ABB_Office_ebook_SE

Modular, eco-friendly, and flexible building space with ABB Building Solutions. Energy distribution and automation suiting the spaces.

BYGGNADSLÖSNINGAR

— Byggnadslösningar Om byggnadens utrymme är moduluppbyggt, miljövänligt och kan ökas över tid är det bäst att göra det med ABB Building Solutions. Energidistribution och automation som lämpar sig för utrymmena.

3 — Index

— Översikt över byggnadssegment

— Rekommendationer från ABB:s teknikanvändare

— Utforma innovativa lösningar för kontor

— Lösningsarkitektur

— Kontorslösning Medelstora byggnader

BYGGNADSLÖSNINGAR

4

— Översikt över byggnadssegment

BYGGNADSLÖSNINGAR

5

— Översikt över byggnadssegment Segmentering

Tekniken är i viss mening övergripande, men lösningarna är effektiva när tekniken kalibreras efter applikationen. De bästa tekniska och ekonomiska kompromisserna, de bästa designlösningarna är ett resultat av erfarenhet, systemval och komponentval. En noggrann och detaljerad analys av de aktuella behoven definierar användarfallet.

BYGGNADSLÖSNINGAR

6

— Översikt över byggnadssegment Segmentering

— Bostäder

— Kommersiellt

— Institutionellt

— Infrastruktur

— Industri

En familj • Hus • Privata bostäder • Enskilda lägenheter

Turism • Hotell, rekreation, motell • Studenthem, inkvartering, boningsrum • Kryssningsfartyg Kontor • Låga hus/medelhöga hus/höghus • Multifunktion • Laboratorier • Teletjänstcentral • Enskilt/andelsägande Detaljhandel och köpcenter • Butiker, stormarknader • Handelskedjor, köpcenter • Restauranger, livsmedelskedjor • Utställningslokaler

Sjukvård • Sjukhus

Transport • Flygplatser, hamnar, stationer • Buss-/lastbils-/tågstationer • Parkeringsanläggningar • Tunnlar

Tillverkning • Fabrik • Tillverkning • Transformation • Förpackningsanläggningar

• Vårdhem, äldreboenden • Äldreomsorg, daghem • Multicenter Utbildning • Skolor, universitet, högskolor • Forskningsanläggningar • Arkiv, bibliotek

Flera familjer • Flerfamiljshus • Lägenhetshus

Lager • Lager • Kyllagring

Andra industrier • Kemi, läkemedel • Bearbetning • Telekommunikation

Annan infrastruktur • Vatten-/avloppsanläggningar

• Kraftverk • Jordbruk

Offentligt • Stats-/stadsbyggnader, hallar • Postkontor • Tempel, historiska byggnader • Polis, militär, fängelser

Fritidsanläggningar • Kasino, nöjesfält • Sportarenor, gym, pooler • Museum, teatrar

BYGGNADSLÖSNINGAR

7

— Översikt över byggnadssegment Byggnadsprestanda

För närvarande är de strategiska linjer som styr definitionen av en byggnads egenskaper avsedda att uppfylla fyra klasser av grundläggande behov:

— Miljöhållbarhet

— Hälsa och komfort

— Livscykelkostnad och värde

— Risk för framtida återhämtningsförmåga

Dessa grundläggande behovsklasser kan översättas till sju egenskaper som mäter byggnadens kvalitet. Övergripande aspekter som är gemensamma för alla nödvändiga prestanda är skalbarhet och modularitet, desto viktigare ju snabbare marknadens krav förändras.

BYGGNADSLÖSNINGAR

8

— Översikt över byggnadssegment Byggnadsprestanda

— Effektivitet

— Total ägandekostnad

— Anslutbarhet

— Hållbarhet

Byggnaden optimerar energiförbrukningen och stöder en effektiv resursanvändning.

Byggnaden ger transparens för drifts- och underhållskostnader. Varningar aktiveras innan ett allvarligt fel.

Byggnaden gör det möjligt för de intelligenta komponenterna att ansluta sig till rätt cybersäkerhet, förebygga känsligheter i programvara och minimera

Byggnaden uppfyller de högsta kraven gällande CO 2 -påverkan, enligt utsläppsprotokollet GHG 1.2.

risker i samband med dataflöde och lagring.

— Flexibilitet

— Återhämtningsförmåga

— Produktivitet

Byggnadstekniken gör att den enkelt kan anpassas till nya användningskrav.

Byggnadstekniken ser till att medarbetare och besökare mår bra.

Byggnaden ökar personalens produktivitet, ställer in rätt förhållanden (ljus, luftkvalitet, temperatur) som anpassas efter närvaro och förväntad prestanda.

BYGGNADSLÖSNINGAR

— Kontorslösning Medelstora byggnader

BYGGNADSLÖSNINGAR

2

— Vertikal kontorsprofil

Prioriteringarna vid val av kontorsutrymmen håller på att ändras. Kontorsanskaffningar har blivit allt mer fokuserade på människor, vilket skiljer sig mycket från trenderna under de senaste åren då fokus låg på kostnaderna.

— Maximera det mänskliga kapitalet

— Energieffektivitet

— Välmåendestandard

Även om kostnaden fortfarande är viktig för anläggningsadministrationen (FM), så rapporterar branschen att hyresgästerna är villiga att betala för välutrustade, tekniskt förberedda och skräddarsydda arbetsutrymmen. Gemensamma data för hela branschen visar att över 60 % av hyresgästerna kan tänka sig att betala upp till 10 % mer för välutrustade anläggningar. Nu ligger fokus på att maximera det mänskliga kapitalet, öka medarbetarnas engagemang och attrahera, utveckla och behålla talanger. Det finns också en tendens att utrymmena ska vara i linje med företagets mål, så som energi (netto noll) och arbetsmiljö (hälsostandarder). Den ekonomiska osäkerheten som den globala COVID-pandemin medfört gör att företagen söker efter flexibla utrymmen som kan konfigureras om och anpassas för att kunna möta snabba förändringar i efterfrågan. Efterfrågan ”efter COVID” är att skapa ett samarbetsinriktat utrymme.

Luftkvalitet

58 %

Bekvämt ljus

50 %

Vattenkvalitet

41 %

Bekväma temperaturer

34 %

Anslutning till naturen

30 %

Bekväm akustik

30 %

Alternativ för hälsosam mat

26 %

Träningsmöjligheter

16 %

Teknikbaserade verktyg för hälsa

13 %

— En undersökning bland 1 600 arbetare visar att luft och ljus betyder mycket mer än teknikbaserade hälsoverktyg. Harvard Business school: Framtidens arbetsplats

BYGGNADSLÖSNINGAR

3

— Vertikal kontorsprofil

Den globala företagsriktningen påverkas av de fem globala megatrenderna som visas nedan och detta återspeglas i kontorsbyggnadssektorn. ABB:s lösning är avsedd att utgöra en grund för att utforma och driftsätta de system som behövs för att optimera driften av byggnaden, oavsett om det är en fristående struktur eller ett golv med indelningar och utrymmen i en större multifunktionsbyggnad. Lösningen kan tillämpas överallt.

— Globala megatrender

— Byggnadsprestanda

— ABB:s lösningar

Belysning

1 Flexibilitet 2 Hållbarhet 3 Robusthet 4 Ägandekostnad 5 Effektivitet 6 Produktivitet 7 Anslutningsbarhet

• Välbefinnande • Urban livsstil • Hållbarhet • Renare energi • Digitalisering

Trygghet

Ström

ABB Ability TM

Säkerhet

Luftkondi- tionering

BYGGNADSLÖSNINGAR

4

— Vertikal kontorsprofil

Trender som påskyndades av COVID-19 och som redan påverkar kunderna och den miljö som byggts före pandemin.

— Flexiblare arbetsutrymmen

— Luftkonditioneringssystem som stödjer både hälsa och energieffektivitet

Innan covid var å ena sidan, ungefär 2 500 m 2 tillräckligt för cirka 200 personer, efter covid kan, baserat på vilka krav som införts i respektive land, den önskade arean lätt fördubblas till 5 000 m 2 , å andra sidan ställer alla företag om till en modell som är decentraliserad, där de flesta arbetar hemifrån. I framtiden kommer vi att besöka våra kontor mindre och vanligtvis bara för tillfälliga samarbeten och därmed minskar behovet av permanent utrymmestilldelning och efterfrågan på mötesrum för kollegor och gäster ökar.

Kraven på ventilation och luftkonditionering är viktigare än någonsin för att minska spridning av sjukdomar. Experterna föreslår ett ökat behov av luftflöde och luftväxling i rum, samtidigt som man tillför större mängd frisk luft från naturlig ventilation (öppningsbara fönster) och mekanisk ventilation. I och med att friskluften ökar, särskilt i tempererade klimat, ökar behovet av att värma upp friskluften och tätare byte av filtren. Detta kommer att öka energiförbrukningen och underhållsfrekvensen. Regelbundna tidsbaserade underhållsrutiner ersätts med reaktivt underhåll baserat på realtidsdata från kontorsutrymmena (luftkvalitet, temperatur) och anläggningsrum (HVAC och Elec). Vår övergång till koldioxidneutralt försenas något av dessa förändringar, så nu måste vi fullt ut använda teknik som styrning av byggnadsenergi och lösningar för energioptimering, liksom automationslösningar för både övervakning och inriktning (M&T), samt feldetektering och diagnos (FDD).

BYGGNADSLÖSNINGAR

5

— Vertikal kontorsprofil

— En flexiblare och energieffektivare infrastruktur

— Teknik som möjliggör energisjälvförsörjning

El-infrastrukturen i en modern kontorsbyggnad kräver mer än enkel kraftdistribution, idag behövs flexibla och skalbara tekniker för kraftdistribution i kontorsfastigheter mer än någonsin tidigare. Dessutom ser vi krav på att minska koldioxidutsläppen och uppfylla de senaste effektivitetskraven. Alla installerade system måste även uppfylla standarder som exempelvis den internationella standarden IEC 60364-8-1 ”Elektrisk energieffektivitet i lågspänningsinstallationer”. Digitalisering, landspecifika standarder och molnanslutning för kraftdistributionssystem är förutsättningar för att möjliggöra nya avancerade tjänster och affärsmodeller som XaaS eller integrationen i mikronät.

— Strömförsörjningens återhämtningsförmåga möjliggör förnybar energi När strömförsörjningen av en kontorsbyggnad är verksamhetskritiskt är ett avbrottsfritt strömförsörjningssystem (UPS) ett måste. Många företag har nu ett gemensamt mål att uppnå en koldioxidneutral verksamhet och att vara energisjälvförsörjande. Det finns ett ökande behov av att inkludera förnybara energikällor som solceller i kontorsbyggnaders energimix. Nya affärsmodeller som EaaS (Energy as a Service) eller integrationen i ett mikronät blir alltmer den normala lösningen. Vi måste även ta hänsyn till laddning av elfordon (elnät till fordon) och möjligheten att överföra lagrad energi som lagrats i fordonen till elnätet för att komplettera byggnadskraven. Det tekniska ekosystemet förbättrar energieffektiviteten, hållbarheten och resursbevarande, vilket faktiskt möjliggör en framtid med nollutsläpp. Användning av UPS eller batterilagring på plats skyddar inte bara strömförsörjningen utan möjliggör även lagring av energi som härrör från andra källor än från elnätet, till exempel solceller och vindenergi (förnybara) och i många fall kan det vara möjligt att sälja överskottsenergi till elnätet.

BYGGNADSLÖSNINGAR

6

— Vertikal kontorsprofil

— Energistyrning ökar effektiviteten och sparar pengar El-energiförbrukningen på kontoren ökade kraftigt de senaste åren på grund av ytterligare utrustning, varuautomater, informationsteknik, luftkonditionering och belysning, med mera. Med aktiv energistyrningsteknik har varje byggnad potential att minska energikostnaderna. Det första steget i att hantera kontorsfastigheters energi är att förstå exakt hur mycket som används och var den används. Med denna information till hands kan man lyfta fram områden där förbättringar kan göras, vilket ökar effektiviteten och sparar pengar. Mätutrustning som är ansluten till byggnadens automationssystem hämtar, lagrar och analyserar informationen på ett intelligent sätt för att på lång sikt öka effektiviteten. På kontor efterfrågas en skalbar arkitektur som erbjuder både inbäddad och extern plug & play-anslutning. Det finns nu ett behov av att bygga ett helhetsgrepp på energi, inte bara med hänsyn till elektricitet och förnybara energikällor utan även fast bränsle och gas som förbrukas.

— Smartare och effektivare användning av data

Data är nyckeln till framtiden för smart byggnadsteknik genom att man nu lanserar prisvärda IoT-sensorer och data från andra källor, till exempel fastighetsautomation, eldistribution, luftkonditionering, energi, säkerhet och övervakning, affärsdata och sociala medier. De data som finns tillgängliga är vanligtvis i en mängd olika format, men nu kan de normaliseras genom ett antal lösningar som ger kraftfulla data om arbetsutrymmets mobilitet, tillgänglighet, produktivitet, hållbarhet, samt hälsa och välbefinnande. Under de kommande månaderna kommer ABB att lägga till ett antal av de här kraftfulla produktivitetsverktygen för arbetsytan till den branschledande Ability™-plattformen

— ABB Ability™

BYGGNADSLÖSNINGAR

7

— Byggnadssegmentets prestanda för kontor Förnyar konceptet med kontor som ökar energieffektiviteten, säkerheten och komforten

Att konstruera eller renovera en kontorsbyggnad är en utmaning som under lång tid kommer att påverka hela livslängden för själva strukturen, dess invånare och ägarens verksamhet.

Kontorsbyggnader hör till de fastigheter som påverkas mest av världens kontinuerliga utveckling. När det gäller att begränsa både kostnader och miljöpåverkan kommer stora och små kontor inte bara att sticka ut för sin innovativa arkitektur, utan även för de värdeskapande komfortbaserade tjänster man kommer att kunna erbjuda hyresgästerna. Sammanfattningsvis kan man säga att kontorsbyggnaden är den prestands som de kan uppnå. Motstridiga behov kan bara tillgodoses med en radikal förändring: elsystem är inte ett tillbehör till byggnadens struktur utan den mest kvalificerade delen av den. Målet är intelligent och automatisk styrning av samma byggnad och ständig dialog mellan dess delar, dess invånare och ansvarig personal.

— Ägandekostnad

— Hållbarhet

— Effektivitet

— Flexibilitet

— Anslutbarhet

— Återhämtningsförmåga

— Produktivitet

BYGGNADSLÖSNINGAR

8

— Byggnadssegmentets prestanda för kontor Förnyar konceptet med kontor som ökar energieffektiviteten, säkerheten och komforten

Nu är den digitala omvandlingen av arbetet historia. Precis som det som händer med tjänsterna som levereras, byggnadsstrukturen förstärks jämfört den traditionella byggnaden. I en förstärkt byggnad styrs systemen på ett smart och automatiserat sätt, genom användning av ett övervaknings- och styrsystem för att säkerställa energi- och ledningseffektivitet, tillförlitlighet, säkerhet och komfort för brukarna: • inte bara energieffektivitet utan även ekonomisk effektivitet. Budget och hållbarhet är grundläggande frågor för alla byggnader. Enbart integreringen av digital teknik kan spara energi och personalresurser. • Byggnadens säkerhet och driftskontinuitet är av yttersta vikt. Automation och styrning gör det möjligt att garantera skydd från ett stort antal händelser. • Personalresurserna är mycket begränsade. Lösningen ligger i automation och kommunikation. Automation garanterar högre precision för att uppnå målen och samtidigt minska kostnaderna. • Alla kontorsbyggnader är komplexa och dynamiska, personalen och ledningen behöver en uppdaterad och uppriktig bild. Övervakning och kontroll är de tekniska verktygen för att uppnå alla drift- och förvaltningsmål.

Systemen, och i synnerhet el-systemen, är det centrala nervsystemet i en kontorsbyggnad. Det intelligenta el-systemet: • matar alla funktioner i byggnaden, gör det möjligt att ge en dynamisk respons på den föränderliga miljön och bästa möjliga användning av resurser (inklusive personalresurser), samtidigt som både system och människor skyddas. • gör det möjligt att uppfylla marknadens högsta kvalitets- och säkerhetsnivåer med lägre totalkostnader, vilket garanterar hållbarhet och avkastning på investeringar.

Intelligenta system är inte längre ett alternativ, utan ett strategiskt krav som flexibilitet, hållbarhet och kvalitet.

ABB:s system ger ett intelligent kraftnät och byggnadsinfrastruktur för effektivare och mer effektiva förändrade kontor. Systemens flexibilitet möjliggör snabb anpassning till ändrade förhållanden och utmaningar, vilket minskar risken för bristande efterlevnad och minskar driftskostnaderna markant. Att driva dagens och morgondagens byggnader kräver mycket mer än kreativa idéer. ABB vet inte bara vad en smart anläggning är, vi vet även hur man utvecklar tekniken som den bygger på.

BYGGNADSLÖSNINGAR

9

— Byggnadssegmentets prestanda för kontor Förnyar konceptet med kontor som ökar energieffektiviteten, säkerheten och komforten

— Flexibilitet

— Hållbarhet

— Återhämtningsförmåga

Förmåga att ändra funktionen av ett utrymme från t.ex. en personalmatsal till ett mötesrum. Flexibla utrymmen som baseras på de funktionella kraven, från enskilda arbetsområden till samarbetsområde. Systemen måste enkelt kunna anpassas till kraven på temperatur, luftrörelser och belysning. ABB stöder flexibilitet: • Cylon BMS • ABB Ability TM • Resurshantering • Styrning av luftkonditionering, belysning och solskydd • BOS

Många företag har ett gemensamt mål att uppnå en koldioxidneutral verksamhet och att vara energisjälvförsörjande på sina kontor. Ett ökande behov av att inkludera förnybara energikällor som solceller i energimixen till kontorsbyggnader. Användning av UPS- eller batterilagring möjliggör lagring av energi på plats, från andra källor än från nätet, samt försäljning av överskottskraft.

Många studier visar nu kopplingen mellan miljöförhållanden på arbetsplatsen och produktivitet, samt att behålla personalen. Frånvaro och kostnaderna för rekrytering är mycket betydande kostnads- och driftfaktorer, som direkt påverkar de största kostnadsposterna för alla kontorsbaserade verksamheter, personalkostnaderna. Moderna byggnader måste också kunna hantera pandemisituationer, som covid-19, och skydda hälsan hos alla som använder byggnaden. ABB:s teknik skapar rätt förhållanden.

ABB stöder hållbarhet: • Laddning av elbilar • M2Z • Energistyrning • Närvarodetektering • Styrning av luftkonditionering, belysning • PD (LV, MV)

ABB stöder välbefinnandet: • Luftkonditionering och luftkvalitet • UV-belysning • Närvarodetektering

BYGGNADSLÖSNINGAR

10

— Byggnadssegmentets prestanda för kontor Förnyar konceptet med kontor som ökar energieffektiviteten, säkerheten och komforten

— Ägandekostnad

— Effektivitet

— Produktivitet

Ge byggnadsägaren full insyn i driftskostnaderna, mäta och se fördelarna med alla förändringar. Övervakning och målhantering för energistyrning som sänker energikostnaderna, samt feldetektering och diagnostik för att sänka underhållskostnaden, både för luftkonditionering och elektriska system. Förebyggande byggnadsunderhåll kan också bidra till att hålla kostnaderna under kontroll.

Byggnaden ställer in rätt förhållanden (ljus, luftkvalitet, temperatur, etc.) för att vara så produktiv som möjligt. Maximera produktionen per person och inhysa dem i en lämpligt säker, trygg och produktiv miljö för lägsta möjliga kostnader.

Gör det möjligt att snabbt och enkelt genomföra alla ändringar av byggnadsdriften och när det gäller SaaS- molnlösningar som utförs automatiskt med AI och ML- metoder. Byggnaden kan sägas vara autonom och ständigt optimera effektiviteten, vilket leder till minskade kostnader.

ABB stöder produktivitet: • BMS • ABB Ability TM • Resurshantering • Styrning av luftkonditionering, belysning • Åtkomstkontroll • Närvarodetektering

ABB stöder effektivitet: • BMS, EMS • ABB Ability TM • Resurshantering • PD (LV, MV) • Laddning av elbilar

ABB stöder ägandekostnaden: • Förebyggande underhåll • Energistyrning • Närvarodetektering • Styrning av luftkonditionering, belysning

BYGGNADSLÖSNINGAR

11

— Byggnadssegmentets prestanda för kontor Förnyar konceptet med kontor som ökar energieffektiviteten, säkerheten och komforten

— Anslutbarhet

Koppla samman byggnader och dess intelligenta komponenter med hjälp av ström, säkert dataflöde och övergripande infrastruktur. Tillhandahålla korrekt och punktlig hantering av cybersäkerhetsincidenter och programvara, för att minimera riskerna rörande cybersäkerhet och datalagring.

ABB stöder uppkoppling: • Moln till moln • Mikronät • Energistyrning • Nödbelysning • Paneler (KNX) • Resurshantering • Laddning av elbilar • Förnybara resurser • Drivning

BYGGNADSLÖSNINGAR

12

— Specifika funktioner för att förbättra byggnadens prestanda

Byggherre 01

Minskad miljöpåverkan En teknikbaserad och grön byggnad är attraktivare för investerare

• Budgetera kostnader för att bygga • Krav för regleringsefterlevnad och energieffektivitet • Försäljningspotential • Plats • Lokal typ och klass • Ägande eller hyresavtal • Byggnadsstorlek och skala

I västvärlden har hållbarhet visat sig vara ett stort problem under det 21:a århundradet. Byggnader som delvis drivs av solenergi eller som är utrustade med infrastruktur för elfordon bidrar till en utsläppsfri framtid och har lägre elräkningar. Frigjorda resurser gör det möjligt att investera i andra specifika sektorer. Eurostat rapporterar att nästan 15 procent av den slutliga energiförbrukningen kan härledas till tjänstesektorn. Genom att göra det lättare att få tillgång till riskkapital, möjligheter att frigöra medel för att finansiera expansioner eller förbättra kvaliteten på service och säkerhet för personalen. En annan ej försumbar fördel innefattar en lägre risk för lagstiftade sanktioner, tack vare garantin om överensstämmelse med energilagstiftningen. När det gäller energieffektivitet fastställer, förutom de kända minimikraven när det gäller förnybara källor, regionala direktiv och nationell lagstiftning en lägsta automatiseringsnivå för alla nya offentliga byggnader.

Större flexibilitet innebär större försäljningspotential En flexibel byggnad som är redo att anpassas efter köparens behov

En avancerad byggnad är omedelbart redo att anpassas efter köparens behov och företagets policyer.

BYGGNADSLÖSNINGAR

13

— Specifika funktioner för att förbättra byggnadens prestanda

Ägare 02

• Driftskostnader • Hyrestagardebitering • Maximera hyrespotentialen och minska onyttjade ytor

Större flexibilitet innebär högre lönsamhet för ägaren En flexibel byggnad som är redo att anpassas efter antalet invånare

En lösning som gör det möjligt att förnya konceptet ”kontor”, vilket gör den till en avancerad byggnad som omedelbart är redo att anpassas efter antalet invånare och företagets policyer. Allt detta tack vare system och lösningar för övervakning, hantering och styrning av alla kontorsutrymmen: öppna utrymmen, mötesrum och utomhusmiljöer.

Lägre driftkostnader Ett intelligent system upptäcker snabbt och maximerar hyrespotentialen, vilket minskar outnyttjade ytor Från driftsättning och reservdelshantering förenklar digitala paneler varje moment i anläggningens livslängd. Med övervakning av försämrade förhållanden integrerade i ramverket kan identifiering och optimerad hantering av systemproblem utföras på distans, vilket minimerar arbetet på plats. Smarta kontor är betydligt mer hållbara och resurseffektiva än traditionella anläggningar, vilket ger betydande besparingar i fråga om driftkostnaderna (OpEx). Kostnadsbesparingar på 50–60 % är också möjliga tack vare minskad energiförbrukning och längre livslängd, med hjälp av lösningar som KNX-enrum och KNX ventilationskontroll.

BYGGNADSLÖSNINGAR

14

— Specifika funktioner för att förbättra byggnadens prestanda

Användare/hyresgäst 03

• Nyttjande av utrymme • Hyresgästernas välbefinnande • Minska energikostnaderna • Hållbarhet

• CO 2 intyg • Underhållskrav • Minska byggnadens stilleståndstid • Bibehåll företagsinformation

Optimerade resurser och minskade kostnader Ett intelligent system upptäcker inte bara snabbt utan förutser även problem och ger det svar du behöver. Förutsebart underhåll gör det möjligt att identifiera dessa typer av problem både snabbare och billigare. Det gör att anläggningschefer och teknisk personal kan fjärrövervaka kraftsystemet dygnet runt, via en molnbaserad energistyrningsplattform. Till exempel kan förändringar i harmoniskt spektrum av den ström som en luftkonditionering eller strömbrytare drar utgöra en signal om eventuella fel. Personalen kan i realtid optimera anläggningens prestanda och växla från periodiskt underhåll till behovsbaserat underhåll, så att underhållet bara utförs när det behövs och risken för driftstopp minskas. Förutsebart underhåll är inte begränsat till enskilda leverantörers slutna ekosystem. Bättre energistyrning är också nyckeln till att förbättra avkastningen på investeringar och maximal energieffektivitet. Smart mätning och övervakning hjälper anläggningarna att få flexibel och skalbar åtkomst till den energi som behövs. Med rätt system kan anläggningar sikta på en 7 % förbättring av energieffektiviteten, vilket underlättar kvalifikationer för LEED-certifiering och en typisk avkastning på investeringarna på mindre än 3 år.

Mer tillförlitlighet och tillgänglighet I kontorsbyggnader är kontinuitet och strömkvalitet en fråga om vinst eller förlust.

Oavsett om det gäller en stor kontorsbyggnad eller en professionell studio är det viktigt att maximera drifttiden och minimera driftstoppen. Moderna UPS-system (system för avbrottsfri kraftförsörjning) är nödvändiga för att bibehålla kraftkontinuitet och kvalitet. Modulbaserade arkitekturer skyddar försörjningen, från datacentral till arbetsstation, till säkerhetssystem som rökutsugning, till nödbelysning och till alla andra kritiska laster. Lösningarnas modularitet gör det enkelt att uppdatera den här typen av installation utan att ändra den helt, vilket ger större flexibilitet och hållbarhet. För att ytterligare stödja det gör ABB:s lösningar det möjligt för anläggningschefer att maximera effektiviteten i befintliga distributionssystem.

BYGGNADSLÖSNINGAR

15

— Specifika funktioner för att förbättra byggnadens prestanda

Invånare 04

Mötesrum

• Schemaläggning • Informationstillgänglighet • Säkerhet och trygghet • Arbetsmiljö

• Luftkvalitet • Belysning • Styrbarhet

• Rumsaktivering • Temperaturreglering • Hantering av strömavbrott • Närvarodetektering • Scenarier (t.ex. projektion)

• Temperaturdämpning • Luftkvalitetskontroll • Närvarostatus i rum

Större komfort och effektivitet för invånarna Ett smart elsystem hjälper teamen att bli effektivare.

Rätt automationsinfrastruktur ökar komforten och kommunikationen mellan personal inom fastighetsbranschen och invånarna. Genom att automatisera viktiga fastighetsfunktioner som belysning, persiennstyrning, värme, ventilation, säkerhet och energistyrning minskar bussystem ned öppen standard personalens arbetsbelastning. Mötesrum, mobilkontor osv. kan konfigureras automatiskt för att uppfylla individuella behov, vilket sparar tid för personalen och ger en hög servicenivå. Övervakning av energianvändningen hjälper till att identifiera underutnyttjade resurser som kan sättas in, medan underutnyttjade anläggningsutrymmen kan återanvändas och utnyttjas bättre.

Extra

• Scenarier för särskilda utrymmen (t.ex. utställningslokaler) • Parkeringsstatus (lediga platser) • Åtkomstkontroll • Systemintegrationer från tredje part • Integrering av e-mobilitet • Detektering av mät- och skyddsstatus

Öppna ytor

Ökad säkerhet Att minimera olyckor har fördelar för både invånarna och anläggningens ekonomiska resultat.

• Konstant ljusreglering enligt gjorda inställningar • Luftkvalitetskontroll • Temperaturreglering • Närvarodetektering • Automatisk och manuell styrning av persienner • Manuell belysningskontroll

Närvarodetektorer och rörelsedetektorer kan användas för att effektivt övervaka mänsklig närvaro. Det förutsebara underhållet av byggnaden garanterar säkerhet och funktionalitet. Nödbelysningar och -system ger tydliga instruktioner och hjälper till att minimera skador i högrisk- och utrymningssituationer. Efterlevnad av striktare tekniska standarder blir allt viktigare. Företaget kräver en effektiv och tillförlitlig infrastruktur som håller personalen säker, även under de mest kritiska förhållandena.

BYGGNADSLÖSNINGAR

16

— Att utforma och skapa förbättrade kontor

Målet är att ständigt garantera högsta prestanda med högsta möjliga kvalitet i en säker, effektiv och hållbar miljö.

Oavsett om det handlar om att bygga eller renovera ett stort affärscenter, ett universitet, små kontor som är kopplade till ett produktions- eller logistikkomplex, upp till den professionella studion, så kommer designfasen att påverka strukturens prestanda och framgång under hela livslängden. Att hitta rätt balans mellan konkurrerande behov är en utmaning både designers och för chefer. Att utforma och skapa en struktur som är avsedd för kontor kräver inte bara att de uppfyller minimikraven för säkerheten, utan även invånarnas och personalens komfortbehov i en miljö som är energi- och ledningseffektiv.

Målet är alltid att garantera optimala organisatoriska förhållanden, till exempel att ge chefer, team och all personal möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt och garantera högsta kvalitet i en helt säker miljö. Den bästa lösningen som ska antas ska garantera: • En heltäckande användarupplevelse med komfort, säkerhet och personliga preferenser • En självförsörjande drift till optimal kostnad • Kognitiv funktion för att automatiskt ge användarna en säker, hållbar, bekväm och produktiv miljö

BYGGNADSLÖSNINGAR

17

— Referenser för viktiga tekniska standarder

IEC 60364 ”Elektriska installationer för lågspänning”

EN 12464-1 ”Ljus och belysning – Belysning på arbetsplatser – del 1: Arbetsplatser inomhus”

EN 1838 ”Belysningstillämpningar – nödbelysning”

EN 15232 ”Byggnaders energiprestanda – byggnaders energiprestanda – del 1: Inverkan av fastighetsautomation, styrning och fastighetshantering”

BYGGNADSLÖSNINGAR

18

— Funktioner som förväntas i en kontorslösning Automation, styrning och övervakning

Gränsen mellan traditionella system och automationssystem kan identifieras i förmågan att kommunicera som enheter som utvecklats för automationssystem har inbyggt och som tvärtom inte finns i traditionella enheter:

PS

AREA 1

LC

AREA n

AREA 15

• i traditionella elektriska system för lågspänning agerar manöverdonet direkt på den kontrollerade användarens strömkrets,

Huvudlinje

PS

• i automationssystem separeras styrkretsen från matningskretsen. Den första består av ett signalnätverk genom vilket styr- och aktiveringsenheter, utrustade med egen process- och kommunikationselektronik, kan utbyta information i form av digitalt kodade meddelanden.

LC

LC

LC

PS

PS

PS

DISP

DISP

DISP

PS

Kopplare/repeater

DISP

DISP

DISP

256

DISP

DISP

DISP

LC

Strömförsörjning

DISP

Enhet

DISP

DISP

DISP

INNOVATIV METOD HTML5 webbaserat system – inte beroende av utrustningstyp

FÖRENKLAD HANTERING Mobilorienterat: passar alla terminaler (licensierade)

SKALBAR UTAN BEGRÄNSNING av antal taggar och kontrollerade utrustningar

MODULLICENSER med möjlighet att få fler nätverksövervakare samtidigt

BYGGNADSLÖSNINGAR

19

— Funktioner som förväntas i en kontorslösning Automation, styrning och övervakning

Ett automationssystem i en byggnad tillåter en serie funktioner med en serie fördelar för dem som bor i eller använder byggnaden, som den traditionella installationstekniken inte kan uppnå.

De viktigaste områdena för tillämpning av automationssystem för fastigheter är: • energibesparingar och ekonomiska besparingar, • kommunikation, • säkerhet, • komfort (inklusive hjälp för funktionshindrade), • styrning.

De huvudsakliga makrofunktionerna som garanteras av ett automatiseringssystem är: • värmestyrning, • belysning, • drivningar och motorer, • tekniska larm och övervakning, • fjärrstyrning av systemet, • scenarier.

ENERGIEFFEKTIVITET

KOMFORT

TRYGGHET

SBC/U6.0.1.84

SA/S4.16.5.1 IR-detektor

LGS/A1.2

SBC/U6.0.1-84

DG/S1.64.5.1

JRA/S4.230.5.1

FCC/S1.2.2.1

6131/31-183-500

GM/A8.1

MT/S4.12.2M SPGS/W

VCO/S99.1

FW/S8.2.1

115 x 86 TKK/U.3.1-CG

JSB/S1.1

24 ° C

W2/S1.3.1.2

WES/A3.1

Manöverpanel

24 ° C

Manöverpanel

FC650/YMAX

FCC/S1.2.2.1 SBC/U6.0.1-84

DG/S1.64.5.1 JRA/S4.230.5.1

DG/S1.64.5.1 6131/31-183-500

BYGGNADSLÖSNINGAR

20

— Funktioner som förväntas i en kontorslösning Automation, styrning och övervakning

— Besparingar inom energi och ekonomi Automationssystem kan spela en grundläggande roll för att minska energiförbrukningen inom tjänstesektorn, som har blivit den mest energiintensiva sektorn i de viktigaste industrialiserade länderna.

Standarden EN 15232 möjliggör en enkel och erkänd uppskattning av besparingar inom energi och ekonomi i samband med införandet av ett automatiseringssystem, som tidigare var ganska omfattande och komplext.

Definition av klasser Bostäder D C B

Ej bostäder

Automatiseringsklasserna i enlighet med EU-standard EN 15232

A

D C B

A

UTSLÄPPSKONTROLL Värmestyrning Styrsystemet installeras på sändar- eller rumsnivå, i fall 1 kan ett system styra flera rum 0 Ingen automatisk styrning 1 Central automatisk styrning 2 Enskild rumsautomatisk styrning via termostatventiler eller elektronisk styrenhet 3 Individuell rumskontroll med kommunikation mellan styrenheter och BACS 4 Kontroll av temperaturen i distributionsnätets varmvatten (tillförsel eller retur) Liknande funktion kan tillämpas för styrning av direktverkande el-värmenät 0 Ingen automatisk styrning 1 Utetemperaturkompenserad styrning 2 Innetemperaturstyrning Styrning av distributionspumpar De reglerade pumparna kan installeras på olika nivåer i nätet 0 Ingen styrning 1 På/av-styrning 2 Styrning av variabelt pumpvarvtal med konstant Dp 3 Styrning av variabelt pumpvarvtal med proportionell Dp

Integrerad styrning av enskilda rum, inklusive behovsstyrning (baserat på närvaro, luftkvalitet osv.)

BYGGNADSLÖSNINGAR

21

— Funktioner som förväntas i en kontorslösning Automation, styrning och övervakning

— Besparingar inom energi och ekonomi

Besparingar beräknade enligt EU-standard EN 15232

FASTIGHET

BYGGNADSTYP

f BAC.EL

f BAC.HC

D

C

B

A

D

C

B

A

Kontor

1,10 1,06 1,07 1,05 1,07 1,04 1,08

0,93 0,94 0,93 0,98 0,95 0,96 0,95

0,87 0,89 0,86 0,96 0,90 0,92 0,91

1,51 1,24 1,20 1,31 1,31 1,23 1,56

0,80 0,75 0,88 0,91 0,85 0,77 0,73

0,70 0,5 a 0,80 0,86 0,68 0,68 0,6*

Föreläsningssal

Skola

Ej bostäder

Sjukhus

Hotell

1

1

Restaurang

Servicebyggnader för grossist- och detaljhandel

Enfamiljshus

Bostäder

Lägenhetshus Annan bostads- byggnad eller liknande

1,08

0,93

0,92

1,10

0,88

0,81

BYGGNADSLÖSNINGAR

22

— Funktioner som förväntas i en kontorslösning Automation, styrning och övervakning

— Kommunikation

Kommunikationen mellan olika undersystem inom samma byggnad eller visualiseringen via internet av bilder på rum till följd av ett larm är funktioner som är lätta att uppnå i ett bussystem.

De viktigaste punkterna är följande:

• Enkel kabeldragning Med hjälp av busskablar för anslutning mellan enheterna överförs alla data och all information via ett enkelt tvinnat par, vilket sparar material och tid som läggs på att lägga kablarna. Med en 6-ledarkabel kan du också ge ström och tal till de olika enheterna. Möjligheten att använda en enkel 6-ledarkabel jämfört med stora kabelbuntar (eller den stora flerpoliga kabeln) som traditionellt används, vilket underlättar installationen och minskar installationstiderna. • Modularitet Genom att övergå till system som använder modulbaserad teknik är det möjligt att få systemet att utvecklas över tid, med början från de grundläggande funktionerna och sedan lägga till de andra funktionerna, utan att försvaga de investeringar som redan gjorts. • Driftkontinuitet och enkelt underhåll Genom att dra nytta av de interna funktionerna för självdiagnos och avvikelseidentifiering i vissa system är det möjligt att omedelbart identifiera eventuella fel. Vid behov kan de elektroniska modulerna bytas ut, utan att behöva avbryta systemdriften och därmed säkerställa tjänstens kontinuitet. Dessutom kan elektroniska rumsstyrmoduler, om de installeras i korridoren, bytas ut utan att behöva gå in i patientrummet. På så sätt störs inte patienterna och läkare och sjukvårdare kan på ett säkert sätt fortsätta att arbeta efter aktuella behov, medan den tekniska underhållspersonalen kan ingripa snabbt.

Ett bussystem kan tillgodose kommunikationsbehov i samband med säkerhet, kontroll och underhållning, till exempel aktivering av övervakningskameror eller sändning av bilder via internet, från rum till följd av ett larm, det gör det möjligt att förstå om det verkligen föreligger ett problem eller om det är ett falskt larm. Alla funktioner som används i de olika systemen i en byggnad kan också fjärrstyras genom användning av webbservrar eller fjärrstyrning på land eller mobila nätverk. Videosystemet blir en integrerad del av automationssystemet, som bland annat möjliggör kommunikation mellan de olika arbetsstationerna inom samma byggnad. De olika kommunikationslösningarna mellan personalen och hyresgäster möjliggör viktiga resultat, bland annat användarvänlighet, besparingar i installation och hantering och förbättring av den service som erbjuds.

BYGGNADSLÖSNINGAR

23

— Funktioner som förväntas i en kontorslösning Automation, styrning och övervakning

— Åtkomstkontroll

MODULBASERAD Modulbaserad arkitektur med fristående grafik eller som kan integreras i scada- system från tredje part

ENKEL KONFIGURATION Plug and play-system. Lägg bara till enheterna i KNX-linjen

ENKEL STYRNING Procedurer för tilldelning av åtkomstbehörigheter förenklade med olika nivåer av användarbehörighet

DIAGNOSTIK Integrerad diagnostik för systemlarm eller fel

UTBYGGNAD Enkel och minimalt invasiv utbyggnad av funktioner

BYGGNADSLÖSNINGAR

24

— Funktioner som förväntas i en kontorslösning Automation, styrning och övervakning

— Säkerhet

Integreringen av system som larmsystem, videoövervakning och tekniklarm gör det möjligt att minska installationskostnaderna utan att påverka prestanda. Närvarolarmssystemet kan kommunicera med byggnadens videoövervakning, belysning och andra system: integrering av de olika systemen möjliggör därför en högre säkerhetsnivå och lägre kostnader än enskilda system. Många enheter kan användas multifunktionellt av flera system.

BYGGNADSLÖSNINGAR

25

— Funktioner som förväntas i en kontorslösning Automation, styrning och övervakning

— Komfort

— Styrning av luftkonditionering – komfort och effektivitet i samma arkitektur

Ökning av den komfort som byggnaden erbjuder och levnadsstandarden är bland de mest kända fördelarna med ett styrsystem för automation. Lampor och solskydd i ett rum eller en serie rum kan grupperas så att de kan styras automatiskt eller autonomt, även av sköra personer. Det gör det enkelt att släcka alla lampor i ett område med en enda rörelse, stänga fönstren, ställa in alla system du önskar i vänteläge (t.ex. kylning), aktivera larm osv. Genom att integrera traditionella funktioner i ett elsystem med styr- och automationsfunktionerna för kommunikation till och från byggnaden, ökar byggnadernas användbarhet. Tack vare värmestyrning spelar systemet en grundläggande roll, inte bara när det gäller att minimera förbrukningen, utan också för att förbättra komforten. Personer med handikapp eller tillfälliga eller permanenta mobilitetsbegränsningar kan få hjälp med att använda utrymmena och deras funktioner. Lösningarna som i de flesta fall uppfyller dessa behov kan vara: • kameraövervakning, • särskilda röstkommandon, • fjärrkontroller med specifika funktioner som t.ex. stora belysta knappar, • stora sammankopplade knappar, • larm som rapporteras på mobiltelefoner vid upptäckt av översvämning, gasläckor, öppna dörrar eller fönster osv. • nödsamtal med speciell knapp eller dragknapp.

LUFTKONDITIONERINGSSYSTEM All luftkonditionering sköts av byggnadens styrsystem

CENTRALISERAD VÄRMEUTRUSTNING All utrustning för värme och kyla (värmepanna – kylningsenhet – VRV-frikylning) kan integreras i systemet och styras lokalt av PLC/fasvändare

KOMPATIBILITET Alla kommunikationsprotokoll går att integrera

DISTRIBUERAD UTRUSTNING OCH SENSORER All utrustning och alla sensorer som distribueras i rummen (fläktspolar, ventiler och termostater) kan integreras och styras via KNX-protokollet

FLEXIBILITET En flexibel och modulbaserad arkitektur som gör det möjligt att möta alla tänkbara fall

BYGGNADSLÖSNINGAR

26

— Funktioner som förväntas i en kontorslösning Automation, styrning och övervakning

— Boende och komfort – energibesparing och komfort

BELYSNING Belysningsstyrning är integrerad i systemet

ENERGIEFFEKTIVITET OCH KOMFORT Naturligt och artificiellt ljus utnyttjas för att säkerställa bästa möjliga förhållande för komfort och energieffektivitet

AUTOMATISERAD STYRNING Byggnaden styr sig själv tack vare sensorer för närvaro, ljusstyrka och luftkvalitet

INTEGRERING MED SPECIFIKA PROTOKOLL Styrning av belysningssystemet via DALI-buss

BYGGNADSLÖSNINGAR

27

— Funktioner som förväntas i en kontorslösning Automation, styrning och övervakning

— Styrning

Övervaknings- och kontrollsystemen möjliggör övervakning av alla viktiga parametrar i byggnader, underlättar normalt och extraordinärt underhåll och optimerar lagring av alla data som rör styrprogrammet.

BYGGNADSLÖSNINGAR

28

— Funktioner som förväntas i en kontorslösning Energistyrning

— Verktygen för att styra och kontrollera fastighetens energiförbrukning

— Förväntade funktioner för Fastighetsenergistyrsystemet

Energichefer, fastighetsägare och fastighetsförvaltare känner alla alltför väl till trycket på att minska kostnader och energiförbrukning, samtidigt som man bibehåller invånarnas komfort. Energistyrning omfattar planering och drift av enheter för energiproduktion och energiförbrukning, samt lagring och energidistribution. Målen rör resursbevarande, klimatskydd och kostnadsbesparingar, samtidigt som användarna har konstant tillgång till den energi de behöver. Det är nära kopplad till miljöstyrning, produktionsstyrning, logistik och andra etablerade affärsfunktioner. Därför är valet av verktyg för att styra och kontrollera fastighetens energiförbrukning och kostnader, tillsammans med fastighetssystemet och el-distributionssystemet, de grundläggande delarna i utformningen av ett el-system, som analys och utveckling av lösningen kommer att vara beroende av. Det optimala verktyget för att styra och kontrollera byggnadens energiförbrukning och kostnaderna är användarvänligt, så att rapportering och kartläggning är så intuitivt och lätt att förstå att det inte bara används av experter inom energistyrning. Lösningen ska anpassas för att uppfylla varje kunds individuella krav. Rätt lösning fokuserar på energistyrning för att analysera energiförbrukning och målbesparingar i en byggnad, möjliggöra förbättringar av energieffektiviteten och kontinuerlig driftsättning av byggnaden.

Molnbaserad BEMS-åtkomst till mätare och sensorinformation i byggnaden via internet. Informationen samlas in från BAS via en säker, fast IP-anslutning och slutanvändaren får tillgång till informationen genom att logga in på en dedikerad webbplats med sitt unika användarnamn och lösenord. Ingen begränsning av antalet mätare och sensorpunkter som kan anslutas till tjänsten över alla geografiska platser, vilket är avgörande för stora organisationer men även i andra sammanhang. Möjligheten att arbeta med alla tredjepartssystem som Tridium, BACnet och fristående system via SQL- eller MS Access-databasen, där mätar- och sensorinformationen lagras, är avgörande för att undvika alla begränsningar i befintliga byggnader och i helt nya installationer.

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84 Page 85 Page 86 Page 87 Page 88 Page 89 Page 90 Page 91 Page 92 Page 93 Page 94 Page 95 Page 96 Page 97 Page 98 Page 99 Page 100 Page 101 Page 102 Page 103 Page 104 Page 105 Page 106 Page 107 Page 108 Page 109 Page 110 Page 111 Page 112 Page 113 Page 114 Page 115 Page 116 Page 117 Page 118 Page 119 Page 120 Page 121 Page 122 Page 123 Page 124 Page 125 Page 126 Page 127 Page 128 Page 129 Page 130 Page 131 Page 132 Page 133 Page 134 Page 135 Page 136 Page 137 Page 138 Page 139 Page 140 Page 141 Page 142 Page 143 Page 144 Page 145 Page 146 Page 147 Page 148 Page 149 Page 150 Page 151 Page 152 Page 153 Page 154 Page 155 Page 156 Page 157 Page 158

new.abb.com

Powered by