ABB_Educational_ebook_SE

Modular, eco-friendly, and flexible building space with ABB Building Solutions. Energy distribution and automation suiting the spaces.

— Byggnadslösning för utbildningar Om byggnadens utrymme är moduluppbyggt, miljövänligt och kan ökas över tid är det bäst att göra det med ABB Building Solutions. Energidistribution och automation som lämpar sig för utrymmena.

— Index

— LÖSNINGSARKITEKTUR

— ÖVERSIKT ÖVER BYGGNADSSEGMENT

• Byggnadstopologi • Portföljöversikt • Referensarkitektur • Information om byggnadstillämpningar

• Segmentering • Översikt över byggnadssegment

— UTFORMA INNOVATIVA LÖSNINGAR FÖR UTBILDNINGSCENTER

— UTBILDNINGSLÖSNING

• Allmänna referenser • Kraftdistribution • Styrningssystem för gästrum • Styrning av belysning och solskydd • Nödbelysning

• Vertikal utbildningsprofil • Kundernas behov

• Byggnadssegmentets prestanda för utbildning • Funktioner som förväntas i en utbildningslösning

BYGGNADSLÖSNING FÖR UTBILDNINGAR

3

— Översikt över byggnadssegment

BYGGNADSLÖSNING FÖR UTBILDNINGAR

4

— Översikt över byggnadssegment Segmentering

Tekniken är i viss mening övergripande, men lösningarna är effektiva när tekniken kalibreras efter applikationen. De bästa tekniska och ekonomiska kompromisserna, de bästa designlösningarna är ett resultat av erfarenhet, systemval och komponentval. En noggrann och detaljerad analys av de aktuella behoven definierar användarfallet.

BYGGNADSLÖSNING FÖR UTBILDNINGAR

5

— Översikt över byggnadssegment Segmentering

— Bostäder

— Kommersiellt

— Institutionellt

— Infrastruktur

— Industri

En familj • Hus • Privata bostäder • Enskilda lägenheter

Turism • Hotell, rekreation, motell • Studenthem, inkvartering, boningsrum • Kryssningsfartyg Kontor • Låga hus/medelhöga hus/höghus • Multifunktion • Laboratorier • Teletjänstcentral • Enskilt/andelsägande Detaljhandel och köpcenter • Butiker, stormarknader • Handelskedjor, köpcenter • Restauranger, livsmedelskedjor • Utställningslokaler

Sjukvård • Sjukhus

Transport • Flygplatser, hamnar, stationer • Buss-/lastbils-/tågstationer • Parkeringsanläggningar • Tunnlar

Tillverkning • Fabrik • Tillverkning • Transformation • Förpackningsanläggningar

• Vårdhem, äldreboenden • Äldreomsorg, daghem • Multicenter

Flera familjer • Flerfamiljshus • Lägenhetshus

Utbildning • Skolor, universitet, högskolor • Forskningsanläggningar • Arkiv, bibliotek Offentligt • Stats-/stadsbyggnader, hallar • Postkontor • Tempel, historiska byggnader • Polis, militär, fängelser

Lager • Lager • Kyllagring

Andra industrier • Kemi, läkemedel • Bearbetning • Telekommunikation

Annan infrastruktur • Vatten-/avloppsanläggningar

• Kraftverk • Jordbruk

Fritidsanläggningar • Kasino, nöjesfält • Sportarenor, gym, pooler • Museum, teatrar

BYGGNADSLÖSNING FÖR UTBILDNINGAR

6

— Översikt över byggnadssegment Byggnadsprestanda

För närvarande är de strategiska linjer som styr definitionen av en byggnads egenskaper avsedda att uppfylla fyra klasser av grundläggande behov:

— Miljöpåverkan

— Hälsa och komfort

— Livscykelkostnad och värde

— Framtidssäkrade tillgångar

Dessa grundläggande behovsklasser kan översättas till sju egenskaper som mäter byggnadens kvalitet. Övergripande aspekter som är gemensamma för alla nödvändiga prestanda är skalbarhet och modularitet, desto viktigare ju snabbare marknadens krav förändras.

BYGGNADSLÖSNING FÖR UTBILDNINGAR

7

— Översikt över byggnadssegment Byggnadsprestanda

— Effektivitet

— Total ägandekostnad

— Anslutbarhet

— Hållbarhet

Byggnaden optimerar energiförbrukningen och stöder en effektiv resursanvändning.

Byggnaden ger transparens för drifts- och underhållskostnader. Varningar aktiveras innan ett allvarligt fel.

Byggnaden gör det möjligt för de intelligenta komponenterna att ansluta sig till rätt cybersäkerhet, förebygga känsligheter i programvara och minimera

Byggnaden uppfyller de högsta kraven gällande CO 2 -påverkan, enligt utsläppsprotokollet GHG 1.2.

risker i samband med dataflöde och lagring.

— Flexibilitet

— Välbefinnande

— Produktivitet

Byggnadstekniken gör att den enkelt kan anpassas till nya användningskrav.

Byggnadstekniken ser till att medarbetare och besökare mår bra.

Byggnaden ökar personalens produktivitet, ställer in rätt förhållanden (ljus, luftkvalitet, temperatur) som anpassas efter närvaro och förväntad prestanda.

BYGGNADSLÖSNING FÖR UTBILDNINGAR

8

— Utbildningslösning

BYGGNADSLÖSNING FÖR UTBILDNINGAR

9

— Vertikal utbildningsprofil Inledning

Ett utbildningscenter är en institution som är utformad för att tillhandahålla inlärningsutrymmen och inlärningsmiljöer för studenternas inlärning under lärarnas ledning.

Sådana institutioner är normalt ackrediterade eller godkända av relevanta nationella utbildningsorgan eller motsvarande myndigheter. Utbildningsinstitutioner kan även drivas av privata organisationer, till exempel religiösa samfund, särskilda intressentgrupper eller privata utbildningsföretag, såväl som vinst- och icke-vinstgivande. I dessa system går studenterna genom olika stadier.

Namnen på dessa stadier varierar mellan olika länder, men omfattar som regel

• Daghem eller förskola tillhandahåller viss utbildning för mycket små barn • Grundskoleutbildning för yngre barn • Gymnasieutbildning för tonåringar som har slutfört grundskoleutbildningen • Universitet • Forskningsinstitut och specialutbildningar

BYGGNADSLÖSNING FÖR UTBILDNINGAR

10

— Vertikal utbildningsprofil Interaktionspunkter

Utrymmen i utbildningscenter skiljer sig åt beroende på typ, geografi och syfte. Nedan visas de vanligaste utrymmena som finns i de flesta institutionscentren.

M16

M15

M14

Vatten Ledning

El-rum

Energilagring

M17

M11

Mekaniskt Anläggningsrum M12

M13

Förnybart Anläggning

Centralenergi Anläggning

Datacentral och Telekomrum

Tjänsteutrymmen

M09

M09

M10

Lednings- och Kontrollcentral

Förvaltning Personal

Direktörsrum

M08

Kontorsutrymmen

M07

M01

M02

Underjordisk Bilparkering

Bibliotek

Biblioteksutrymmen

Öppen parkering M01

M03

Lobby och gemensamt område

Personalmatsal

Klassrum

M01

Hämtning och Lämning

Klassrum

Parkeringsplatser

Vetenskap Anläggningar

Idrottshall

Aula

Utrymmen med hög takhöjd

Laboratorieutrymmen

Kafeteriautrymmen

BYGGNADSLÖSNING FÖR UTBILDNINGAR

11

— Vertikal utbildningsprofil Utbildningstrender efter covid

COVID-pandemin sätter upp en ny normal, vilket har stor betydelse i utbildningsbyggnader.

Under ledning av WHO och lokala myndigheter tar alla institutioner fram riktlinjer som ska följas under öppning och drift av utbildningsanläggningar. Fokus kommer även fortsättningsvis att ligga på att följa allmänna riktlinjer som social distansering, användning av munskydd, allmän hygien, främja vaccination, osv. Utbildningssektorn kommer att uppleva en del nya trender efter covid.

Även om den totala kostnaden för ägande och underhåll fortfarande är viktiga faktorer, som baseras på forskning som utförs av olika ledande organisationer listas några trender nedan som kommer att driva på byggnadsteknikindustrin.

Minska risken för spridning av covid

Att minska risken för spridning av covid kommer att ha högsta prioritet för utbildningsmyndigheter och fastighetsförvaltare och de måste införa nödvändig digital och fysisk infrastruktur för att uppnå detta mål. Fastighetsförvaltare inom utbildning måste omdefiniera driftprotokoll och automatiseringssekvenser för att uppfylla lokala bestämmelser, till exempel att öka luftventilationen och friskluftsförsörjning. I vissa fall kan instituten behöva köpa ytterligare infrastruktur för att underlätta sanering av utrymmen och personer, som exempelvis automatiska sanitetsmedelsdispensrar, automatisk rengöring, ultravioletta ljuskällor etc.

Lösningar för sammankomster inomhus

Sociala sammankomster är fortfarande begränsade över hela världen och det rekommenderas att man utövar social distansering för att minska risken för smittspridning. Det kommer att vara särskilt utmanande att följa dessa etikettsregler i skolor och utbildningsmyndigheterna kommer att vara tvungna att hitta alternativ.

BYGGNADSLÖSNING FÖR UTBILDNINGAR

12

— Vertikal utbildningsprofil Utbildningstrender efter covid

Förbättra luftkvaliteten inomhus

Koldioxidneutrala fastigheter

Under de senaste åren, medan världen upplevde århundradets första pandemi, börjar världen även inse hur viktigt det är att hantera byggnadsmiljön som vi lever i. I genomsnitt tillbringar varje person 80 % av sin livstid inuti byggnader och det kan ha en avsevärd inverkan på personens hälsa. Även om kvaliteten på inomhusluften kommer att spela en viktig roll i hanteringen av COVID-risker har forskning som utförts av oberoende organisationer visat att inomhuskvaliteten påverkar studenternas förmåga att lära sig och även lärarnas förmåga att lära ut. Myndigheter och utbildningsinstitutioner sätter värde på denna forskning och börjar lägga nödvändig infrastruktur för att övervaka och hantera inomhusluftens kvalitet.

Forskningen har visat att vår planet överhettas på grund av att solenergi fångas in av jordens atmosfär på grund av för höga utsläpp av koldioxid, metan och ånga. Den globala medeltemperaturen är nu 1 °C högre än under den förindustriella tiden. För att stabilisera klimatförändringen måste CO 2 -utsläppen minska till noll. Myndigheter och FN är förstår att det är bråttom och börjar införa juridiska protokoll för att lösa detta problem. De flesta av utbildningsinstituten som har ledande forskning och som använder sig av nya tekniker sätter själv upp koldioxidneutrala mål. Koldioxidneutralitet kan uppnås på två sätt: • Använda teknik för att minska koldioxidutsläppen genom att införa nya metoder/processer eller förbättra effektiviteten i befintliga processer/ metoder. Till exempel kan elektricitet alstras med hjälp av förnybar energi och kärnkraft, ett transportsystem som drivs på elektricitet eller vätgas, välisolerade bostäder och industriella processer baserade på el snarare än gas, osv. • Avlägsna utsläpp av växthusgaser från atmosfären, till exempel genom att fånga in kol som skapats i industriella processer innan de släpps eller plantera fler träd.

Studenters och lärares välbefinnande

Definitionen av välbefinnande är tillståndet att vara bekväm, frisk och glad, men det har ofta förväxlats med inomhusluftens kvalitet. Det totala välbefinnandet är mycket mer än så och forskning som utförs av olika oberoende organisationer som Well building, RESET, Fitwel visar att det beror på både fysisk och mental hälsa hos brukarna. COVID-19-pandemin har inneburit många utmaningar för studenter, utbildare och föräldrar. Barn som redan har problem med den mentala hälsan har varit särskilt sårbara för förändringarna och nu lär vi oss hur studenterna har påverkats av att skolorna har stängts, riktlinjer om fysisk distansering och isolering och andra oförväntade förändringar i deras liv. Utbildningsinstituten kommer att börja investera i övervakning och kontroll av de totala parametrarna för välbefinnande, som exempelvis termisk komfort, ljusnivå, ljudnivå, tillräcklig vattenförsörjning, visning av näringsnivå, sittplatser etc. för att förbättra studenternas fysiska och mentala hälsa.

BYGGNADSLÖSNING FÖR UTBILDNINGAR

13

— Vertikal utbildningsprofil Utbildningstrender efter covid

Fjärrövervakning och -kontroll av anläggningen

Den snabba tekniska utvecklingen under de senaste åren har gjort det möjligt för fastighetsförvaltaren att övervaka och kontrollera fastigheten var som helst. Fjärrövervakning är möjligheten att visualisera, spåra och styra tillgångar och anläggningar utan att behöva vara på plats. Detta är möjligt tack vare flera tekniker som trådlösa nätverk, sensorer, sändare, mottagare, databehandling, molnlagring och analys. I och med covid-19-pandemin uppskattar fastighetsförvaltare fjärrövervakningen mer än någonsin. Nu när de anställdas säkerhet och välbefinnande har högsta prioritet ger smarta sensorer en mängd värdefull information för att övervaka byggnadsprestanda och flagga för eventuella problem till team som inte befinner sig på platsen. Några av fördelarna som fastighetsförvaltaren kommer att få är centraliserad övervakning, minskad stilleståndstid, lägre driftskostnader, förbättrad effektivitet, proaktivt underhåll etc.

BYGGNADSLÖSNING FÖR UTBILDNINGAR

14

— Vertikal utbildningsprofil Kundens behov

När det gäller utbildningsanläggningar visar vår forskning tolv viktiga punkter som måste bearbetas. Alla dessa är förankrade i de fyra grundläggande behovskategorierna som beskrivs i detta avsnitt.

— Miljöpåverkan Hållbarhetsmål

— Hälsa och komfort Brukarnas upplevelse

De globala målen för hållbar utveckling (SDG) eller globala mål är en samling med 17 sammankopplade globala mål som har utformats för att vara en ”handlingsplan för att uppnå en bättre och mer hållbar framtid för alla”. SDG upprättades 2015 av FN:s generalförsamling och är avsedda att uppnås innan 2030. Beroende på de individuella målen har varje utbildningsinstitut tagit fram hållbarhetsmål. Utbildningsinstitut är intresserade av att samarbeta med organisationer som hjälper dem att uppnå sina hållbarhetsmål. Även om varje lärosäte kommer att ha olika hållbarhetsmål, kan netto-noll-energi vara en gemensam nämnare för i stort sett alla.

Definitionen av välbefinnande är att känna sig bekväm, säker, frisk och belåten. Brukarnas välbefinnande inkluderar såväl mental som fysisk hälsa. Miljön runt brukarna spelar en viktig roll för välbefinnandet. Välbefinnandet påverkas bland annat av luftkvalitet, ljudnivå, ljusnivå, vatten, sittplatser, tillgång till naturen och samhället.

BYGGNADSLÖSNING FÖR UTBILDNINGAR

15

— Vertikal utbildningsprofil Kundens behov

— Livscykelkostnad och värde

Tillståndsbaserat underhåll

Lägre energiförbrukning

Minskad stilleståndstid

Stilleståndstid är en tidsperiod då en byggnadsutrustning eller maskin inte fungerar eller inte kan arbeta. Det kan bero på tekniska fel, maskininställning, underhåll eller att icke tillgängliga resurser som delar, material, arbetskraft, strömförsörjning – gemensamt för i stort sett alla.

Reaktivt underhåll gör att utrustningen kan haverera innan något underhållsarbete utförs, förebyggande underhåll är en schemalagd aktivitet för att minska felen genom att utföra underhållet med fasta intervall och förutsägande underhåll samlar in och analyserar systemdata för att förstå prestanda och förutsäga fel.

Även om det verkar som man lättar på nedstängningen och världen försöker återgå till det normala så kommer fastighetsdriftens budget att förbli hård för fastighetsförvaltarna och de måste söka efter alla möjligheter att minska driftskostnaderna.

Förbättra räntabiliteten

Minskade driftkostnader

Enkel certifiering och efterlevnadsrapportering

Räntabiliteten (ROI – Return On Investment) är ett nyckeltal som beskriver lönsamheten för en investering. ROI jämför hur mycket som investerats för att köpa eller underhålla byggnadsteknik jämfört med vad man sparar eller tjänar in genom att använda den.

Driftskostnad (OpEX) kallas även ”rörelseomkostnader” och är de löpande kostnaderna som uppstår vid driften av en anläggning och alla dess tillgångar, vilket inkluderar, försäkring, allmännyttiga tjänster, allmänna administrativa utgifter, underhåll osv.

Ingen anläggning är den andra lik och det gäller även de lokala bestämmelserna som ska följas. Utöver detta kan varje anläggning ha olika certifieringsmål för att uppnå verksamhetsmålen. Fastighetsförvaltare måste samla in och lämna nödvändiga data i önskat format för att uppfylla lokala bestämmelser eller uppfylla certifieringskraven. Detta är en kontinuerlig process och måste slutföras före ett visst datum.

BYGGNADSLÖSNING FÖR UTBILDNINGAR

16

— Vertikal utbildningsprofil Kundens behov

— Framtidssäkrade tillgångar

Cybersäkerhet

Integrerad drift

När de enskilda systemen inte är integrerade måste personalen lära sig hur varje element fungerar. Detta kan öka inlärningstiden och tillhörande kostnader. Det kan också vara svårt och tidskrävande att identifiera vilken inverkan ett system har på ett annat.

Cybersäkerhet handlar om att försvara datorer, servrar, mobila enheter, elektroniska system, nätverk och data mot skadliga angrepp. Allt fler byggnader använder en rad tekniker för att optimera system som fysisk säkerhet, energihantering, luftkonditionering, belysningskontroll, och om försiktighetsåtgärder inte vidtas kan innebära ytterligare säkerhetsrisker för byggnadens verksamheter.

Underhåll av tillgångar

Hantera den totala ägandekostnaden

En livslängd är en period då det är ekonomiskt rimligt att an- vända byggnadssystem och -utrustning i byggnaden. Kostnader för underhåll, reservdelar och utbytesdelar måste tas i beaktande vid bedömningen av tillgångarnas livslängd. Fastighetsförval- tare försöker hitta sätt att öka den totala livslängden för en byggnadsutrustning. Strömkvalitet och felaktigt underhåll är viktiga faktorer som påverkar tillgångarnas livslängd, och fastighetsförvaltare försöker hitta en lösning på dessa problem.

Den totala ägandekostnaden (TCO) är den inledande investering för att köpa mark och bygga fastigheter med nödvändig service plus driftskostnaderna. Den totala ägandekostnaden måste inkludera produktens förväntade livslängd, kostnader för produkt- och reservdelar samt underhållskostnader.

BYGGNADSLÖSNING FÖR UTBILDNINGAR

17

— Byggnadssegmentets prestanda för utbildningscenter

Innan vi går in på hur tekniken kan uppfylla dessa behov är det viktigt att se dem i förhållande till de sju byggnadsprestanda som beskrivs i ABB:s holistiska strategi. Baserat på sina prioriteringar kan kunderna på ett effektivt sätt skapa sin egen strategi som utnyttjar ABB:s teknik för byggnadslösningar, för att tillgodose deras behov genom utvalda byggnadsprestanda.

— Hållbarhet

— Total ägandekostnad

— Effektivitet

— Flexibilitet

— Anslutbarhet

— Välbefinnande

— Produktivitet

BYGGNADSLÖSNING FÖR UTBILDNINGAR

18

— Byggnadssegmentets prestanda för utbildningscenter

— Flexibilitet

— Hållbarhet

— Välbefinnande

Säsongsbundenhet, varierande antagningssiffror, värdskap för evenemang och senare även sanitetsbestämmelser som drivits fram av pandemin är alla faktorer som bidrar till att tvinga utbildningsinstitutioner att snabbt anpassa sina byggnader efter ändrade förhållanden. Flexibla byggnader möjliggör omkonfigurering utan större investeringar och minskar ledtiderna.

Utbildningsinstitutioner tar ofta ledningen genom att sätta upp ambitiösa hållbarhetsmål som är baserade på forskning och data. För högre utbildning sker den här forskningen även på campus, vilket är ett sätt att attrahera talanger och driva på studenternas intressen för relaterade program. Att föregå med gott exempel innebär också att många universitet kommer att uppnå utmanande byggnadsprestandacertifieringar och söka globalt erkännande. Med en lösningsstrategi kan sådana mål tydligt integreras i en holistisk strategi som stöds av den relevanta tekniken, oavsett om det handlar om förnybar elproduktion eller innovativ energilagring på plats.

Det är vetenskapligt bevisat att miljön runt oss påverkar vårt välbefinnande såväl fysiskt som mentalt. I en inlärningsmiljö har komfort och koncentration en ännu viktigare roll för att studenterna ska lyckas. Att bibehålla optimala värden för parametrar som termisk komfort, ljusnivå, ljudnivå och tillgång till hälsosamma utrymmen är ett måste för utbildning.

BYGGNADSLÖSNING FÖR UTBILDNINGAR

19

— Byggnadssegmentets prestanda för utbildningscenter

— Total ägandekostnad

— Effektivitet

— Produktivitet

Att minska budgetarna och de varierande energikostnaderna är fortfarande en viktig fråga för utbildningsinstitutioner. Den totala ägandekostnaden (TCO) är inköpspriset för en byggnad plus driftskostnaderna. Att öka byggnadsvärdet och minska driftkostnaderna bidrar båda till en lägre total ägandekostnad. Inom utbildningssektorn fokuserar ägare inte nödvändigtvis på att öka byggnadsvärdet, men att identifiera möjligheter till att kostnadsoptimering kommer att ligga i fokus för strategin.

Utbildningsbyggnader, både inom den offentliga och den privata sektorn, står ofta inför krympande driftsbudgetar som tvingar dem att spara på el, vatten och andra allmännyttiga tjänster. Utöver kostnaderna för allmännyttiga tjänster kräver de höga personalkostnaderna underhåll av utrustningen underhållsschema för förutsägande underhåll baserat på kontinuerlig övervakning. Dessa hjälper till att upptäcka problem innan de uppstår, vilket innebär att operatörerna sparar pengar och minskar miljöpåverkan.

Ohälsosamma och/eller obekväma utrymmen är direkt relaterade till frånvaro och bristande produktivitet. I den högre utbildningen, där studenter och personal har långa arbetsdagar i fastigheterna har byggnadens kvalitet en avgörande roll för resultatet av deras arbete. Detta har stor inverkan på institutionernas resultat och rykte. Det är ett primärt mål för att de bästa inlärnings- och forskningsanläggningarna ska kunna identifieras antingen nationellt eller internationellt. Ökat välbefinnande och produktivitet har stor påverkan på resultatet.

BYGGNADSLÖSNING FÖR UTBILDNINGAR

20

— Byggnadssegmentets prestanda för utbildningscenter

— Anslutbarhet

Givet det stora antalet anslutna enheter och de stränga IT-kraven som är förknippade med utbildningsinstitutioner finns det ett behov av en stabil infrastruktur. Det gör det möjligt för intelligenta komponenter att drivas med hjälp av säker och tillförlitlig kommunikation, skydda data och förhindra cyberattacker. Komplexa byggnadstillämpningar kan drivas centralt på campusnivå. I en tid med moln och stora mängder data, ger integrering av flera byggnadssystem operatörerna oöverträffad kontroll. Integration med andra byggnadssystem genom att använda öppna industristandardprotokoll är inte bara bästa praxis utan ofta ett krav inom sektorn.

BYGGNADSLÖSNING FÖR UTBILDNINGAR

21

— Funktioner som förväntas av lösningen för utbildningscenter Automation, styrning och övervakning

— Besparingar inom energi och ekonomi Automationssystem kan spela en grundläggande roll för att minska energiförbrukningen inom tjänstesektorn, som har blivit den mest energiintensiva sektorn i de viktigaste industrialiserade länderna.

Standarden EN 15232 möjliggör en enkel och erkänd uppskattning av besparingar inom energi och ekonomi i samband med införandet av ett automatiseringssystem, som tidigare var ganska omfattande och komplext.

Definition av klasser Bostäder D C B

Ej bostäder

Automatiseringsklasserna i enlighet med EU-standard EN 15232

A

D C B

A

UTSLÄPPSKONTROLL Värmestyrning Styrsystemet installeras på sändar- eller rumsnivå, i fall 1 kan ett system styra flera rum 0 Ingen automatisk styrning 1 Central automatisk styrning 2 Enskild rumsautomatisk styrning via termostatventiler eller elektronisk styrenhet 3 Individuell rumskontroll med kommunikation mellan styrenheter och BACS 4 Kontroll av temperaturen i distributionsnätets varmvatten (tillförsel eller retur) Liknande funktion kan tillämpas för styrning av direktverkande el-värmenät 0 Ingen automatisk styrning 1 Utetemperaturkompenserad styrning 2 Innetemperaturstyrning Styrning av distributionspumpar De reglerade pumparna kan installeras på olika nivåer i nätet 0 Ingen styrning 1 På/av-styrning 2 Styrning av variabelt pumpvarvtal med konstant Dp 3 Styrning av variabelt pumpvarvtal med proportionell Dp

Integrerad styrning av enskilda rum, inklusive behovsstyrning (baserat på närvaro, luftkvalitet osv.)

BYGGNADSLÖSNING FÖR UTBILDNINGAR

22

— Funktioner som förväntas av lösningen för utbildningscenter Automation, styrning och övervakning

— Besparingar inom energi och ekonomi

Besparingar beräknade enligt EU-standard EN 15232

FASTIGHET

BYGGNADSTYP

f BAC.EL

f BAC.HC

D

C

B

A

D

C

B

A

Kontor

1,10 1,06 1,07 1,05 1,07 1,04 1,08

0,93 0,94 0,93 0,98 0,95 0,96 0,95

0,87 0,89 0,86 0,96 0,90 0,92 0,91

1,51 1,24 1,20 1,31 1,31 1,23 1,56

0,80 0,75 0,88 0,91 0,85 0,77 0,73

0,70 0,5 a 0,80 0,86 0,68 0,68 0,6*

Föreläsningssal

Skola

Ej bostäder

Sjukhus

Hotell

1

1

Restaurang

Servicebyggnader för grossist- och detaljhandel

Enfamiljshus

Bostäder

Lägenhetshus Annan bostads- byggnad eller liknande

1,08

0,93

0,92

1,10

0,88

0,81

BYGGNADSLÖSNING FÖR UTBILDNINGAR

23

— Funktioner som förväntas av lösningen för utbildningscenter Automation, styrning och övervakning

— Kommunikation

Kommunikationen mellan olika undersystem inom samma byggnad eller visualiseringen via internet av bilder på rum till följd av ett larm är funktioner som är lätta att uppnå i ett bussystem.

De viktigaste punkterna är följande:

• Enkel kabeldragning Med hjälp av busskablar för anslutning mellan enheterna överförs alla data och all information via ett enkelt tvinnat par, vilket sparar material och tid som läggs på att lägga kablarna. Med en 6-ledarkabel kan du även leda ström och tal till de olika enheterna. Möjligheten att använda en enkel 6-ledarkabel jämfört med stora kabelbuntar (eller den stora flerpoliga kabeln) som vanligtvis används, underlättar installationen och minskar installationstiderna. • Modularitet Genom att övergå till system som använder modulbaserad teknik är det möjligt att få systemet att utvecklas över tid, med början från de grundläggande funktionerna och sedan lägga till de andra funktionerna, utan att försvaga de investeringar som redan gjorts. • Driftkontinuitet och enkelt underhåll Genom att dra nytta av de interna funktionerna för självdiagnos och avvikelseidentifiering i vissa system är det möjligt att omedelbart identifiera eventuella fel. Vid behov kan de elektroniska modulerna bytas ut, utan att behöva avbryta systemdriften och därmed säkerställa tjänstens kontinuitet. Dessutom kan elektroniska rumsstyrmoduler, om de installeras i korridoren, bytas ut utan att behöva gå in i patientrummet. På så sätt störs inte patienterna och läkare och sjukvårdare kan på ett säkert sätt fortsätta att arbeta efter aktuella behov, medan den tekniska underhållspersonalen kan ingripa snabbt.

Ett bussystem kan tillgodose kommunikationsbehov i samband med säkerhet, kontroll och underhållning, till exempel aktivering av övervakningskameror eller sändning av bilder via internet, från rum till följd av ett larm, det gör det möjligt att förstå om det verkligen föreligger ett problem eller om det är ett falskt larm. Alla funktioner som används i de olika systemen i en byggnad kan också fjärrstyras genom användning av webbservrar eller fjärrstyrning på land eller mobila nätverk. Videosystemet blir en integrerad del av automationssystemet, som bland annat möjliggör kommunikation mellan de olika arbetsstationerna inom samma byggnad. De olika kommunikationslösningarna mellan personalen och hyresgäster möjliggör viktiga resultat, bland annat användarvänlighet, besparingar i installation och hantering och förbättring av den service som erbjuds.

BYGGNADSLÖSNING FÖR UTBILDNINGAR

24

— Funktioner som förväntas av lösningen för utbildningscenter Automation, styrning och övervakning

— Åtkomstkontroll

MODULBASERAD Modulbaserad arkitektur med fristående grafik eller som kan integreras i scada-system från tredje part

ENKEL KONFIGURATION Plug and play-system. Lägg bara till enheterna i KNX-linjen

ENKEL STYRNING Procedurer för tilldelning av åtkomstbehörigheter förenklade med olika nivåer av användarbehörighet

DIAGNOSTIK Integrerad diagnostik för systemlarm eller fel

UTBYGGNAD Enkel och minimalt invasiv utbyggnad av funktioner

BYGGNADSLÖSNING FÖR UTBILDNINGAR

25

— Funktioner som förväntas av lösningen för utbildningscenter Automation, styrning och övervakning

— Säkerhet

Integreringen av system som larmsystem, videoövervakning och tekniklarm gör det möjligt att minska installationskostnaderna utan att påverka prestanda. Närvarolarmssystemet kan kommunicera med byggnadens videoövervakning, belysning och andra system: integrering av de olika systemen möjliggör därför en högre säkerhetsnivå och lägre kostnader än enskilda system. Många enheter kan användas multifunktionellt av flera system.

BYGGNADSLÖSNING FÖR UTBILDNINGAR

26

— Funktioner som förväntas av lösningen för utbildningscenter Automation, styrning och övervakning

— Komfort

— Styrning av luftkonditionering – komfort och effektivitet i samma arkitektur

Ökning av den komfort som byggnaden erbjuder och levnadsstandarden är bland de mest kända fördelarna med ett styrsystem för automation. Lampor och solskydd i ett rum eller en serie rum kan grupperas så att de kan styras automatiskt eller autonomt, även av sköra personer. Det gör det enkelt att släcka alla lampor i ett område med en enda rörelse, stänga fönstren, ställa in alla system du önskar i vänteläge (t.ex. kylning), aktivera larm osv. Genom att integrera traditionella funktioner i ett elsystem med styr- och automationsfunktionerna för kommunikation till och från byggnaden, ökar byggnadernas användbarhet. Tack vare värmestyrning spelar systemet en grundläggande roll, inte bara när det gäller att minimera förbrukningen, utan också för att förbättra komforten. Personer med handikapp eller tillfälliga eller permanenta mobilitetsbegränsningar kan få hjälp med att använda utrymmena och deras funktioner. Lösningarna som i de flesta fall uppfyller dessa behov kan vara: • kameraövervakning, • särskilda röstkommandon, • fjärrkontroller med specifika funktioner som t.ex. stora belysta knappar, • stora sammankopplade knappar, • larm som rapporteras på mobiltelefoner vid upptäckt av översvämning, gasläckor, öppna dörrar eller fönster osv. • nödsamtal med speciell knapp eller dragknapp.

LUFTKONDITIONERINGSSYSTEM All luftkonditionering sköts av byggnadens styrsystem

CENTRALISERAD VÄRMEUTRUSTNING All utrustning för värme och kyla (värmepanna – kylningsenhet – VRV-frikylning) kan integreras i systemet och styras lokalt av PLC/fasvändare

KOMPATIBILITET Alla kommunikationsprotokoll går att integrera

DISTRIBUERAD UTRUSTNING OCH SENSORER All utrustning och alla sensorer som distribueras i rummen (fläktspolar, ventiler och termostater) kan integreras och styras via KNX-protokollet

FLEXIBILITET En flexibel och modulbaserad arkitektur som gör det möjligt att möta alla tänkbara fall

BYGGNADSLÖSNING FÖR UTBILDNINGAR

27

— Funktioner som förväntas av lösningen för utbildningscenter Energistyrning

— Verktygen för att styra och kontrollera fastighetens energiförbrukning Energichefer, fastighetsägare och fastighetsförvaltare känner alla alltför väl till trycket på att minska kostnader och energiförbrukning, samtidigt som man bibehåller invånarnas komfort. Energistyrning omfattar planering och drift av enheter för energiproduktion och energiförbrukning, samt lagring och energidistribution. Målen rör resursbevarande, klimatskydd och kostnadsbesparingar, samtidigt som användarna har konstant tillgång till den energi de behöver. Det är nära kopplad till miljöstyrning, produktionsstyrning, logistik och andra etablerade affärsfunktioner. Därför är valet av verktyg för att styra och kontrollera fastighetens energiförbrukning och kostnader, tillsammans med fastighetssystemet och el-distributionssystemet, de grundläggande delarna i utformningen av ett el-system, som analys och utveckling av lösningen kommer att vara beroende av. Det optimala verktyget för att styra och kontrollera byggnadens energiförbrukning och kostnaderna är användarvänligt, så att rapportering och kartläggning är så intuitivt och lätt att förstå att det inte bara används av experter inom energistyrning. Lösningen ska anpassas för att uppfylla varje kunds individuella krav. Rätt lösning fokuserar på energistyrning för att analysera energiförbrukning och målbesparingar i en byggnad, möjliggöra förbättringar av energieffektiviteten och kontinuerlig driftsättning av byggnaden.

— Förväntade funktioner för Fastighetsenergistyrsystemet

Molnbaserad BEMS-åtkomst till mätare och sensorinformation i byggnaden via internet. Informationen samlas in från BAS via en säker, fast IP-anslutning och slutanvändaren får tillgång till informationen genom att logga in på en dedikerad webbplats med sitt unika användarnamn och lösenord. Ingen begränsning av antalet mätare och sensorpunkter som kan anslutas till tjänsten över alla geografiska platser, vilket är avgörande för stora organisationer men även i andra sammanhang. Möjligheten att arbeta med alla tredjepartssystem som Tridium, BACnet och fristående system via SQL- eller MS Access-databasen, där mätar- och sensorinformationen lagras, är avgörande för att undvika alla begränsningar i befintliga byggnader och i helt nya installationer.

BYGGNADSLÖSNING FÖR UTBILDNINGAR

28

— Funktioner som förväntas av lösningen för utbildningscenter Energistyrning

— Analys och diagramanalys

— Rapportering

— Öka medvetenheten och uppmuntra en beteendeförändring En webbaserad informationsdisplay för allmänheten kan kommunicera information om byggnadens energiprestanda och ge tips och rekommendationer om hur medarbetarna kan bidra till att minska energiförbrukningen. Genom att offentligt engagera människor i energieffektivitets- förändring finns det potential att förbättra energieffektiviteten med mer än 5 procent, jämfört med andra energieffektivitetsåt- gärder i en organisation. Detta positiva agerande sprider sig dessutom bortom själva byggnaden till en mer offentlig arena. • Förbättra byggnadens energiprestanda • Energibesparingar på upp till 5% jämfört med andra energieffektivitetsåtgärder genom beteendeförändring • Reducerar kostnader och koldioxidavtryck • Kommunicerar energipolitik och strategi till allmänheten • I enlighet med ISO 50001

BEMS-analys och diagramanalys visar hur, var och när energiförbrukningen sker. Data om energiförbrukning kan analyseras på ett antal olika sätt från spektralanalyspaneler, regressionsanalys, faktiska kontra måldiagram och mycket mer. Diagramanalys: • Visa energiinformation i realtid efter dag, vecka, månad, år och anpassad visning • Jämför tidsperioder, mätare och exportera data Analys: • Visa energimönster med hjälp av spektralanalysverktyget • Sätt upp mål baserade på drivfaktorer eller fasta parametrar • Jämför faktiskt mot målet • Tillgång till regressionsanalys, överskridande och samlingsdiagram • Analysera energiförbrukning jämfört med ett smart mål för energistyrning i realtid

Rapporter är ett viktigt verktyg för löpande energistyrning genom att hjälpa chefer och beslutsfattare att hålla reda på energibesparande initiativ, kontrollera om och var besparingar har gjorts och när målen har uppnåtts. Fullt anpassad rapporteringsfunktion gör det möjligt att generera omedelbara eller schemalagda rapporter om energiförbrukning, kostnader, koldioxidutsläpp, prestanda i förhållande till mål, samt hyresgästers kostnadsrapporter.

— Övervakning och larm

Larm som visas via det kartbaserade gränssnittet är särskilt användbara för en snabb översikt av flera byggnader på flera platser för kontors- eller övervakningscenter: • Avvikelser upptäcktes i energiförbrukningen jämfört med förväntad förbrukning • Larmrapporter utfärdads via e-post • Analys av larmhistorik kan hjälpa till att identifiera eventuella pågående problem.

BYGGNADSLÖSNING FÖR UTBILDNINGAR

29

— Funktioner som förväntas av lösningen för utbildningscenter Servicekontinuitet

— Allmänna distributionssystem

Det finns inga verkliga specifika tekniska standardreferenser för valet av el-distributionssystem, inte heller med tanke på att detta val nödvändigtvis är fritt och beroende av vilken process som används. El-distributionssystem är en grundläggande infrastruktur för de flesta affärsprocesser och hjälper till att fastställa deras prestanda, till exempel energistyrning, säkerhet, tillförlitlighet och underhållsförmåga. Om anläggningssäkerheten är en viktig egenskap, som ett juridiskt krav, är istället tillförlitlighet, tillgänglighet och underhållsmöjligheter egenskaper hos anläggningen som direkt påverkar verksamheten. De möjliga konfigurationer som ett el-distributionssystem kan ta kan normalt spåras tillbaka till tre grundläggande system:

Egenskap

Plan enkel radiell

dubbel radiell

ring

Tillförlitlighet

min min min max min min

max max max

genomsnitt

Servicekontinuitet Spänningsstabilitet

gen. 1 gen. 2 gen. 2

Förluster

min

Inledande kostnader

max max max

genomsnitt genomsnitt genomsnitt genomsnitt

Service- och underhållskostnader

Flexibilitet

min

Styrning

max

genomsnitt

• den enkla radiella planen, • den dubbla radiella planen, • ringen.

1 Om korta avbrott i tjänsten kan accepteras vid driftstörningar eller vid arbete på systemet. 2 Det är en funktion för den punkt där ringen hålls öppen.

BYGGNADSLÖSNING FÖR UTBILDNINGAR

30

— Rekommendationer från ABB:s teknikanvändare

BYGGNADSLÖSNING FÖR UTBILDNINGAR

31

— Rekommendationer från ABB:s teknikanvändare

— Centraliserad kontroll av 15 500 punkter på mer än 300 000 m 2

EUROPE

UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN | UCD

Projektöversikt Den behandlade golvytan på cirka 300 000 m² hanteras centralt av Unitron Building Management System. En intensiv byggperiod under de senaste åren har lett till en enorm ökning av universitetets driftskostnader. Som ett statligt finansierat organ har de ett krav på sig att minska energiförbrukningen och detta ledde till att UCD energienhet etablerades. De har i uppdrag att förbättra energieffektiviteten, minska de totala energi- kostnaderna och förbättra kostnadsberäk- ningar per enhet samtidigt som en miljövänlig politik främjas. ABB Cylon®-lösningen ger central kontroll över hela universitetsområdet, vilket innebär att vi har en mycket effektiv kontroll över våra byggnader direkt från skrivbordet”, säger Brendan Robinson, UCD energienhet.

Lösningens fördelar I de tidiga stadierna användes många av de stora energieffektivitetsvinsterna av närvarosensorer som var direkt kopplade till fastighetssystemet. På det sättet lyckades energienheten minska energiförbrukningen i vissa byggnader med upp till 30 %. Tidscheman kan också ändras på distans för alla byggnader, vilket är mycket praktiskt. Som en helt integrerad BMS används även ABB Cylon®-lösningen för att samla in information om närvaro för utnyttjanderap- portering. Energienhetens personal kan på ett mycket effektivt sätt besvara frågor från byggnadsanvändare. Hanterbarhet är en viktig fördel eftersom alla informationsflöden ingår i Unitron Command Centre. Systemets kraft har dramatiskt förbättrat felsöknings- förmågan innan det krävs en inspektion av anläggningen. För att klara sitt uppdrag har energienheten varit ännu mer kreativ när det gäller att driva på ytterligare energibesparingar. Dagsljuslänkar för belysningen är ett viktigt projekt som avsevärt har minskat belysningens ”driftstid” och minskat energiför- brukningen. Den ökade automatiseringen av byggnadens öppnings-/stängningsprocedur sparar också tid för fastighetsskötarna.

University College Dublin (UCD) är Irlands största universitet. Huvudcentret i Belfield består av mer än 50 byggnader på en 132 hektar stor fastighet och det finns ytterligare byggnader på flera andra platser.

BYGGNADSLÖSNING FÖR UTBILDNINGAR

32

— Rekommendationer från ABB:s teknikanvändare

— En ABB Cylon® smart energilösning för att minska koldioxidpåverkan

USA

UC IRVINE ANTEATER LEARNING PAVILION

Projektöversikt Under ledning av ordförande Howard Gillman har UCI mer än 30 000 studenter och erbjuder 192 kandidatprogram. Det är placerat på en av världens säkraste och mest ekonomiskt levande samhällena och är den näststörsta arbetsgivaren i Orange County och bidrar årligen med 5 miljarder dollar till den lokala ekonomin. Som undertecknare för American College and University President' Climate Commitment har UCI åtagit sig att spara energi och minska koldioxidpåverkan. Anteater Learning Pavilion är en fastighet på 65 000 kvadratmeter som stod klar i september 2018. Detta är den första byggnaden för ”aktiva inlärning” i Kalifornien och bara den andra universitetsbyggnaden i USA som är helt ägnad åt aktiv inlärning. The Anteater Learning Pavilion har 15 smarta klassrum, hörsalar och två föreläsningssalar med plats för 400 respektive 250 personer. Utmaningen Anteater Learning Pavilion-byggnaden är en del av en byggbom som tar itu med tillväxten av student- och fakultetspopulationen och forskningssträvan som projekterats i USI:s 10-års strategiska plan. Byggnaden omfattar en elliptisk, tvåvåningsbyggnad med två föreläsningssalar för aktiv inlärning, en med 250 sittplatser ovanför en annan med 400 platser. Universitetet åtog sig att bygga

alla nya byggnader med minst LEED® Silver- certifiering och fastställde målet att slå Kaliforniens energibestämmelse, artikel 24, med 50 %. UCI var också en av de första att åta sig myndighetens Better Building- utmaning. Genom att delta i utmaningen förband sig universitetet att bli 20 % effektivare innan 2020. Lösningen Luftkonditioneringssystemet består av fyra nya anpassade luftbehandlingsenheter och fläktbatterier som betjänar föreläsningssalar, klassrum, kontor och cirkulationsutrymmen. De anpassade luftbehandlingsenheterna är utrustade med till- och frånluftsfläktar med variabel hastighet och fläktbatterierna är varmvatten- och hydroniskt kylda. I två

av föreläsningshallarna används två luftbehandlingsenheter för

ventilationssystem med variabelt flöde och temperaturförskjutning. Varmvatten för uppvärmning produceras i värmeväxlaren med hjälp av högtemperaturvatten som levereras från universitetets centrala anläggning. Därefter distribueras varmvattnet till eftervärmningsbatterier via två pumpar med variabel hastighet för hetvatten. Projektet omfattade även test-, justerings- och balansmätningar av ljudnivån i föreläsningssalarna och klassrummen.

University of California Irvine (UCI) grundades 1965 och är den yngsta medlemmen i den prestigefyllda organisationen AAU (Association of American Universities). Universitet har utbildat tre nobelpristagare och är känt för sina akademiska prestationer, förstklassig forskning, innovation och anteater-maskot.

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84 Page 85 Page 86 Page 87 Page 88 Page 89 Page 90 Page 91 Page 92 Page 93 Page 94 Page 95 Page 96 Page 97 Page 98 Page 99 Page 100 Page 101 Page 102 Page 103 Page 104 Page 105 Page 106 Page 107 Page 108 Page 109 Page 110 Page 111 Page 112 Page 113 Page 114 Page 115 Page 116 Page 117 Page 118 Page 119 Page 120 Page 121 Page 122 Page 123 Page 124 Page 125 Page 126 Page 127 Page 128 Page 129 Page 130 Page 131 Page 132 Page 133 Page 134 Page 135 Page 136 Page 137 Page 138 Page 139 Page 140 Page 141 Page 142 Page 143 Page 144 Page 145 Page 146 Page 147 Page 148 Page 149 Page 150 Page 151 Page 152 Page 153 Page 154 Page 155 Page 156 Page 157 Page 158 Page 159 Page 160 Page 161 Page 162 Page 163 Page 164 Page 165

new.abb.com

Powered by