ABB_Healthcare_ebook_SE

Modular, eco-friendly, and flexible building space with ABB Building Solutions. Energy distribution and automation suiting the spaces.

— Lösning för hälso- och sjukvårdsbyggnader Om byggnadens utrymme är moduluppbyggt, miljövänligt och kan ökas över tid är det bäst att göra det med ABB Building Solutions. Energidistribution och automation som lämpar sig för utrymmena.

— Index

— Översikt över byggnadssegment

— Sjukvårdslösning

— Rekommendationer från ABB:s teknikanvändare

— Lösningsarkitektur

— Utforma innovativa lösningar för sjukhus

• Segmentering • Byggnadsprestanda

• Vertikal sjukvårdsprofil • Interaktionspunkter i sjukvården

• Byggnadstopologi • Portföljöversikt • Referensarkitektur • Information om byggnadstillämpningar

• Allmänna referenser • Kraftdistribution • Styrningssystem för gästrum • Styrning av belysning och solskydd • Nödbelysning

• Byggnadssegmentets prestanda för sjukvården • Funktioner som förväntas i en sjukvårdslösning

— Översikt över byggnadssegment

LÖSNINGAR FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSBYGGNADER

5

— Översikt över byggnadssegment Segmentering

Tekniken är i viss mening övergripande, men lösningarna är effektiva när tekniken kalibreras efter applikationen. De bästa tekniska och ekonomiska kompromisserna, de bästa designlösningarna är ett resultat av erfarenhet, systemval och komponentval. En noggrann och detaljerad analys av de aktuella behoven definierar användarfallet.

LÖSNINGAR FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSBYGGNADER

6

— Översikt över byggnadssegment Segmentering

— Bostäder

— Kommersiellt

— Institutionellt

— Infrastruktur

— Industri

En familj • Hus • Privata bostäder • Enskilda lägenheter

Turism • Hotell, rekreation, motell • Studenthem, inkvartering, boningsrum • Kryssningsfartyg Kontor • Låga hus/medelhöga hus/höghus • Multifunktion • Laboratorier • Teletjänstcentral • Enskilt/andelsägande Detaljhandel och köpcenter • Butiker, stormarknader • Handelskedjor, köpcenter • Restauranger, livsmedelskedjor • Utställningslokaler Fritidsanläggningar • Kasino, nöjesfält • Sportarenor, gym, pooler • Museum, teatrar

Sjukvård • Sjukhus

Transport • Flygplatser, hamnar, stationer • Buss-/lastbils-/tågstationer • Parkeringsanläggningar • Tunnlar

Tillverkning • Fabrik • Tillverkning • Transformation • Förpackningsanläggningar

• Vårdhem, äldreboenden • Äldreomsorg, daghem • Multicenter Utbildning • Skolor, universitet, högskolor • Forskningsanläggningar • Arkiv, bibliotek Offentligt • Stats-/stadsbyggnader, hallar • Postkontor • Tempel, historiska byggnader • Polis, militär, fängelser

Flera familjer • Flerfamiljshus • Lägenhetshus

Lager • Lager • Kyllagring

Andra industrier • Kemi, läkemedel • Bearbetning • Telekommunikation

Annan infrastruktur • Vatten-/avloppsanläggningar

• Kraftverk • Jordbruk

LÖSNINGAR FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSBYGGNADER

7

— Översikt över byggnadssegment Byggnadsprestanda

För närvarande är de strategiska linjer som styr definitionen av en byggnads egenskaper avsedda att uppfylla fyra klasser av grundläggande behov:

— Miljöhållbarhet

— Hälsa och komfort

— Livscykelkostnad och värde

— Framtida prestanda

Dessa grundläggande behovsklasser kan översättas till sju egenskaper som mäter byggnadens kvalitet. Övergripande aspekter som är gemensamma för alla nödvändiga prestanda är skalbarhet och modularitet, desto viktigare ju snabbare marknadens krav förändras.

LÖSNINGAR FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSBYGGNADER

8

— Översikt över byggnadssegment Byggnadsprestanda

— Effektivitet

— Total ägandekostnad

— Anslutbarhet

— Hållbarhet

Byggnaden optimerar energiförbrukningen och stöder en effektiv resursanvändning.

Byggnaden ger transparens för drifts- och underhållskostnader. Varningar aktiveras innan ett allvarligt fel.

Byggnaden gör det möjligt för de intelligenta komponenterna att ansluta sig till rätt cybersäkerhet, förebygga känsligheter i programvara och minimera

Byggnaden uppfyller de högsta kraven gällande CO 2 -påverkan, enligt utsläppsprotokollet GHG 1.2.

risker i samband med dataflöde och lagring.

— Flexibilitet

— Välbefinnande

— Produktivitet

Byggnadstekniken gör att den enkelt kan anpassas till nya användningskrav.

Byggnadstekniken ser till att medarbetare och besökare mår bra.

Byggnaden ökar personalens produktivitet, ställer in rätt förhållanden (ljus, luftkvalitet, temperatur) som anpassas efter närvaro och förväntad prestanda.

LÖSNINGAR FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSBYGGNADER

9

— Sjukvårdslösning

LÖSNINGAR FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSBYGGNADER

10

— Vertikal sjukvårdsprofil Inledning

Den allmänna termen ”Sjukvårdsbyggnad/fastighet” gäller för ett varierat urval av byggnader som vanligtvis definieras genom användning, dessa definitioner varierar beroende på land och region och omfattar vanligtvis:

Primärvårdsbyggnader och lokala sjukhus erbjuder ett brett utbud av ofta använda, mindre specialiserade, vårdtjänster. Många av dessa tjänster kan levereras från delade anläggningar med utrymmen för läkare, apotek, etc. Akutsjukhus eller stora regionsjukhus tillhandahåller specialiserade sjukvårdstjänster till en större befolkningsgrupp per region, stad eller till och med land. Rent rationellt är det effektivare att centralisera specialiserad personal och utrustning som patienterna har behov av mindre ofta. Akutsjukhus och stora regionsjukhus består i allmänhet av flera specialistavdelningar, som var och en tillhandahåller en specifik service från särskilda utrymmen. Byggnaderna varierar i storlek, placering och funktion, men alla byggnader innehåller vissa rum och utrymmen som är gemensamma för alla.

• Allmänläkarens lokaler • Vårdcentraler • Primärvårdsanläggningar • Resurscenter • Akutvårdscenter • Sjukhus • Akutsjukhus

Sjukhusrum/utrymmen är i allmänhet grupperade efter gemensamma miljökrav, där några kan inkludera följande:

• Temperatur • Luftfuktighet • Luftkvalitet • Lufttryck

• Luftväxlingsgrad • Belysningsnivåer • Belysningsarmaturer

• Tillhandahållande av nödbelysning • Strömförsörjningens robusthet • Tillhandahållande av medicinsk gas • Ljudnivåer • Tillhandahållande av dataanslutningar • Branddetektering och -släckning

LÖSNINGAR FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSBYGGNADER

11

— Vertikal sjukvårdsprofil Kundens behov

När det gäller sjukvården visar vår forskning att nio viktiga krav måste tillgodoses, som är förankrade i de fyra kundbehovskategorierna.

— Hälsa och komfort

• Hälsosammare miljö: Tillräcklig ventilation och luftväxlingsgrad för hela sjukhuset, med fokus på kritiska områden i kombination med övervakning och styrning av inomhusluftens kvalitet, temperatur och luftfuktighet • Effektivitet för sjukvårdsområdet: Pandemiberedskap, exempelvis covid, med flexibla utrymmen och beredskapsplaner som implementerar smidiga processer och åtgärder för att förebygga infektioner • Patientkomfort: Lättanvända komfortinställningar för rumstemperatur för inlagda patienter, underlättad kommunikation med medicinsk personal samt underhållning och anslutning under återhämtning

— Miljöprestanda

• Sjukhusbyggnadens självförsörjning: Reducering av utsläpp i enlighet med målen för att minska sjukhusets koldioxidutsläpp, som möjliggör integrering av förnybar energi på plats och ren laddning av elfordon • Strömförsörjningens återhämtningsförmåga: Energilagring på plats för hantering av lastprofil i kombination med tillförlitlig och säker reservkraft för att hålla kritisk utrustning aktiv under olyckor eller kriser, samt förhindra fel på utrustning med kontinuerlig övervakning

LÖSNINGAR FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSBYGGNADER

12

— Vertikal sjukvårdsprofil Kundens behov

— Livscykelkostnad och värde

— Framtida prestanda

• Energieffektiv infrastruktur: Resursbevarande planering som gör det möjligt att hantera koldioxidväxlingsprogram när så är relevant och finansiering och genomförandet av energibesparingsåtgärder

• Åtkomst och användning av data: Digitalisering av processer och dokumentation för att ge en smidig och säker hantering av både patient- och byggnadsdata, regelefterlevnad och flexibel hantering av användarrättigheter för dataåtkomst. Förebyggande cybersäkerhet och motåtgärder är också viktiga aspekter • Integrerad och öppen plattform: Utveckling av applikationer och funktioner via API:er möjliggör sömlös integration av byggnads- och sjukvårdsutrustning och överensstämmelse med Esign, SOP, MOP

• Energistyrning: God överblick över energi- och tjänsteförbrukningen på plats, i kombination med enkel och tillförlitlig åtkomst till uppmätta och fakturerade energidata

LÖSNINGAR FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSBYGGNADER

13

— Interaktionspunkter

Sjukhusens interaktionspunkter är utformade för att erbjuda olika hälso- och sjukvårdstjänster till samhället. Personer som besöker sjukvårdsinrättningar kan samverka med olika sjukvårdsområden/personal och är i hög grad beroende av den tjänster sjukvårdsinrättningar erbjuder. Oavsett vilken vård som nyttjas så faller den vård som ges till inkommande patienter under två huvudkategorier, t.ex. slutenvård och öppenvård.

— Slutenvård

Slutenvården kräver en sjukhusvistelse och inläggning över natten. Beroende på proceduren som patienten har genomgått måste patienten vistas i sjukvårdsanläggningen minst en natt. Sjukhusvistelsen beror på komplexiteten i den vård som krävs. De flesta av patienterna i slutenvården kommer från sjukhusets akutavdelning, genom inläggning och rutinoperationer, förlossning, rehabilitering eller behandling som kräver omfattande övervakning. Slutenvården kan direkt eller indirekt använda medicinska rum, behandlingsenheter, intensivvård, avdelningar, specialiststöd och icke-medicinska utrymmen på sjukvårdsinrättningarna.

— Öppenvård

I motsats till slutenvård ges öppenvård utan inläggning på sjukhuset. Öppenvården kan ingå i övergripande sjukvårdsinrättningar eller så kan man arbeta oberoende av varandra som en mottagning. Procedurerna inom öppenvård omfattar konsultationer, rehabilitering, tester osv. Öppenvårdspatienten kan direkt eller indirekt använda öppna områden, medicinska rum, behandlingsenheter, specialiststöd och icke-medicinska utrymmen på sjukvårdsinrättningar.

LÖSNINGAR FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSBYGGNADER

14

— Interaktionspunkter

För både slutenvård och öppenvård är beröringspunkterna inom sjukvården i hög grad beroende på vilken behandling och vård patienten behöver på sjukvårdsinrättningen. Här nedan visas exempel på sjukvårdsområde/personalkontaktpunkter för en patient som nyligen råkat ut för en olycka och den primära visuella utredningen tyder på att patienten kan ha allvarliga skallskador.

— Beröringspunkter för sjukvårdsanläggningen

Efteroperations- avdelning

Allmän vårdavdelning

Allmän vårdavdelning

Operationssal

Akutavdelning

Konsultation

Undersökning

Diagnostikcenter

Mottagning

Medicinrum

Intensivvård

Vårdområden

Utgång

LÖSNINGAR FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSBYGGNADER

15

6 %

— Interaktionspunkter 36 %

14 %

8 %

12 %

— Sjukhusets energianvändning 9 % 15 %

Luftkonditionering

6 %

Belysning Kök Ventilation

I genomsnitt står luftkonditioneringssystemet för ca 50 % av sjukhusets energiförbrukning.

14 %

Sterilisering Varmt vatten

Övrigt

36 %

Investeringar i luftkonditioneringssystems energieffektivitet och tillförlitlighet innebär stora besparingar i underhåll och energirelaterade driftkostnader.

8 %

12 %

9 %

15 %

LÖSNINGAR FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSBYGGNADER

16

— Interaktionspunkter Exempel på renrumstillämpning

LÖSNINGAR FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSBYGGNADER

17

— Interaktionspunkter Exempel på renrumstillämpning

• A&E-serien • Audiologi • Födelseavdelning • Kaféer • Hjärtenhet (Angiografi) • Konsultation • Hjärt-/kärlenhet (epidemisk enhet) • Korridorer • Personlig rådgivning • Daghem • Steriliseringsavdelning • Diabetesenhet • Diagnos • Diagnoscenter (röntgen, MR, endoskopi osv.) • Utbildning • Elanläggningsrum • EMU • Öron, näs och hals • Undersökning

• Benbrottsmottagning • Generatorrum • Ortopedi • Hematologi • Intensivvård • Intensivvårdsavdelningar

• Operationssalar • Ögonklinik • Tandreglering • Ortopedi • Smärtrehab • Patologi • Patientkök • Apotek • Fysioterapi • Podiatri • För- och efteroperationsavdelningar • Patientapotek • Specialistterapi • Trappor • Urologi • Väntrum • Allmänna vårdavdelningar • Vårdavdelningar med enkelrum

• Förbränningsugnar och avfallshantering • Intermodal transportenhet – intensivvård • Laboratorium (mikrobiologi, flebotomi) • Tvättavdelning (medicinsk) • Bibliotek • Lobby • Medicinsk utrustning • Medicinska gaser • Mindre behandlingsrum • Mobil hälsa • Bårhus • Yrkesterapi • Kontor

LÖSNINGAR FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSBYGGNADER

18

— Byggnadssegmentets prestanda för sjukvården

Det finns sju byggnadsprestanda för att säkerställa att de lösningar som används på hotell är holistiska och tillgodoser de centrala behoven hos berörda intressenter. Det är med andra ord ett första förhållningssätt för människor och vår planet, och det noggranna urvalet av ABB:s byggnadsteknik tjänar syftet att uppnå våra gemensamma mål.

— Hållbarhet

— Total ägandekostnad

— Effektivitet

— Flexibilitet

— Anslutbarhet

— Välbefinnande

— Produktivitet

LÖSNINGAR FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSBYGGNADER

19

— Byggnadssegmentets prestanda för sjukvården

— Flexibilitet

— Hållbarhet

— Välbefinnande

Att ändra funktionen på utrymmen utan större ombyggnad eller investeringar är en viktig fördel för en proaktiv sjukhusdrift. Möjligheterna att snabbt kunna anpassa sig till utmanande situationer, inklusive stora kriser som covid, är avgörande, vilket skapar stora påfrestningar för personal och patienter. Minska ledtiderna för att implementera ändringar i byggnadens utrymmesanvändning och hälsokrav.

Ett minskat koldioxidavtryck från hälso- och sjukvårdsverksamheten, med framtida patienter och generationer i åtanke. Vara marknadsledande med certifieringar för byggnadsprestanda. Nya sjukvårdsinrättningar försöker uppnå miljö- eller LEED-certifiering.

Bekväma behandlings- och återhämtningsutrymmen för patienter. Miljökvalitet inomhus för medicinsk personal och dagliga brukare.

LÖSNINGAR FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSBYGGNADER

20

— Byggnadssegmentets prestanda för sjukvården

— Total ägandekostnad

— Effektivitet

— Produktivitet

Ge fastighetsägaren full transparens över drifts- och underhållskostnader under byggnadens livscykel. Strategiska investeringar, prognoser för bemannings- och servicekostnader. Rätt energi- och vattenhanteringssystem gör det möjligt att snabbt underhålla och felsöka problem.

Fastighetssystem och viktiga medicinska tillgångar drivs med den lägsta mängden el, vatten och annan offentlig service. Mätning, implementering och övervakning av energibesparingsåtgärder. Byggnaden kan sägas vara autonom och ständigt optimera effektiviteten, vilket leder till minskade kostnader.

Sjukvårds- och supportpersonal har nytta av smidiga processer, tillförlitliga byggnadssystem och högkvalitativ arbetsmiljö. Byggnaden ställer in rätt förhållande för en produktiv verksamhet.

LÖSNINGAR FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSBYGGNADER

21

— Byggnadssegmentets prestanda för sjukvården

— Anslutbarhet

Gör det möjligt att ansluta byggnader och tillhörande intelligenta komponenter med hjälp av säkert dataflöde. Integration av byggnads- och sjukvårdssystem för att underlätta driften. Digital datalagring för att dela information mellan olika discipliner.

LÖSNINGAR FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSBYGGNADER

22

— Funktioner som förväntas i en sjukvårdslösning

ABB höll ett antal utbildningssessioner för att samla in de viktigaste och aktuella problemen i hälso- och sjukvårdsbyggnader från en panel med branschexperter. Resultatet från sessionerna var en serie med sex problemförklaringar och för varje uttalande övervägdes konsekvenserna av problemet, ett lösningsförslag och fördelarna med våra föreslagna lösningar. Resultaten presenteras här nedan och ger information om några aktuella frågor på hög nivå som kan ingå i alla diskussioner och tillgängliga ABB-lösningar.

Patientmiljö 01

Underhåll och systemövervakning 02

Vad är problemet? • Ökat behov av avståndshållande och utrymmesuppdelning, kortare återhämtningstider och högre sängkapacitet.

Vad är problemet? • Kostnaden för driftstopp för att inte utföra sjukvård: verksamhetens kontinuitet • Cybersäkerhet (IT- och OT-lager) • Överbelastning av befintliga elsystem • Uppkoppling och driftskompatibilitet med andra system Förslag till lösning • Datadriven övervakning i realtid och proaktiva åtgärder • Tillståndsbaserat underhåll jämfört med tidsbaserat underhåll, förutsägande underhåll. • Det elektriska systemets robusthet, redundans, övervakning • Fjärrövervakningsförmåga • Övervakning och inriktning (M&T), feldetektering och diagnos (FDD)

• Brist på resurser för att investera i högkvalitativ vård i statligt finansierade projekt. • Incidenter på medicinska anläggningar på grund av ineffektivitet för den medicinska personalen (t.ex. manuell miljöanpassning) Förslag till lösning Människocentrerad belysning • Förbättrad luftkvalitet och ventilation • Fjärrövervakning och styrning av patientmiljön av den medicinska personalen Konsekvenser av problemet • Negativ inverkan på läkningsprocessen: brist på exponering för solljus stör den mänskliga dygnsrytmen, som är grundläggande för vår fysiologi och reglerar en stor del av vårt beteende. • Negativ inverkan på sjukvårdsanläggningens rykte och ekonomi

Konsekvenser av problemet • Överbelastning av befintliga elsystem leder till säkerhetsproblem • Oplanerade systemfel där det inte finns någon redundans

Lösningens fördelar • Minskad interventionstid för att säkerställa minimala driftstopp och åtgärd vid första tillfälle • Komplett livscykelhantering • Proaktivt och förutsägande underhåll

Lösningens fördelar Optimerade förhållanden för förbättrad läkeprocess (upplevelse)

• Effektiv prestanda (automatiska funktioner) och förbättrad kostnadsprofil • Förbättrad interventionstid från medicinsk personal vid oförutsedda händelser

LÖSNINGAR FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSBYGGNADER

23

— Funktioner som förväntas i en sjukvårdslösning

Styrning av luftkonditionering 03

Vad är problemet? • De flesta medicinska områden kräver att miljöförhållandena bibehålls dygnet runt, alla dagar och kräver dubbla system, kontinuerlig övervakning och larmaktivering • Inställningsvärden för luftkonditionering, så som lufttillförsel, temperatur, luftkvalitet och luftflöde måste upprätthållas för att bibehålla patienternas komfort och smittspridning, vilket kräver kontinuerlig övervakning och justering Förslag till lösning • Avancerad DDC-styrning av luftkonditionering, med ABB Cylon kopplad till ABB:s varvtalsreglerade drivpaket

Allmänna överväganden för luftkonditionering

Sjukhus inkluderar områden för olika ändamål, vissa med specifika luftbehandlingskrav. Trender efter covid-19 är sjukhusets behov av tydlig zonindelning – separering av ”rena” och ”smutsiga” områden, även med hjälp av luftkonditionering.

• Luftkonditionering spelar en viktig roll, inte bara genom att upprätthålla komforten utan också genom att skapa en ren, bakteriefri miljö för patienternas välbefinnande och förebyggande åtgärder vid spridning av sjukdomar. • Allmän behandling av friskluft sker för gemensamma områden som vestibuler eller korridorer. • Ökad filtrering används för operationssalar. Operationssalarna kan också använda UV-ljus för att desinficera luften. • Ofta hålls operationssalarna med ett positivt tryck för att förhindra att förorenad luft läcker in. • Sjukhusenheter för patienter med smittsamma infektioner hålls vanligen i ett utrymme med negativt tryck för att förhindra att smittsam luft sprids från insidan. • Sjukhusets infektionsavdelningar kräver också filtrering av utgående luft innan det lämnar byggnaden.

Konsekvenser av problemet • Spridning av luftburna infektioner

• Patienter utsätts för risker i sjukvårdsmiljön • Sjukhusets rykte och ekonomi i riskzonen • Sjukhuset kan inte konfigurera om utrymmen i nödsituationer och oförutsedda kriser

Lösningens fördelar • Snabba ändringar i systemkonfigurationen • Kontinuerlig övervakning, styrning och registrering • Larmhantering och prioritering • Komplett livscykelhantering • Dokumentation för att uppfylla lagstadgade krav

LÖSNINGAR FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSBYGGNADER

24

— Funktioner som förväntas i en sjukvårdslösning

CO 2 -utsläpp och kostnadseffektivitet 04 Vad är problemet? • Kunna visa resultat i enlighet med lagstadgade krav och lokal förvaltning • Budgettryck för att minska OpEx • Myndighetsprogram kring koldioxidneutralitet (t.ex. Storbritannien)

Nyttjande av utrymme 05

Vad är problemet? • Behov av att optimera utrymmesutnyttjandet (utbyggnad och utveckling av tidigare exploaterad mark) • Flexibilitet i användning av utrymme, tillmötesgå ändringar i utrymmeskravet. • Mer utrustning och infrastruktur som behövs på sjukhus, men det finns inte plats för det. Förslag till lösning • ABB optimerar utrymmesanvändningen med modulbaserad utrustning och eftermonteringspaket Konsekvenser av problemet • Ökande trend för utbyggnader till ny teknik och digital utrustning • Ökad användning av tillfälliga sjukhus, till exempel modulbaserade operationssalar, specialistenheter, etc.

Förslag till lösning • Tillhandahållande av förnybara energikällor • EVCI • ABB Ability TM Energy and Asset manager

Konsekvenser av problemet • Straffavgifter

• Extra driftkostnader • Lokal miljöförorening

• Ryktespåverkan • Långvarig hälsa

Lösningens fördelar • Flexibilitet att tillåta förflyttningar och förändringar, robusthet • Holistisk systemhantering • Minimalt avtryck för ABB:s utrustning • Flexibilitet utan extra kostnader

Lösningens fördelar • Långsiktig hållbarhet • Företagsansvar

LÖSNINGAR FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSBYGGNADER

25

— Funktioner som förväntas i en sjukvårdslösning

Telemedicin 06

Kollaborativ robotteknik 07

Vad är problemet? • Dag-kirurgi hjälper till att minska behovet av långvarig sängkapacitet och att optimera återhämtningstider • Sörja för patienters återhämtning och andra sköra människor som bor i samhället

Vad är problemet? • Brist på kvalificerad personal • Stigande kostnader, överkomlig vård • Åldrande befolkning • Stigande patientförväntningar

Förslag till lösning • Hem-/rumsautomation för att ge data och styrning i realtid • Miljöövervakning (vattenflöde, elektriska laster som tillåter Al och ML)

Förslag till lösning • Automatisering av laboratorier och apotek • Styrning av logistik och internlogistik • Robotassisterad operation eller återhämtning

Konsekvenser av problemet • Brist på lämplig och övervakad miljö utanför sjukhuset med avseende på konvalescens, återhämtning och långtidsvård • Ökat behov av sjukhussängar, där hemmet kan vara ett alternativ Lösningens fördelar • Patientåterhämtning utanför sjukhusmiljön • Sänkta kostnader och lediga sängar Det gick inte att tillhandahålla icke-kritisk långtidsvård i hemmet

Konsekvenser av problemet • Kostnader för anställning, personalomsättning, utbildningsbehov • Just-in-time-styrning • m 2 optimering

Lösningens fördelar • Kvalitet och säkerhet • Produktivitet • Effektivitet

LÖSNINGAR FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSBYGGNADER

26

— Rekommendationer från ABB:s teknikanvändare

LÖSNINGAR FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSBYGGNADER

27

— Rekommendationer från ABB:s teknikanvändare

— En smart byggnadslösning för effektiv hälso- och sjukvård

USA

MERCY HOSPITAL JEFFERSON

Utmaning Sjukhuset behövde ett kraftfullt

Schemaläggning genom integrering av iCalendar i ASPECT kan hjälpa Mercy Hospital Jefferson med lednings-/ fördröjningsmanipulering. Dygnet runt-anläggningar har ofta flera utrustningsenheter för samma syfte för att inte en enhet ska göra allt arbete. Genom att sätta upp ett schemaläggningssystem kan teknikerna nu e-posta larm som hjälper till att styra slitaget på utrustningen, så att de kan åtgärda problem innan de börjar påverka patienterna. Att koppla ihop de många funktioner och resurser som finns tillgängliga med ASPECT och att ASG:s gränssnittsdesign är enkel att använda, gav kunden en enkel övergång till den nya installationen. Efter slutförandet innehåller ASPECT-kartan totalt över 10 000 punkter. Resultat Mercy Hospital Jefferson har till uppgift att ge humanitär vård och utmärkt service. Att implementera ASPECT har hjälpt Mercy att fortsätta utföra sitt uppdrag genom att tillhandahålla en lösning som kan upprätthålla en säker och effektiv arbetsmiljö för en anläggning som är i drift dygnet runt, alla dagar i veckan, 365 dagar om året.

automationssystem för fastigheter som erbjöd ett lättanvänt gränssnitt, grafisk trend- och larmfunktion samt mobila funktioner. Mercy Hospital Jefferson hade redan erfarenhet av Cylon Auto-Matrix-produkter, eftersom anläggningen har använt olika styrenheter i över 15 år. För att fortsätta arbetet med projektet kontaktade sjukhuset Integrated Facility Services, en Missouri-baserad systemintegrator för att få hjälpa att förverkliga sina projekt. Lösning Efter att ha arbetat tillsammans för att identifiera de specifika behoven på hälso- och sjukvårdsanläggningen, insåg de Integrated

Facility Services och Mercy Hospital Jefferson att alla deras behov skulle tillgodoses med ASPECT.

Systemuppgraderingen bestod av en ASPECT- Enterprise, en ASPECT-Matrix, 8 MatrixPNC och över 530 olika styrenheter. Sjukhuset är i hög grad beroende av att dessa enheter fungerar korrekt och effektivt, eftersom olika operationssalar, intensivvårdsenheter, saneringsrum, patientrum och kontor kräver både bekväma och säkra miljöer.

Mercy Health System betjänar miljontals patienter årligen och är det sjätte största katolska hälso- och sjukvårdssystemet i USA. Som medlem i denna grupp ligger Mercy Hospital Jefferson ca 5 mil söder om St. Louis och består av åtta byggnader som inkluderar akutvårdsavdelning med 250 sängar och dygnet runt akutavdelning, samt ett komplett utbud av diagnostik, förebyggande och återställande sjukvård.

LÖSNINGAR FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSBYGGNADER

28

— Rekommendationer från ABB:s teknikanvändare

— Lancashire Teaching Hospitals NHS Foundation Trust

EUROPA – STORBRITANNIEN ROYAL PRESTON HOSPITAL

Projektöversikt Royal Preston Hospital erbjuder ett komplett utbud av akuttjänster för invånarna i Preston, från dygnet runt trauma- och akutavdelning till intensivvård och hjärt-/kärlavdelningar och förlossningsavdelning. Stiftelsen tillhandahåller också en rad specialisttjänster för den befolkningen i Lancashire och South Cumbria, bland annat: neurokirurgi och neurologi, onkologi och komplex cancerkirurgi och dialys. Här finns även brännskade- och plastikkirurgi och handikappservice. Sjukhuset består av 50 byggnader och en total yta på 114 596 m 2 . Här finns 1 000 bäddar och man tar emot över 1,2 miljoner patienter årligen. Hela sjukhuset är uppkopplat till samma Ethernet-nätverk, vilket garanterar realtidsövervakning av alla byggnader. Den årliga energiräkningen är på 3,4 miljoner GBP. ABB Cylon® BMS möjliggör kraftfull central övervakning och styrning av energiförbrukningen och ger oss den flexibilitet vi behöver för att implementera kostnadsbesparingar. ABB Cylon®-lösningen möjliggör effektiv implementering av energistyrningspolicyn. Central övervakning Systemövervakare har övergripande kontroll över alla luftkonditioneringssystem på sjukhuset och de fjärranslutna klinikerna.

Flexibel kontroll Kirurger och annan viktig personal kan nu lokalt styra temperatur och luftfuktighet i kritiska områden, så som operationssalar och röntgen. ABB Cylon® BMS styr värmeanläggningen, ventilationssystemet och elementen. Elementsystemet ger den flexibilitet som krävs för att säkerställa patienternas och personalens komfort. Byggnadens användning är varierad och omfattar toppmoderna förlossningsrum och operationssalar som kräver exakt kontroll. Stiftelsens lokala kliniker är uppkopplad till sjukhusbyggnaderna med hjälp av ett fjärrtrafiknät (WAN). Hela systemet hanteras av tre arbetsledare på fastighetskontoret, på samma Ethernet-nät. En rad energibesparande åtgärder har implementerats med framgång, inklusive

användning av sensorer för att sänka värmen när rummen inte används.

Projektsammanfattning Tillämpningar: Övervakning, värme, lufthantering, kylning, mätning Punkter: 5 000 punkter Antal/typ av byggnad: 50 byggnader med en yta på 114 596 m² Nätverk: Ethernet ABB Cylon® Hardware Installation: UC32 UCXX-styrenheter ABB Cylon®-programvara Installation: UEC6 UCC

LÖSNINGAR FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSBYGGNADER

29

— Rekommendationer från ABB:s teknikanvändare

— Lancas

AUSTRALIA

PRINCESS ALEXANDRIA HOSPITAL

Projektöversikt Medicinska anläggningar och sjukhus utgör grunden för säkerhet och kräver nödbelysningslösningar som klarar uppgiften att uppfylla de strängaste säkerhetskraven. Mot bakgrund av detta ligger ABB:s Stanilite® Platinum-serie i en helt egen klass och ger mätbart värde i förhållande till prioritetskriterierna för dessa anläggningar. Med över 150 sjukhus i hela Australien utrustade med Stanilite nödbelysning, är det ett bra val av säkerhetsfokuserade anläggningschefer. Krävande kriterier driver på prestanda Slutanvändarens behov är kritiska faktorer när det gäller nödbelysning för medicinska byggnader, till exempel enkel åtkomst och utgång som ger lugn och ro. Men det är bara början. Operativa medicinska byggnader kräver högsta möjliga prestanda, tillförlitlighet och överensstämmelse med standarderna i Australien och på Nya Zeeland. Stanilite integrationen av det senaste inom LED- teknik – Platinum-sortimentet överstiger 100 000 timmars livslängd för ljuskällan – och litiumjärnfosfat batteriteknik levererar varje gång. Där tillförlitlig, snabb utgång är en prioritet är kvalitet inget man kompromissar med.

Stanilite utökade garantier är bara ett tecken på förtroende för teamets höga tillverkningsstandarder, som anses vara de bästa i branschen. Stanilite Platinum-sortimentet erbjuder nu Nexus RF Infinity®-övervakningssystem, en uppgradering från det tidigare Nexus RF-systemet som är tillgängligt för alla befintliga klienter genom bakåtkompatibilitet, utan behov av extra maskinvara. Med Infinity kan armaturer testas i grupper, vilket ger flexibilitet och effektivitet för sjukhusets underhållspersonal eftersom det förhindrar möjligheten för armaturer att inte ha tillräcklig reservkraft vid strömavbrott strax efter ett nödljustest. Det ger också teamen möjlighet att schemalägga testning för att undvika påverkan för slutanvändare, till exempel att undvika avbrott i kliniskt arbete. Kombinationen av hårdvara av hög kvalitet och branschledande programvara ger fullt värde hela livslängden, till exempel minskat behov av utbyte och annat underhåll, med minsta möjliga störningar i den dagliga verksamheten.

LÖSNINGAR FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSBYGGNADER

30

— Rekommendationer från ABB:s teknikanvändare

MELLANÖSTERN

BADR AL SAMAA HOSPITAL

Badr Al Samaa koncernens sjukhus och vårdcentraler blev den största privata hälso- och sjukvårdsgruppen i Oman. Koncernen tog fart och blev multinationell, med anläggningar i Förenade Arabemiraten, Bahrain, Qatar och Kuwait. Avancerad teknisk know-how och utrustning kombineras med professionell expertis för att leverera det bästa inom diagnostik, vård och förebyggande sjukvård. Den överlägsna infrastrukturen, samt en strävan att bedriva verksamhet i enlighet med högsta säkerhetsstandard.

LÖSNINGAR FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSBYGGNADER

31

— Lösningsarkitektur

LÖSNINGAR FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSBYGGNADER

32

— Byggnadstopologi Sjukhus- och sjukvårdsmiljö

• Cirkulationsytor • Intensivvårdsavdelningar • Behandlingsavdelningar • Medicinrum • Vårdområden

• Specialistsupport • Serviceområden • M&E-tjänster

LÖSNINGAR FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSBYGGNADER

33

— Byggnadstopologi Sjukhus- och sjukvårdsmiljö

— Cirkulationsytor Områden • Lobby • Trappor • Korridorer

— Intensivvårdsavdelningar Områden • Operationssalar • Specialistterapi • Diagnoscenter (röntgen, MR, endoskopi osv.) • För- och efteroperationsavdelningar • Vårdintensiva enheter • Födelseavdelning • Hjärtenhet (Angiografi) • Hjärt-/kärlenhet (epidemisk enhet) • Intermodal transportenhet – intensivvård • Vårdintensivt

Fördelar • Optimerad energianvändning

Fördelar • Bekvämare luftkvalitet och temperaturmiljö • Övervakning och förutseende underhåll av kritisk utrustning • Brandpersonalens åsidosättande funktion gör ventilationsapplikationer ignorera fel och varningar under nöddrift och drift tills det leder till att rökutsugnings- och utrymningsvägarnas underhåll utförs så länge som möjligt för sjukhusbrukarnas högsta säkerhet • Cirkulation av ren luft i kritiska sjukhusområden • Striktare kontroll över temperaturförändringar

• Effektivitet vid utrymmesbeläggning • Optimera användningen av externt ljus • Minskade koldioxidutsläpp • Minskat buller från fläktmotor • Bekvämare luftkvalitet och temperaturmiljö

Byggnadstillämpningar • Styrsystem för belysning • Styrsystem för solskydd • Styrsystem för dimning • Styrning av luftkonditionering • System för nödbelysning och centrala batterier • Varvtalsreglerade drivenheter och motorer • Central övervakning och styrning • Energistyrning

Byggnadstillämpningar • Rumsreglering • Styrning av luftkonditionering och larmövervakning

• Integrering av isoleringsrum • System för nödbelysning och centrala batterier • Varvtalsreglerade drivenheter och motorer • Central övervakning och styrning • Energistyrning

LÖSNINGAR FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSBYGGNADER

34

— Byggnadstopologi Sjukhus- och sjukvårdsmiljö

— Behandlingsavdelningar Områden • Mindre behandlingsrum

— Medicinrum Områden • Personlig rådgivning

Fördelar • Bekvämare luftkvalitet och temperaturmiljö • Enkla och användarvänliga reglage (pekskärmar, scenariokontroller etc.) • Övervakning och förutseende underhåll av kritisk utrustning • Brandpersonalens åsidosättande funktion gör ventilationsapplikationer ignorera fel och varningar under nöddrift och drift tills det leder till att rökutsugnings- och utrymningsvägarnas underhåll utförs så länge som möjligt för sjukhusbrukarnas högsta säkerhet • Optimerad användning av energi och utrymmen • Enkla och användarvänliga reglage (pekskärmar, scenariokontroller etc.)

Fördelar • Bekvämare luftkvalitet och temperaturmiljö • Enkla och användarvänliga reglage (pekskärmar, scenariokontroller etc.) • Övervakning och förutseende underhåll av kritisk utrustning • Brandpersonalens åsidosättande funktion gör ventilationsapplikationer ignorera fel och varningar under nöddrift och drift tills det leder till att rökutsugnings- och utrymningsvägarnas underhåll utförs så länge som möjligt för sjukhusbrukarnas högsta säkerhet • Optimerad användning av energi och utrymmen • Enkla och användarvänliga reglage (pekskärmar, scenariokontroller etc.)

• A&E-serien • Mobil hälsa • Audiologi • Tandreglering • Ögonklinik • Diabetesenhet • Öron, näs och hals avd. • EMU • Benbrottsmottagning • Hematologi • Ortopedi

• Konsultation • Undersökning • Diagnos • Smärtrehab • Fysioterapi

Byggnadstillämpningar • Styrning av belysning och dimning • Styrning av luftkonditionering och larmövervakning • System för nödbelysning och centrala batterier • Varvtalsreglerade drivenheter och motorer • Central övervakning och styrning • Energistyrning

• Podiatri • Urologi • Ortopedi

Byggnadstillämpningar • Styrning av belysning och dimning • Styrning av luftkonditionering och larmövervakning

• System för nödbelysning och centrala batterier • Varvtalsreglerade drivenheter och motorer • Central övervakning och styrning • Energistyrning

LÖSNINGAR FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSBYGGNADER

35

— Byggnadstopologi Sjukhus- och sjukvårdsmiljö

— Vårdområden Områden • Allmän vårdavdelning • Vårdavdelningar med enkelrum

— Specialistsupport

Områden • Apotek • Steriliseringsavdelning • Patologi • Laboratorium (mikrobiologi, flebotomi) • Bårhus • Medicinsk utrustning • Yrkesterapi Byggnadstillämpningar • Styrning av belysning och dimning • Styrning av luftkonditionering och larmövervakning • System för nödbelysning och centrala batterier • Varvtalsreglerade drivenheter och motorer • Central övervakning och styrning • Energistyrning • Integrering av isoleringsrum

Fördelar • Bekvämare luftkvalitet och temperaturmiljö • Enkla och användarvänliga reglage (pekskärmar, scenariokontroller etc.) • Övervakning och förutseende underhåll av kritisk utrustning • Brandpersonalens åsidosättande funktion gör ventilationsapplikationer ignorera fel och varningar under nöddrift och drift tills det leder till att rökutsugnings- och utrymningsvägarnas underhåll utförs så länge som möjligt för sjukhusbrukarnas högsta säkerhet • Cirkulation av ren luft i kritiska sjukhusområden • Striktare kontroll över temperaturförändringar

Fördelar • Övervakning och förutseende underhåll av kritisk utrustning • Cirkulation av ren luft i kritiska sjukhusområden • Striktare kontroll över temperaturförändringar • Realtidsövervakning och larm • Tillståndsövervakning och förutseende underhåll

Byggnadstillämpningar • Rumsreglering och elektriska tillbehör • Styrning av luftkonditionering och larmövervakning • Integrering av isoleringsrum • System för nödbelysning och centrala batterier • Varvtalsreglerade drivenheter och motorer • Central övervakning och styrning • Energistyrning

LÖSNINGAR FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSBYGGNADER

36

— Byggnadstopologi Sjukhus- och sjukvårdsmiljö

— Serviceområden Områden

— M&E-tjänster Allmänna M&E-områden

Byggnadstillämpningar • Styrsystem för belysning • Styrsystem för solskydd • Styrsystem för dimning

Fördelar • Övervakning och förutseende underhåll av kritisk utrustning • Cirkulation av ren luft i kritiska sjukhusområden • Striktare kontroll över temperaturförändringar • Realtidsövervakning och larm • Tillståndsövervakning och förutseende underhåll

• Medicinska gaser • Elanläggningsrum • Generatorrum • Förbränningsugnar och avfallshantering • Tvättavdelning (medicinsk) • Patientkök Byggnadstillämpningar • Elskydd • UPS • Styrning av belysning och dimning • Styrning av luftkonditionering och larmövervakning • System för nödbelysning och centrala batterier • Varvtalsreglerade drivenheter och motorer • Central övervakning och styrning • Energistyrning • Integrering av isoleringsrum

• Väntrum • Bibliotek • Utbildning • Kontor • Daghem • Patientapotek • Kaféer

• Styrning av luftkonditionering • System för nödbelysning och centrala batterier • Varvtalsreglerade drivenheter och motorer • Central övervakning och styrning • Energistyrning

Specifika M&E-områden • Simbassänger • Gym • Kök

• Optimerad energianvändning • Minskade koldioxidutsläpp • Minskat buller från fläktmotor • Sömlös integrering med sjukvårdsutrustning • Sjukhusområden • Striktare kontroll över temperaturförändringar

Fördelar • Optimerad energianvändning

• Restauranger • Bilparkering

• Effektivitet vid utrymmesbeläggning • Optimera användningen av externt ljus • Minskade koldioxidutsläpp • Minskat buller från fläktmotor • Bekvämare luftkvalitet och temperaturmiljö

LÖSNINGAR FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSBYGGNADER

37

— Portföljöversikt

Ström Distribution

Belysning och solskydd Styrning

EWA Energy Ledning

Lösningsportfölj Översikt

Nöd Belysning

Motor och variabel Varvtalsreglering

Rumsbaserad Styrning

Laddning av elbilar

Luftkonditionering Styrning

LÖSNINGAR FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSBYGGNADER

38

— Arkitektur inom hälso-/sjukvården

Öppna API:er Specialiserade applikationer (prenumeration)

Förkonfigurerade komponenter

Byggnadens molnstyrning

Smart resurshantering

ABB Ability™

Naveo®Pro App

API Integrering Utrymmeseffektivitet

Kommunikationsgränssnitt GSM/4G/5G eller befintlig n/w

Aktiv energistyrning

IP-nätverk

Integra + KNX drivenhet + 21CFR PArt11 drivenhet

ABB:s lokala övervakare BMS (luftkonditionering, drivning, motorer) + rumsstyrning + belysning och solskydd + energistyrning + EML

Sjukhusreception (av andra)

Tredje part Integrering

Industriell Styrenhet

Integra IT-8000

Naveo®Pro Gateway

Brandlarm Hiss Åtkomst och videoövervakning Isoleringsrum IP TV Videoövervakning

Tillämpning Styrning

Tillämpning Styrning

FLX/CBXi

EQ Matic

FLX/CBXi

FLX/CBXi

Tredje part Integrering Pumpar Solvärmare

Elektriska egenskaper

MV-relä

VAV, PTAC, FCU, etc.

Allmänt Avdelnings- Rum

KNX IP Säker

Mätare

Styrning av restauranger

Belysning

Drivning

Luftstyrningsenheter

Solskydd

Ekip UP Tmax XT

Emax 2

Gas Mätare

Omkopp- lare

CMS 700

Mätare

UPS

KNX IP Säker

Premium Avdelnings- Rum

Styrning av seminarierum

DALI (HCL)

Drivning och matare

Takenheter

Motor

Persienner

Vatten Mätare

Drivning och Motorer

Nöd Belysning

Energi Ledning

Rumsbaserad Kontroller och EWA

Elfordon Laddning

Styrning av solskydd och belysning

Styrning av luftkonditionering

Kraftdistribution

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84 Page 85 Page 86 Page 87 Page 88 Page 89 Page 90 Page 91 Page 92 Page 93 Page 94 Page 95 Page 96 Page 97 Page 98 Page 99 Page 100 Page 101 Page 102 Page 103 Page 104 Page 105 Page 106 Page 107 Page 108 Page 109 Page 110 Page 111 Page 112 Page 113 Page 114 Page 115 Page 116 Page 117 Page 118 Page 119 Page 120 Page 121 Page 122 Page 123 Page 124 Page 125 Page 126 Page 127 Page 128 Page 129 Page 130 Page 131 Page 132 Page 133 Page 134 Page 135 Page 136 Page 137 Page 138 Page 139 Page 140 Page 141 Page 142 Page 143 Page 144 Page 145 Page 146 Page 147 Page 148 Page 149 Page 150 Page 151 Page 152 Page 153 Page 154 Page 155 Page 156 Page 157 Page 158

new.abb.com

Powered by