behålla talanger, och alla medarbetare kan dra nytta av de bästa miljöförhållandena på plats, som alla ligger i linje med de sociala hållbarhetsmålen.

LÖSNING FÖR INDUSTRIBYGGNADER

18

— Vertikal profil för industri Kundens behov

Livscykelkostnad och värde

Framtidssäkrade tillgångar

Stabilitet för allmännyttiga företag • Genom att ha en stabil strategisk produktion och inköpsprogram för förnybar energi gör det möjligt för industrin att vara mer motståndskraftig mot varierande energipriser. Produktionskontinuitet • Fabriksägare vill nå ut på marknaden på så kort tid som möjligt. En oavbruten produktion är beroende av många faktorer, till exempel tillgången på konkurrenskraftigt prissatt energiför- sörjning, kvalificerad personal och fortsatta investeringar i fabriken, som alla kräver att produktionscheferna håller koll på flera indata. Tilltalande investering • Att använda komponenter med låg miljöpåverkan för att driva ren produktion lockar till sig gröna investerare.

Expansionsberedskap • Produktionen drivs av marknadens behov och en modulbaserad fabrik med kompatibla komponenter kan snabbt öka kapaciteten för att uppfylla kundernas behov och skapar dessutom en konkurrensfördel. Utrustningens robusthet • Fabriker föredrar att undvika byte av komponenter och delar över driftens livslängd, vilket även bidrar till att minska fabrikens långsiktiga fotavtryck. Industriella inställningar kräver snabba åtgärder för att bevara optimala produktionsparametrar. • Ansvarsfrågor.

LÖSNING FÖR INDUSTRIBYGGNADER

19

— Prestanda i byggnadssegmentet för detaljhandel och köpcentra

Det finns sju byggnadsprestanda för att säkerställa att de lösningar som används inom tillverkning är holistiska och tillgodoser de centrala behoven hos berörda intressenter. Det är med andra ord ett första förhållningssätt för människor och vår planet, och det noggranna urvalet av ABB:s byggnadsteknik tjänar syftet att uppnå våra gemensamma mål.

— Hållbarhet

— Total ägandekostnad

— Effektivitet

— Flexibilitet

— Anslutbarhet

— Välbefinnande

— Produktivitet

LÖSNING FÖR INDUSTRIBYGGNADER

20

— Byggnadssegmentets prestanda för industri

— Flexibilitet

— Välbefinnande

Styra och tilldela resurser snabbt med ett modulbaserat upplägg. Att vara redo att skala upp kraftförsörjningen och distributionen för att öka produktionen. Tillverkningsindustrin är ständigt pressad att anpassa sig och utvecklas för att möta konsumenternas krav, vilket innebär att framgångsrika fabriker är flexibla och dynamiska. På byggnadssidan möjliggör sensorstyrd LED-belysning och intelligent fastighetsstyrning en omkonfigurering av våningsplanstjänster med minimal insats. Systemen kan skräddarsys för att ge en mängd olika driftegenskaper för att uppfylla föränderliga behov. Användningen av modulbaserade konstruktioner gör att nya byggnadssektioner kan läggas till snabbare och aktuell information om den befintliga byggnaden behövs för att påskynda godkännandeprocessen för renoverings- eller restaureringsprojekt.

Säkerhet och trygghet är högsta prioritet i industrimiljöer och idealiska inomhusförhållanden för en sund och bekväm arbetsmiljö för kontors- och produktionspersonal. Byggnadsventilation är en primär funktion i tillverkningsanläggningar för att upprätthålla acceptabla kvalitetsstandarder för inomhusluft och anger lämpliga ventilationshastigheter (ASHRAE Standard 62). Lokala, statliga eller regionala och federala hälso- och sjukvårdsorgan inom företagshälsa anger också ytterligare strikta standarder för föroreningar i luften, inklusive kolmonoxid, ozon, flyktiga organiska ämnen, formaldehyd, silikon, lim, epoxi och andra luftföroreningar av särskild betydelse. Dessa strikta krav innebär att enorma mängder byggnadsluft matas ut, i stället för att återcirkulera. Trycksättningsprogram som antingen försöker hålla luften borta från utrymmet eller hålla luft inom ett utrymme beroende på processen. Rena områden kräver ren tilluft och är typiskt positivt trycksatta mot angränsande utrymmen för att hålla luften från dessa utrymmen utanför det rena området. Luftrörelser kan vara kritiska för processer som har höga latenta laster. I nödlägen hjälper ett evakueringsprogram som bygger på tillförlitliga lösningar för nödbelysning att leda personalen till säkerhet.

LÖSNING FÖR INDUSTRIBYGGNADER

21

— Byggnadssegmentets prestanda för industri

— Hållbarhet

— Total ägandekostnad

— Effektivitet

CSR-rapportering med tillförlitliga och transparenta data för att minska utsläppen i omfattning 1, 2 och 3 med omfattande energihanteringsprogram och hållbar energipolicy. Tack vare stora takytor och utomhusparkering maximerar många tillverkningsindustrier sin produktion av förnybar energi på plats, genom att installera solpaneler i dessa områden. I kombination med energilagrings- och distributionssystem har förnybar produktion på plats stor potential att minska CO 2 - utsläppen. Dessutom hjälper realtidsövervakning av utrustningens status och energiförbrukning att optimera driften, vilket möjliggör strategier för toppbelastning och efterfrågeflexibilitet.

Utrustning med lång livslängd som uppfyller industriella förhållanden och krav gör att du slipper byta ut på ett tidigt stadium. Kontinuerlig och oavbruten energiförsörjning för att uppnå produktionsmålen. Ökad produktion, lägre priser och förbättrad kvalitet och variation, samtidigt som man bibehåller ett engagemang för hållbarhet, är utmaningar som påverkar fabrikernas lönsamhet. Driftbudgetar är av största vikt för industrier, som ofta drivs utan uppehåll under press från marknaden. Eftersom produk- tionsprocessen upprepas i obestämd tid, kan till synes små energibesparingar få en betydande inverkan på balansräk- ningen. Ju mer detaljerat ett resurshanteringssystem är, desto större möjligheter till att upptäcka sådana besparingar. Investeringar i komponenter och övervakningssystem gör det möjligt att bibehålla högsta möjliga kvalitet och undvika skador på utrustning, förlorad produktivitet, materialförluster eller missade leveranstider.

Uppnå nyckeltal för produktion och miljö med integrerad energi- och resurshantering och detaljerad lastprofilanalys för att möjliggöra proaktiv resurshantering och AI-optimering Resurseffektivitet är avgörande för lönsamheten och när det gäller driften av en produktionsanläggning är möjligheterna varierade och många. Med integrerad fastighetsstyrning kan man dra nytta av fri kylning under natten, som ett enkelt sätt att öka energieffektiviteten. Rörelsesensorer i kombination med LED-lampor möjliggör inställningar för att tillfälligt minska belysningen, för att minska energiförbrukningen i områden utan förinställd tid. Värmefångstsystem som återvinner värme från en process genom dragning av varmt vatten eller ångkondensat genom en värmeväxlare där energin används till andra processystem, eller andra användningsområden som luftkonditioneringsvärme och uppvärmning av hushållsvatten. I vissa fall kan även processvärme användas för uppvärmning av utrymmen. Användningen av produkter för energiåtervinning blir allt mer tillgängligt som ett standarderbjudande, så som värmeväxlare med skenor/paket, luft-till-luft-system och vatten-till-luft-system.

LÖSNING FÖR INDUSTRIBYGGNADER

22

— Byggnadssegmentets prestanda för industri

— Anslutbarhet

— Produktivitet

Uppkopplad utrustning som möjliggör optimerad hantering av resurser. Övervakning av status för produktionslina och status på enhetsnivå med konsoliderad dataöversikt. Kontinuerlig statusövervakning av utrustning och strömförhållanden underlättar beslutsfattande på alla nivåer för att förbättra driften. Automatiserade larm för temperaturvariationer i lagret hjälper till att bevara kvaliteten på produkter och material. En jämn temperatur är ett uppdragskritiskt krav för många branscher. Därför är det viktigt att byggnadsstyrningen hålls välinformerad med uppkopplade sensorer.

Medarbetarnas prestanda drivs av säkra och bekväma arbetsutrymmen och kontinuerlig övervakning och avancerad dataanalys för att undvika driftstopp relaterade till tekniska fel. Process- och tillverkningsanläggningar är stora elkonsumenter. De största utmaningarna för dem är tillgång till tillförlitlig och ren ström. När strömav- brott eller kvalitetsproblem uppstår påverkas produktionen direkt. Sådana problem kan vara lika uppenbara som elektriska komponenter som skadas eller havererar i förtid, eller så subtilt som utrustning som slumpmässigt fungerar fel. Implementering av strömstabiliseringssystem löser problem med strömkvaliteten och hjälper operatörerna att uppnå ökade produktionsut- gångar, samtidigt som de skyddar kritisk verksamhet.

LÖSNING FÖR INDUSTRIBYGGNADER

23

— Rekommendationer från ABB:s teknikanvändare

LÖSNING FÖR INDUSTRIBYGGNADER

24

— Rekommendationer från ABB:s teknikanvändare

— I spetsen för elektrifiering och hållbarhet

EUROPA

NORTHVOLT, SVERIGE

Elektrifiering är en viktig del i att skapa ett mer hållbart samhälle. Inom fordonsindustrin ställer många tillverkare om till koldioxidneutrala fordon. Ford har sagt att senast 2022 kommer elektrifierade bilar att försäljningsmässigt överträffa förbränningsmotorer. Volkswagen har tillkännagivit att den senaste generationen av bilar med förbrännings- motorer – med vissa undantag – kommer att rullas ut 2026. För att lyckas krävs batterier av hög kvalitet. Volkswagen samarbetar med det svenska företaget Northvolt, vars vision är att utveckla världens mest miljövänliga batteri och etablera en av Europas största och mest avancerade litiumjon-batterifabriker. Sommaren 2019 togs det första spadtaget för Northvolt Ett, företagets så kallade Giga-fabrik i Skellefteå, som blir dess huvudsakliga produktionsenhet. Den storskaliga produktionen kommer inledningsvis att ha en produktionskapacitet på 16 gigawattimmar (GWh) per år, vilket motsvarar cirka 30 000 elbilsbatterier. År 2024 kommer kapaciteten att öka till 32 GWh, med en beräknad långsiktig kapacitet på 40 GWh per år. Hållbarhet genomsyrar Norravolts kultur och giga-fabriken anses vara världens mest miljövänliga batterifabrik. Produktionsprocessen är lika hållbar som produkterna som tillverkas. För driften vid Northvolt Ett kommer endast förnybar energi från vattenkraft att användas.

Elektrifieringslösningar: • Styrsystem för kraftstyrning

• 2 huvudtransformatorer 145/33 kV, 120 MVA • 33 kV GIS-ställverk 94 fack, total längd 80 meter • 60 distributionstransformatorer • Ungefär 35 km högspänningskabel • Ungefär 30 km styrnings- och fiberkabel

LÖSNING FÖR INDUSTRIBYGGNADER

25

— Lösningsarkitektur

LÖSNING FÖR INDUSTRIBYGGNADER

26

— Byggnadstopologi Tillverkningsmiljö

Hela tillverkningsbyggnaden kan eller kan inte innehålla olika områden som är avsedda för specifika funktioner.

01. Personalparkering 02. Entré och lobby 03. Fabrikschefens kontor

10

04. Öppet utrymme 05. Utbildningsrum 06. Fabriksmatsal

08

05

11

07. Kontrollrum 08. Laboratorier 09. Bearbetning 10. Kallrum 11. Förpackningsområde och förvaringsanläggning 12. Vagnparksparkering 13. Mekaniskt/anläggningsrum 14. El-rum

04

03

09

12

02

06

07

13

14

01

LÖSNING FÖR INDUSTRIBYGGNADER

27

— Byggnadstopologi Tillverkningsmiljö

— Personalparkering

— Lobby- och gemensamma områden

Entré och lobby Det är ett gemensamt område där fabrikspersonalen tar sig vidare till andra delar av fabriken • Luftkonditioneringsstyrning – AHU-styrning, luftkvalitet • Belysningsstyrning – närvarokontroll, dagsljusstyrning, styrning på/av • Luftkonditioneringsstyrning – Rökgaskontrollsystem • Kraftdistribution – underdistributionstavlor/fördelningstavlor • Nödbelysning – nödbelysning och nödutgångsskylt.

Personalparkering är den plats där medarbetarna parkerar bilen och samma område där fabriksanställda och underentreprenör anländer via fabriksbussar eller privata transporter. Chefspersonal kommer i sin bil och parkerar bilen på tilldelad plats. På dessa parkeringsplatser är vissa av platserna avsedda för elbilar, för kostnadsfri laddning av bilen, med ström från solcellspanelerna. • Belysningsstyrning – gränssnitt för timers, belysningssensorer • EVCI – Terra-laddare • Kraftdistribution – förpackning och lösning • Energistyrning – Optimax • Energistyrning – BMS/Aktiv energi • Drivenhet och motorer – lågspänningsmotorer

LÖSNING FÖR INDUSTRIBYGGNADER

28

— Byggnadstopologi Tillverkningsmiljö

— Lobby- och gemensamma områden

— Lobby- och gemensamma områden

Fabrikschefens kontor Det här utrymmet är primärt avsett för fabrikschefen, härifrån kan chefen logga in på olika system och se olika systemstatus relaterat till produktion, kraftdistributionssystem och energiförbrukning i fabriken. • Rumskablage och styrning – användargränssnitt för styrning av belysning och FCU • Belysningsstyrning – närvarokontroll, dagsljusstyrning, styrning på/av • ABB Ability TM – energi- och resursövervakning • Kraftdistributionssystem – ABB ZEE600

Öppet utrymme Det öppna kontorslandskapet används av personal från bokföring-, ekonomi- och fabriksdriftsteamet, automationsteamet, HSE-teamet och anläggningspersonalen. Det är mycket viktigt att ge dem bekväm, säker och trygg miljö så att de arbetar proaktivt och fokuserar på sitt arbete. • Luftkonditioneringsstyrning – AHU-styrning, luftkvalitet, VAV-styrning • Belysningsstyrning – närvarokontroll, dagsljusstyrning, styrning på/av • Nödbelysning • Kraftdistribution – fördelningstavla • Nödbelysning – nödbelysning och nödutgångsskylt.

• Luftkonditioneringsstyrning – Integra eller ASPECT • Nödbelysning – nödbelysning och nödutgångsskylt.

LÖSNING FÖR INDUSTRIBYGGNADER

29

— Byggnadstopologi Tillverkningsmiljö

— Utbildningsrum

— Fabriksmatsal

Det är en plats där personalen arbetar tillsammans för utbildning inom hälsa och säkerhet, utbildning från OEM-tillverkare rörande olika system som levererats till fabriken och årliga sammankomster med personal och arbetare. • Luftkonditioneringsstyrning – AHU- och FAHU-styrning och -övervakning • Kraftdistribution – underdistributionstavlor/fördelningstavlor • Belysningsstyrning – styrning på/av, dimmerstyrning och närvarokontroll, dagsljus • Besparing, gardinstyrning. • Drivenhet och motor – motorer och VFD för luftkonditionering • Drivningar och motorer – Smart Sensor • Nödbelysning – nödbelysning och nödutgångsskylt.

Ett stort utrymme inne i fabriken där fabriksarbetare äter sin mat under skiftet, så som frukost, lunch och middag beroende på vilket skift man arbetar. Det är mycket viktigt att upprätthålla god luftkvalitet inom detta område, på grund av att ett stort antal människor samlas och sitter nära varandra. • Luftkonditioneringsstyrning – FAHU-styrning och övervakning, luftkvalitet • Luftkonditioneringsstyrning – Utluft, fläktstyrning • Kraftdistribution – underdistributionstavlor/fördelningstavlor • Belysningsstyrning – styrning på/av, dimmerstyrning och närvarokontroll, dagsljusbesparing • Drivenhet och motor – IEC lågspänningsmotorer, luftkonditionering VFD, Smart Sensor • Nödbelysning – nödbelysning och nödutgångsskylt.

LÖSNING FÖR INDUSTRIBYGGNADER

30

— Byggnadstopologi Tillverkningsmiljö

— Kontrollrum

— Laboratorium

Kontrollrummet är på sitt sätt ganska olika från kontrollrum i andra byggnadstyper. För tillverkningsindustrin kan det vara placerat inne i fabriken och ibland utanför fabriken, på en separat våning. Ett stort dedikerat utrymme på en hel våning. • Luftkonditioneringsstyrning – VAV-styrning, FCU-styrning, luftkvalitet • Kraftdistribution – underdistributionstavlor/fördelningstavlor • Kraftdistribution – UPS • Energistyrning – Optimax • Energistyrning – BMS/Aktiv energi • Belysningsstyrning – styrning på/av, dimmerstyrning och närvarokontroll, dagsljusbesparing • Drivenhet och motor – IEC lågspänningsmotorer, Smart Sensor • Nödbelysning – nödbelysning och nödutgångsskylt.

Syftet med laboratorier är att kontrollera inkommande prover som skickas till bearbetningsområdet, för att säkerställa att det uppfyller erforderliga kvalitetsstandarder. Provet tas också för inspektion från bearbetningsområdet för kvalitetskontroll och för att kontrollera att det överensstämmer med de olika föreskrifter som fabriken följer. • Luftkonditioneringsstyrning – VAV-styrning, FAHU-styrning, nödstyrning • Luftkonditioneringsstyrning – Rökgaskontroll • Motor och drivenhet – IEC lågspänningsmotorer, Smart Sensor, luftkonditionering VFD • Kraftdistribution – UPS • Nödbelysning – nödbelysning och nödutgångsskylt.

LÖSNING FÖR INDUSTRIBYGGNADER

31

— Byggnadstopologi Tillverkningsmiljö

— Bearbetning

Luftkonditioneringsstyrning – FAHU-styrning Luftbehandling för uppdragskritiska anläggningar, så som livsmedelsbear- betningsområde och laboratorier kräver särskild uppmärksamhet. Det bör i viss utsträckning filtreras så att inga föroreningar kommer in i laboratorie- området. Kraftfull filtrering kräver finfilter, vilket innebär ett markant tryckfall i systemet. När man väljer en teknik med variabel hastighet är det därför viktigt att se till att fläkten kan klara ett sådant motstånd. Moderna EC-fläktar kan ofta inte klara motståndet och skapa ett högt tryck i systemet, och ersätts av traditionella motortekniker som induktion, permanent magnet eller SynRM som erbjuds av ABB. ABB erbjuder upp till IE5-effektivitetsmotorer för högsta energibesparingar i systemet. ABB HVAC-drivenhet ger dessutom ökade besparingar, med bibehållet övertryck eller under tryck i laboratoriet och håller luften ren

• Luftkonditioneringsstyrning – FAHU-styrning • Luftkonditioneringsstyrning – Styrning av utluft • Luftkonditionering – industriell dammfångare • Belysningsstyrning – Dimming - På/Av – Styrning av belysningsnivå • Nödbelysning • Kraftdistribution – UPS • Kraftdistribution – strömkonditionering • Kraftdistribution – MCC • Kraftdistribution – lågspänningsställverk • Nödbelysning – nödbelysning och nödutgångsskylt. • Drivenhet och motorer – drivenhet för luftkonditionering, IEC lågspänningsmotorer • Drivningar och motorer – Smart Sensor Industriell dammfångare En industriell dammfångare är en typ av utrustning för luftföroreningar som används i fabriker, anläggningar, lager och andra industriella eller kommersiella miljöer för att uppfylla kraven för miljö- och arbetsplatssäkerhet.

LÖSNING FÖR INDUSTRIBYGGNADER

32

— Byggnadstopologi Tillverkningsmiljö

— Kallrum

Kallrum kan också kallas kylningskammare som är utformade för att bibehålla vissa förhållanden i utrymmet. Kallrum används för att lagra temperaturkänsliga produkter. Utformningen bakom kallrum som gör att de kan fungera effektivt skiljer sig inte från något annat kylsystem. I kallrum används kompressorer, kondensorer, fläktar och förångare för att bibehålla temperaturen i enheten. När ett gasformigt kylmedium har komprimerats i kompressorn expanderar den och gasen absorberar energi. Den varma gasen som flödar från kompressorn passerar över avdunstningspolerna och efter omvandling till vätska under högt tryck, kyler detta förångarnas spolar och den omgivande luften. För att bibehålla temperaturen måste även kallrum vara välisolerade. • Luftkonditioneringsstyrning – kallrumsövervakning • Rörelse – drivenhet för luftkonditionering, IEC lågspänningsmotorer, Smart Sensor • Belysningsstyrning – på/av-ställdon • Kraftdistribution – huvudfördelningstavla, UPS • Nödbelysning

LÖSNING FÖR INDUSTRIBYGGNADER

33

— Byggnadstopologi Tillverkningsmiljö

— Förpackningsområde och förvaringsanläggning

— Vagnparksparkering

Vid förpackning finns det ett antal processer som är relaterade till palletering av produkter. Produkterna som paketeras här kan skickas till stora lagerlokaler eller skickas till återförsäljaren.

På den här platsen parkeras stora lastbilar inne på fabriksområdet för upphämtning av det förpackade materialet från fabriken och transporterar detta till relevant destination för lagerhållning eller till återförsäljare. Samtidigt kan dessa el-lastbilar laddas via laddinfrastrukturen för elfordon som drivs av förnybara energikällor. • Belysningsstyrning – gränssnitt för timer, utvändiga belysningssensorer • EVCI – Terra-laddare • Kraftdistribution – HVC BUSS och LASTBIL • Energistyrning – Optimax • Energistyrning – BMS/Aktiv energi

• Kraftdistribution – Huvudfördelningstavla. • Kraftdistribution – strömkonditionering • Kraftdistribution – UPS • Luftkonditioneringsstyrning – AHU-styrning • Luftkonditioneringsstyrning – Rökgaskontrollsystem • Belysningsstyrning – Dagljusreglering • Belysningsstyrning – DALI • Nödbelysning • Drivenhet och motor – IEC lågspänningsmotorer, Smart Sensor

LÖSNING FÖR INDUSTRIBYGGNADER

34

— Byggnadstopologi Tillverkningsmiljö

— Mekaniskt/anläggningsrum

— El-rum

Ett mekanikrum är ett rum eller utrymme i en byggnad som är avsett för den mekaniska utrustningen och tillhörande elektrisk utrustning. Beroende på fabrikens storlek kommer antalet mekanikrum att ändras i fabriken. I de flesta fall kommer det att finnas mekanikrum spridda över byggnaden och nära det område som det servar. Mekanikrum kan omfatta nedan angivna mekaniska enheter • Luftkonditioneringsstyrning – kallvattencirkulation – primärt och sekundärt • Luftkonditioneringsstyrning – värmeväxlare • Luftkonditioneringsstyrning – AHU- och FAHU-styrning och -övervakning • Luftkonditioneringsstyrning – styrning av värmepanna • Luftkonditioneringsstyrning – styrning av kylenhet • Luftkonditioneringsstyrning – utluft, fläktstyrning • Belysningsstyrning – styrning på/av, närvarokontroll • Drivenhet och motorer – IEC Lågspänningsmotorer och luftkonditionering VFD, Smart Sensor, industriell kylningsmotor- och VSD-paket

Det finns olika elektrisk utrustning i fabriken, en del är nära bearbetningsområdet där det finns ett stort nyttjande av el. Dessa rum innehåller underutrustning som fördelningscentral, undercentral. Å andra sidan är huvud el-rummet eller ibland utanför byggnaden den plats där det finns särskilda rum eller så kan det vara inne i el-byggnaden, placerat på fabriksområdet. I el-byggnaden kan finnas mellanspänning (MV) SWG, transformator och lågspänning (LV) SWG. • Kraftdistribution – primärt ställverk för mellanspänning (MV), sekundärt ställverk för mellanspänning, • Skyddsrelä • Kraftdistribution – LV SWG, MCC-panel • Kraftdistribution – paketeringslösning, mikronät • Kraftdistribution – batterienergilagring • Energistyrning – Ekip Up, CMS 700 • Luftkonditioneringsstyrning – AHU-styrning • Nödbelysning

LÖSNING FÖR INDUSTRIBYGGNADER

35

— Portföljöversikt

Ström Distribution

Energi Ledning

Belysning Styrning

Lösningsportfölj Översikt

Motor och variabel Varvtalsreglering

Nöd Belysning

Rumskabeldragning och styrning

Laddning av elbilar

Luftkonditionering Styrning

LÖSNING FÖR INDUSTRIBYGGNADER

36

— Referensarkitektur Industri

INDUSTRI

DIGITAL PLATTFORM

ABB-APPAR • ABB Energy and Asset Manager • ABB Ability™ Energy Manager Multisite

ABB:S ERBJUDANDEN

3:E PARTS APPAR • API • Öppen arkitektur

ABB Ability TM

INTEGRATIONSERBJUDANDEN

• ABB Ability TM Optimax • Aktiv energistyrning • Naveo®Pro-app

• Specialiserade appar • Abonnemangstjänster

APPLIKATIONSGRÄNSSNITT

IP-nätverk

LOKAL ÖVERVAKNING

ABB ÖVERVAKNINGSSYSTEM • ABB:s lokala handledare • BMS (luftkonditionering, drivenhet, motorer) • + Rumsstyrning + styrning av belysning • + Energistyrning + EML

Processauto- mation system 800xA

ZEE 600/ ABB Zenon Backup- server

ZEE 600/ ABB Zenon huvudserver

ABB OPTIMAX

ABB Ability™ Edgenius E3100B

Matrix/Nexus/IT 800 NetxAutomation/EisBaer OPC UA

BACNetIP OPC Modbus TCP/IP IEC61850

Rumskablar och styrningsgateway

Industriell gateway

Smart Sensor Gateway

Naveo®Pro/Nexus®Pro Gateway

Modbus TCP/IP

Tillämpnings- styrning/KNX IP

Tillämpnings- styrning/KNX IP

EQ Matic/CMS

CBXi /FLX

BACNet-gränssnitt

CBXi /FLX

OPC UA

LADDNING AV ELBILAR

STYRNING AV LUFT- KONDITIONERING

BELYSNINGS- STYRNING

RUMSKABELDRAG- NING OCH -STYRNING

DRIVENHETER OCH MOTORER

ÅTKOMST- KONTROLL

KRAFTDISTRIBUTION

NÖDBELYSNING

ENERGISTYRNING

• AC laddbox • DC laddbox • DC snabbladdare

• Kretsbrytare • Panel • MV-relä • Ställverk för lågspänning • Avbrottsfri • Strömförsörjning • Transformator • Underdistributionspanel • Konsumentenheter • Växelriktare • Mätare • Sken-lösningar • Kompakt sekundär understation • Mellanspänningsställ- verk • MV-kretsbrytare • Digitalt system • Reläskydd • El-byggnader • Energilagringslösning (ESS) • Ställverk för lågspänning • Luftströmbrytare • Solcellspanel • Vindkraftverk • LV-busskena • Ställverk för motordrifter • Automatisk reservkraftsomkopplare

• Undermätare • Vattenmätare • Gasmätare

• AHU- och FAHU-styrning • Kylningsstyrning • Styrning av värmepanna • Fläktbatteri • VAV- och VRV-styrning • Styrning för cirkulationspumpar

• Strömbrytare • DALI dimmer • Direkt dimmer • Lågspänningsdimmer • Närvarosensor • Timer • Ljusstyrkesensor • Styrning av solskydd/ persienner/gardiner • Passiv infraröd sensor

• Scenbrytare • Rumsstyrning • Närvarosensor • Pekskärm • Multimediakontroll • Uttag • Multimediaanslutning • USB-strömadapter • Termostat

• Utgångssymbol • Batteribelysning • Batteridriven DALI belysning • Centralt batterisystem • Explosionssäker belysning

• Varvtalsreglerad drivenhet • Motor • Rökutsugningsmotorer • Lågspänningsmotor • Trådlös tillståndsöver- vakningsgivare

VIDEOÖVER- VAKNING

• DC högeffektladdare • Laddning för vagnpark

• Pekskärm • Termostat • Temperaturgivare

BRAND OCH SÄKERHET

• Fuktsensor • VOC-sensor • CO 2 -sensor

PROCESSAU- TOMATION

• Närvarosensor • UV-behandling • Övervakning av kallrum

• Motorskydd och styrning • UPS och PCS

ROBOTTEKNIK

• Huvuddistributionstavla • Underdistributionstavla • Automationshölje

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84 Page 85 Page 86 Page 87 Page 88 Page 89 Page 90 Page 91 Page 92 Page 93 Page 94 Page 95 Page 96 Page 97 Page 98 Page 99 Page 100 Page 101 Page 102 Page 103 Page 104 Page 105 Page 106 Page 107 Page 108 Page 109 Page 110 Page 111 Page 112 Page 113 Page 114 Page 115 Page 116 Page 117 Page 118 Page 119 Page 120 Page 121 Page 122 Page 123 Page 124 Page 125 Page 126 Page 127 Page 128 Page 129 Page 130 Page 131 Page 132 Page 133 Page 134 Page 135 Page 136 Page 137 Page 138 Page 139 Page 140 Page 141 Page 142 Page 143 Page 144 Page 145 Page 146 Page 147 Page 148 Page 149 Page 150 Page 151 Page 152 Page 153 Page 154 Page 155 Page 156 Page 157 Page 158 Page 159 Page 160 Page 161 Page 162 Page 163 Page 164 Page 165 Page 166 Page 167 Page 168 Page 169 Page 170 Page 171 Page 172 Page 173 Page 174 Page 175 Page 176 Page 177 Page 178 Page 179 Page 180 Page 181 Page 182 Page 183

new.abb.com

Powered by