ABB_Retail_ebook_SE

Modular, eco-friendly, and flexible building space with ABB Building Solutions. Energy distribution and automation suiting the spaces.

— Lösning för detaljhandel och köpcentra Byggnader som är modulbaserade, miljövänliga och som utvecklas över tid. Det gör du bäst med ABB:s byggnadslösningar för effektiva och intelligenta utrymmen.

— Index

LÖSNING FÖR DETALJHANDEL OCH KÖPCENTRA

3

— Översikt över byggnadssegment

LÖSNING FÖR DETALJHANDEL OCH KÖPCENTRA

4

— Översikt över byggnadssegment Segmentering

Tekniken är i viss mening övergripande, men lösningarna är effektiva när tekniken kalibreras efter applikationen. De bästa tekniska och ekonomiska kompromisserna, de bästa designlösningarna är ett resultat av erfarenhet, systemval och komponentval. En noggrann och detaljerad analys av de aktuella behoven definierar användarfallet.

LÖSNING FÖR DETALJHANDEL OCH KÖPCENTRA

5

— Översikt över byggnadssegment Segmentering

— Bostäder

— Kommersiellt

— Institutionellt

— Infrastruktur

— Industri

En familj • Hus • Privata bostäder • Enskilda lägenheter

Turism • Hotell, rekreation, motell • Studenthem, inkvartering, boningsrum • Kryssningsfartyg Kontor • Låga hus/medelhöga hus/ höghus

Sjukvård • Sjukhus

Transport • Flygplatser, hamnar, stationer • Buss-/lastbils-/tågstationer • Parkeringsanläggningar • Tunnlar

Tillverkning • Fabrik • Tillverkning • Transformation • Förpackningsanläggningar

• Vårdhem, äldreboenden • Äldreomsorg, daghem • Multicenter Utbildning • Skolor, universitet, högskolor • Forskningsanläggningar • Arkiv, bibliotek

Flera familjer • Flerfamiljshus • Lägenhetshus

Lager • Lager • Kyllagring

Andra industrier • Kemi, läkemedel • Bearbetning • Telekommunikation

• Multifunktion • Laboratorier • Teletjänstcentral • Enskilt/andelsägande

Annan infrastruktur • Vatten-/avloppsanläggningar

• Kraftverk • Jordbruk

Offentligt • Stats-/stadsbyggnader, hallar • Postkontor • Tempel, historiska byggnader • Polis, militär, fängelser

Detaljhandel och köpcenter • Butiker, stormarknader • Handelskedjor, köpcenter • Restauranger, livsmedelskedjor • Utställningslokaler

Fritidsanläggningar • Kasino, nöjesfält • Sportarenor, gym, pooler • Museum, teatrar

LÖSNING FÖR DETALJHANDEL OCH KÖPCENTRA

6

— Översikt över byggnadssegment Kärnbehov

För närvarande är de strategiska linjer som styr definitionen av en byggnads egenskaper avsedda att uppfylla fyra klasser av grundläggande behov:

— Miljöpåverkan

— Hälsa och komfort

— Livscykelkostnad och värde

— Framtidssäkrade tillgångar

Dessa grundläggande behovsklasser kan översättas till sju egenskaper som mäter byggnadens kvalitet. Övergripande aspekter som är gemensamma för alla nödvändiga prestanda är skalbarhet och modularitet, desto viktigare ju snabbare marknadens krav förändras.

LÖSNING FÖR DETALJHANDEL OCH KÖPCENTRA

7

— Översikt över byggnadssegment Byggnadsprestanda

— Effektivitet

— Total ägandekostnad

— Anslutbarhet

— Hållbarhet

Byggnaden optimerar energiförbrukningen och stöder en effektiv resursanvändning.

Byggnaden ger transparens för drifts- och underhållskostnader. Varningar aktiveras innan ett allvarligt fel.

Byggnaden gör det möjligt för de intelligenta komponenterna att ansluta sig till rätt cybersäkerhet, förebygga känsligheter i programvara och minimera

Byggnadens mål är att minska verksamhetens CO 2 -avtryck i enlighet med globala standarder för människor och vår planet.

risker i samband med dataflöde och lagring.

— Flexibilitet

— Välbefinnande

— Produktivitet

Byggnadstekniken gör att den enkelt kan anpassas till nya användningskrav.

Byggnadstekniken ser till att medarbetare och besökare mår bra.

Byggnaden ökar personalens produktivitet, ställer in rätt förhållanden (ljus, luftkvalitet, temperatur) som anpassas efter närvaro och förväntad prestanda.

LÖSNING FÖR DETALJHANDEL OCH KÖPCENTRA

8

— Lösning för detaljhandel och köpcentra

LÖSNING FÖR DETALJHANDEL OCH KÖPCENTRA

9

— Vertikal profil för detaljhandel och köpcentra Introduktion

Även om terminologin för sektorn detaljhandel och köpcentra varierar mellan olika regioner och marknader, kan anläggningar klassificeras efter layout och storlek.

Butiksgata En samling av butiker i olika storlekar i gatuplan som ligger intill varandra, men inte är anslutna av ett gemensamt inre utrymme, så de enskilda entréerna till butikerna finns utanför. Detaljhandel Enskild byggnad som tillhandahåller varor och/eller tjänster. Kan antingen ingå i större handelskedjor eller unika utrymmen.

Galleria Kallas även shoppingcenter, arkad eller galleria. Stort flervåningskomplex i detaljhandeln bestående av en enda stor byggnad eller flera angränsande byggnader. Där butikernas entréer finns i det inre utrymmet. Butikscentra erbjuder ofta ytterligare tjänster som restauranger, underhållning och affärsinhysning.

IT-lösningen gör det möjligt att integrera systemkomponenter för att uppnå den digitala verkligheten för framtidens hotell.

LÖSNING FÖR DETALJHANDEL OCH KÖPCENTRA

10

— Vertikal profil för detaljhandel och köpcentra Introduktion

Det viktigaste attributet för kategoriseringen av köpcenter är:

Koncept

Storlek

Areal

Typiska nyckelhyresgäster

Nyckelgästförhållande

Primära handelsområden

Det definierade ”konceptet”

Detta attribut anger centrets massa, inklusive både nyckelhyresgäster och andra hyresgäster.

Detta avser den typiska markvolymen som krävs för att hysa handelsutrymmet, tillsammans med parkerings- och tilläggstjänster som är nödvändiga för driften av respektive typ av centra.

Detta värde ger en indikation på blandningen av nyckelhyresgäster och andra hyresgäster, inklusive fristående hyresgäster.

Attributet ger en profil av typen, storleken och affärsorienteringen för de nyckelhyresgäster

Detta element anger den typiska storleken på det primära handelsområdet, från vilket respektive center hämtar majoriteten (dvs. 60–80 %) av sin kundförsäljning.

beskriver temat eller marknadspositionen som erbjuds av centren inom de bredare kategorierna, inklusive funktioner som bekvämlighet, kundorientering, underhållning, varulinjer och prispunkter.

som normalt sett är placerade i en viss typ av köpcenter.

LÖSNING FÖR DETALJHANDEL OCH KÖPCENTRA

11

— Vertikal profil för detaljhandel och köpcentra Interaktionspunkter

Det krävs åtta olika typer av utrymmen för att ge både konsumenter och personal en kvalitativ upplevelse på köpcentret.

Gemensamma utrymmen

Butiksutrymmen

Underhållnings-ytor

Kontorsutrymme

Här finns kontor för anläggningsadministration och administrativ personal för köpcentret.

Utrymmena omfattar de gemensamma områden där brukarna rör sig, till exempel vestibul, hissar, rulltrappor, korridor och atrium.

I dessa utrymmen säljer butikerna många olika varor och tjänster, till exempel kläder, elektronik eller andra varor.

Dessa utrymmen är avsedda att ge besökarna upplevelser utöver

shopping, bland annat lekplatser, spelområden, biografer och mat.

Serviceområden

Parkeringsutrymmen

Områden för kollektivtrafik

Logistik och leveransutrymmen Dessa utrymmen omfattar lastkajer, serviceingångar och garage, som används av leverantörer för att leverera varor till butikerna. Dessa utrymmen beror på leveransernas storlek och frekvens.

Det är platser där det finns integrerade anslutningar till kollektivtrafikens infrastruktur, till exempel tåg-, spårvagns- och tunnelbanestationer.

Dessa utrymmen innehåller mekaniska och elektriska komponenter som betjänar byggnaden med kraftdistribution samt kylning och ventilation.

Dessa platser är avsedda för bilparkering, zoner för taxi och anslutningar med allmänna bussar.

LÖSNING FÖR DETALJHANDEL OCH KÖPCENTRA

12

— Vertikal profil för detaljhandel och köpcentra Trender efter COVID

En av de största konsekvenserna efter COVID 19 är att återfå konsumenternas förtroende och därför är det mycket viktigt att upprätthålla en IAQ-nivå (inomhusluftens kvalitet) för kunder och besökare. Det är också viktigt att ta upp nedanstående punkter.

Hållbarhet

• Styra design- och konstruktionsprocessen för att uppnå bra IAQ • Kontrollera fukt i byggnadsenheterna • Begränsa inträngningen av föroreningar från utsidan • Kontrollera fukt och föroreningar i samband med mekaniska system • Begränsa föroreningar från utomhus. • Fånga upp och ta bort föroreningar från byggnadsutrustning och -aktiviteter • Minska föroreningskoncentrationer genom ventilation, UV-filtrering och luftrening.

Ägare inom detaljhandel och köpcentra står under enorma tryck att upprätthålla sin verksamhet, som har drabbats hårt under COVID 19 och hållbara detaljhandelsbyggnader innebär en stor möjlighet att erbjuda förbättrad kvalitet och bättre upplevelse för anställda, kunder och besökare. Några av de viktigaste punkterna som tas upp. • Reducerar driftkostnaderna eftersom det påverkar detaljhandelsbutikerna i köpcentret. Hyra och serviceavgifter tillkommer från butiksägarna. • Skapar attraktiva miljöer för besökare och turister. Större detaljhandelsmix, mat och dryck och underhållning.

Resurshantering

Fastighetsförvaltare skulle kunna lokalisera olika resurser och erhålla driftförhållanden och status för att hjälpa till med underhållsproblem och samtidigt spara pengar på driftkostnaderna.

LÖSNING FÖR DETALJHANDEL OCH KÖPCENTRA

13

— Vertikal profil för detaljhandel och köpcentra Trender efter COVID

Digital upplevelse i butik och köpcenter

Detta inkluderar allt från smart parkering, vägvisning, prenumerationsbaserad kontantlös betalning, förstärkt verklighetsspegling, trafikmönster i butiker ger ett shoppingbeteende för återförsäljaren som ska användas för annonsering och butikslayout, samtidigt som det hjälper kunden/konsumenten att hitta produkterna i butiken.

Flerkanalsdetaljhandel

En av de märkbara effekterna av COVID 19 är ökningen av försäljning online och denna trend verkar fortsätta även efter pandemin. Butiksägare använder nu ett integrerat tillvägagångssätt så att kunden kan beställa varorna, vilket kallas för flerkanalshandel. Produkten kan beställas via olika plattformar, så som sociala medier, webbplats, mobilapp och beställning direkt till butiken. Produkten ska levereras hem till kunden, vilket innebär att man i hög grad är beroende av leveranskedjan och det är även viktigt att beakta de redan mycket ansträngda marginalerna inom detaljhandeln, det är även viktigt att använda en hållbar leverantörskedja, vilket är mycket kostnadseffektivt för att konkurrera på marknaden.

LÖSNING FÖR DETALJHANDEL OCH KÖPCENTRA

14

— Vertikal profil för detaljhandel och köpcentra Kundens behov

Vår forskning visar på tio viktiga krav som behöver adresseras inom vertikal detaljhandel och köpcentra, som är förankrade i fyra kundkategorier.

Miljöpåverkan

Hälsa och komfort

• Resurseffektivitet Minska vatten- och energianvändningen och öka andelen förnybara källor med hjälp av sol och vind. Implementera ett intelligent ekosystem för resursbevarande, vilket möjliggör ett verkligt nollutsläpp i framtiden. Maximera användningen av naturligt ljus och belysningssystemens effektivitet. Användning av effektiva frysar, kylnings- och uppvärmningssystem.

• Komfort och välmående Strikt hygien och skydd av hälsan används fortfarande

i kommersiella byggnader, vilket innebär att det är mycket viktigt att köpcentra och detaljhandelsbutiker håller en hög hygiennivå för inomhusluftens kvalitet och ser till att konsumenter och besökare får en behaglig miljö genom att tillhandahålla rätt mängd värme- och kylkomfort och tillräcklig belysningsnivå.

• Minska koldioxidutsläpp och uppfylla de högsta effektivitetsstandarderna.

• Förnybar energi Energilagring från förnybara energikällor kommer att bidra till detta och identifiera effektivitet och förbättra den anslutna lastens prestanda. Att köra icke-prioriterade laster med 100 % förnybar energi och lagra energi från förnybara källor för att använda den för att stödja laddning av elfordon.

LÖSNING FÖR DETALJHANDEL OCH KÖPCENTRA

15

— Vertikal profil för detaljhandel och köpcentra Kundens behov

Livscykelkostnad och värde

Framtidssäkrade tillgångar

• Ökad livslängd Ökad livslängd som gör att systemet kan hållas i drift på ett effektivt sätt, så länge som möjligt och minimera CO 2 -utsläppen och användningen av råmaterial.

• Enkel integrering Förenklad integration med många tredjepartssystem, t.ex. kylningssystem och brandlarmsystem. System kan integreras sömlöst över IT-nätverk. • Skalbart Den skalbara, framtidssäkra arkitekturen innehåller inbyggda öppna protokoll och stöd för LON®, KNX/DALI, BACnet®, Modbus® och IoT-lösningar baserade på webbtjänster och molnteknik (som ABB Ability TM ) för sömlös integrering med tredjepartssystem eller andrabefintliga och kommande tekniker, på både lokal och molnnivå. • Datasäkerhet Datasäkerhet innebär mycket mer än skydd mot cyberbrottslighet: visst måste anslutningarna vara säkra, men värdet på dessa data bör också skyddas. Kunderna ska inte behöva avsäga sig säkerhet, värde eller kontroll för att uppnå fördelarna med digitaliseringen. Stora kedjor (återförsäljare, biografer, restauranger, snabbmat, osv.) har ofta egna regler för cybersäkerhet och köpcentrets infrastruktur måste följa den. • Detaljhandel på flera platser Detaljhandelslösningar säkerställer att butikerna fungerar effektivt, minskar underhållskostnaderna, optimerar personalens och kundernas komfort och möjliggör centraliserad hantering av energistyrningsteam eller energi från tredje part.

• Anpassad lösning En anpassad lösning för att göra bättre val av alternativ efter budget, behov och krav.

• Säkerhet och skydd De viktigaste säkerhetsaspekterna, från kretsskydd till inkommande nätspänning. Överbelastning, jordfel och kortslutningsskydd spelar en viktig roll för att skydda fastigheten och människorna i byggnaden. • Energistyrning Energi förbrukas i detaljhandel och köpcentra, genom att övervaka flera energikällor som el, gas och vatten genom mätare får man nya insikter och identifierar möjliga besparingar.

LÖSNING FÖR DETALJHANDEL OCH KÖPCENTRA

16

— Prestanda i byggnadssegmentet för detaljhandel och köpcentra

Det finns sju byggnadsprestanda för att säkerställa att de lösningar som används inom detaljhandel och köpcentra är holistiska och tillgodoser de centrala behoven hos berörda intressenter. Det är med andra ord ett första förhållningssätt för människor och vår planet, och det noggranna urvalet av ABB:s byggnadsteknik tjänar syftet att uppnå våra gemensamma mål.

— Hållbarhet

— Total ägandekostnad

— Effektivitet

— Flexibilitet

— Anslutbarhet

— Välbefinnande

— Produktivitet

LÖSNING FÖR DETALJHANDEL OCH KÖPCENTRA

17

— Prestanda i byggnadssegmentet för detaljhandel och köpcentra

— Flexibilitet

— Hållbarhet

Bygga ett schemalagt belysningssystem i köpcentret för belysnings-, luftkonditionerings- och bevattningssystem kan butiksoperatörer använda det förenklade gränssnittet för att skapa, styra och anpassa system på varje plats eller i regioner.

Leveranskedjan är mycket viktig för detaljhandels- och butiksverksamhet genom att göra den hållbar att driva hela transporten med elfordon och tillräcklig kraft via solenergi, vilket kommer att ha stor inverkan av CO 2 utsläpp. Användning av regnvatten för bevattning, minskad vattenförbrukning, öka användningen av förnybar energi vid kraftgenerering.

— Välbefinnande

— Total ägandekostnad

En sund skapad miljö är inte bara gynnsam för människors hälsa utan hjälper också till med människors välbefinnande och skapar förtroende hos allmänheten, vilket påverkar besöksgraden. Bibehåll god luft- och vattenkvalitetsnivå och exponering för dagsljus. Ger besökarna en bra komfortnivå. Använd rengörings- och sanitetsrobotar för att säkerställa hälsa för besökare och personal.

Ett integrerat system är mycket viktigt för byggnaden för att utföra övervakningen och kontrollera energiförbrukningen med elektriska och mekaniska enheter. Detta kommer att leda till en ökad drifteffektivitet, ytterligare möjligheter till energibesparingar och även att vidta proaktiva åtgärder mot effektivitet i elektriska, mekaniska och kylningssystem. Detta skulle leda till avsevärda kostnadsbesparingar för detaljhandel och köpcentra.

LÖSNING FÖR DETALJHANDEL OCH KÖPCENTRA

18

— Prestanda i byggnadssegmentet för detaljhandel och köpcentra

— Effektivitet

— Produktivitet

Uppnå systemets drifteffektivitet, till exempel genom att minska temperaturer med bara 1 grad Celsius kan man minska bränsleförbrukningen med 8 %. Att stänga av värme eller luftkonditionering en timme före stängning, ställa in värden för kylningssystem på optimal nivå och använda OA ger ingen märkbar skillnad för personal eller kunder.

Utveckla strategier som återspeglar öppettider, besökstrender, samt shoppingmönster fördelat över dagen och olika årstider. Eliminera att värme och kyla körs samtidigt och användning av ventilationsstrategier för värmeåtervinning.

— Anslutbarhet

Detaljhandelsföretag är på jakt efter gränslösa anslutningar på ett antal geografiska platser utspridda över hela landet och olika kontinenter som kan anslutas till systemet, vilket gör det till det idealiska verktyget för central övervakning och hantering av energistyrning för flera enheter vid detaljhandel med flera olika byggnader.

LÖSNING FÖR DETALJHANDEL OCH KÖPCENTRA

19

— Funktioner som förväntas i en lösning för detaljhandel och köpcentra Automation, styrning och övervakning

— Besparingar inom energi och ekonomi Automationssystem kan spela en grundläggande roll för att minska energiförbrukningen inom tjänstesektorn, som har blivit den mest energiintensiva sektorn i de viktigaste industrialiserade länderna.

Standarden EN 15232 möjliggör en enkel och erkänd uppskattning av besparingar inom energi och ekonomi i samband med införandet av ett automatiseringssystem, som tidigare var ganska omfattande och komplext.

Definition av klasser Bostäder D C B

Ej bostäder

Automatiseringsklasserna i enlighet med EU-standard EN 15232

A

D C B

A

UTSLÄPPSKONTROLL Värmestyrning Styrsystemet installeras på sändar- eller rumsnivå, i fall 1 kan ett system styra flera rum 0 Ingen automatisk styrning 1 Central automatisk styrning 2 Enskild rumsautomatisk styrning via termostatventiler eller elektronisk styrenhet 3 Individuell rumskontroll med kommunikation mellan styrenheter och BACS 4 Kontroll av temperaturen i distributionsnätets varmvatten (tillförsel eller retur) Liknande funktion kan tillämpas för styrning av direktverkande el-värmenät 0 Ingen automatisk styrning 1 Utetemperaturkompenserad styrning 2 Innetemperaturstyrning Styrning av distributionspumpar De reglerade pumparna kan installeras på olika nivåer i nätet 0 Ingen styrning 1 På/av-styrning 2 Styrning av variabelt pumpvarvtal med konstant Dp 3 Styrning av variabelt pumpvarvtal med proportionell Dp

Integrerad styrning av enskilda rum, inklusive behovsstyrning (baserat på närvaro, luftkvalitet osv.)

LÖSNING FÖR DETALJHANDEL OCH KÖPCENTRA

20

— Funktioner som förväntas i en lösning för detaljhandel och köpcentra Automation, styrning och övervakning

— Besparingar inom energi och ekonomi

Besparingar beräknade enligt EU-standard EN 15232

FASTIGHET

BYGGNADSTYP

f BAC.EL

f BAC.HC

D

C

B

A

D

C

B

A

Kontor

1,10 1,06 1,07 1,05 1,07 1,04 1,08

0,93 0,94 0,93 0,98 0,95 0,96 0,95

0,87 0,89 0,86 0,96 0,90 0,92 0,91

1,51 1,24 1,20 1,31 1,31 1,23 1,56

0,80 0,75 0,88 0,91 0,85 0,77 0,73

0,70 0,5 a 0,80 0,86 0,68 0,68 0,6*

Föreläsningssal

Skola

Ej bostäder

Sjukhus

Hotell

1

1

Restaurang

Servicebyggnader för grossist- och detaljhandel

Enfamiljshus

Bostäder

Lägenhetshus Annan bostads- byggnad eller liknande

1,08

0,93

0,92

1,10

0,88

0,81

LÖSNING FÖR DETALJHANDEL OCH KÖPCENTRA

21

— Funktioner som förväntas i en lösning för detaljhandel och köpcentra Automation, styrning och övervakning

— Kommunikation

Kommunikationen mellan olika undersystem inom samma byggnad eller visualiseringen via internet av bilder på rum till följd av ett larm är funktioner som är lätta att uppnå i ett bussystem.

De viktigaste punkterna är följande:

• Enkel kabeldragning Med hjälp av busskablar för anslutning mellan enheterna överförs alla data och all information via ett enkelt tvinnat par, vilket sparar material och tid som läggs på att lägga kablarna. Med en 6-ledarkabel kan du även leda ström och tal till de olika enheterna. Möjligheten att använda en enkel 6-ledarkabel jämfört med stora kabelbuntar (eller den stora flerpoliga kabeln) som vanligtvis används, underlättar installationen och minskar installationstiderna. • Modularitet Genom att övergå till system som använder modulbaserad teknik är det möjligt att få systemet att utvecklas över tid, med början från de grundläggande funktionerna och sedan lägga till de andra funktionerna, utan att försvaga de investeringar som redan gjorts. • Driftkontinuitet och enkelt underhåll Genom att dra nytta av de interna funktionerna för självdiagnos och avvikelseidentifiering i vissa system är det möjligt att omedelbart identifiera eventuella fel. Vid behov kan de elektroniska modulerna bytas ut, utan att behöva avbryta systemdriften och därmed säkerställa tjänstens kontinuitet. Dessutom kan elektroniska rumsstyrmoduler, om de installeras i korridoren, bytas ut utan att behöva gå in i patientrummet. På så sätt störs inte patienterna och läkare och sjukvårdare kan på ett säkert sätt fortsätta att arbeta efter aktuella behov, medan den tekniska underhållspersonalen kan ingripa snabbt.

Ett bussystem kan tillgodose kommunikationsbehov i samband med säkerhet, kontroll och underhållning, till exempel aktivering av övervakningskameror eller sändning av bilder via internet, från rum till följd av ett larm, det gör det möjligt att förstå om det verkligen föreligger ett problem eller om det är ett falskt larm. Alla funktioner som används i de olika systemen i en byggnad kan också fjärrstyras genom användning av webbservrar eller fjärrstyrning på land eller mobila nätverk. Videosystemet blir en integrerad del av automationssystemet, som bland annat möjliggör kommunikation mellan de olika arbetsstationerna inom samma byggnad. De olika kommunikationslösningarna mellan personalen och hyresgäster möjliggör viktiga resultat, bland annat användarvänlighet, besparingar i installation och hantering och förbättring av den service som erbjuds.

LÖSNING FÖR DETALJHANDEL OCH KÖPCENTRA

22

— Funktioner som förväntas i en lösning för detaljhandel och köpcentra Automation, styrning och övervakning

— Åtkomstkontroll

MODULBASERAD Modulbaserad arkitektur med fristående grafik eller som kan integreras i scada- system från tredje part

ENKEL KONFIGURATION Plug and play-system. Lägg bara till enheterna i KNX-linjen

ENKEL STYRNING Procedurer för tilldelning av åtkomstbehörigheter förenklade med olika nivåer av användarbehörighet

DIAGNOSTIK Integrerad diagnostik för systemlarm eller fel

UTBYGGNAD Enkel och minimalt invasiv utbyggnad av funktioner

LÖSNING FÖR DETALJHANDEL OCH KÖPCENTRA

23

— Funktioner som förväntas i en lösning för detaljhandel och köpcentra Automation, styrning och övervakning

— Säkerhet

Integreringen av system som larmsystem, videoövervakning och tekniklarm gör det möjligt att minska installationskostnaderna utan att påverka prestanda. Närvarolarmssystemet kan kommunicera med byggnadens videoövervakning, belysning och andra system: integrering av de olika systemen möjliggör därför en högre säkerhetsnivå och lägre kostnader än enskilda system. Många enheter kan användas multifunktionellt av flera system.

LÖSNING FÖR DETALJHANDEL OCH KÖPCENTRA

24

— Funktioner som förväntas i en lösning för detaljhandel och köpcentra Automation, styrning och övervakning

— Komfort

— Styrning av luftkonditionering – komfort och effektivitet i samma arkitektur

Ökning av den komfort som byggnaden erbjuder och levnadsstandarden är bland de mest kända fördelarna med ett styrsystem för automation. Lampor och solskydd i ett rum eller en serie rum kan grupperas så att de kan styras automatiskt eller autonomt, även av sköra personer. Det gör det enkelt att släcka alla lampor i ett område med en enda rörelse, stänga fönstren, ställa in alla system du önskar i vänteläge (t.ex. kylning), aktivera larm osv. Genom att integrera traditionella funktioner i ett elsystem med styr- och automationsfunktionerna för kommunikation till och från byggnaden, ökar byggnadernas användbarhet. Tack vare värmestyrning spelar systemet en grundläggande roll, inte bara när det gäller att minimera förbrukningen, utan också för att förbättra komforten. Personer med handikapp eller tillfälliga eller permanenta mobilitetsbegränsningar kan få hjälp med att använda utrymmena och deras funktioner. Lösningarna som i de flesta fall uppfyller dessa behov kan vara: • kameraövervakning, • särskilda röstkommandon, • fjärrkontroller med specifika funktioner som t.ex. stora belysta knappar, • stora sammankopplade knappar, • larm som rapporteras på mobiltelefoner vid upptäckt av översvämning, gasläckor, öppna dörrar eller fönster osv. • nödsamtal med speciell knapp eller dragknapp.

LUFTKONDITIONERINGSSYSTEM All luftkonditionering sköts av byggnadens styrsystem

CENTRALISERAD VÄRMEUTRUSTNING All utrustning för värme och kyla (värmepanna – kylningsenhet – VRV-frikylning) kan integreras i systemet och styras lokalt av PLC/fasvändare

KOMPATIBILITET Alla kommunikationsprotokoll går att integrera

DISTRIBUERAD UTRUSTNING OCH SENSORER All utrustning och alla sensorer som distribueras i rummen (fläktbatterier, ventiler och termostater) kan integreras och styras via KNX-protokollet

FLEXIBILITET En flexibel och modulbaserad arkitektur som gör det möjligt att möta alla tänkbara fall

LÖSNING FÖR DETALJHANDEL OCH KÖPCENTRA

25

— Funktioner som förväntas i en lösning för detaljhandel och köpcentra Automation, styrning och övervakning

— Boende och komfort – energibesparing och komfort

BELYSNING Belysningsstyrning är integrerad i systemet

ENERGIEFFEKTIVITET OCH KOMFORT Naturligt och artificiellt ljus utnyttjas för att säkerställa bästa möjliga förhållande för komfort och energieffektivitet

AUTOMATISERAD STYRNING Byggnaden styr sig själv tack vare sensorer för närvaro, ljusstyrka och luftkvalitet

INTEGRERING MED SPECIFIKA PROTOKOLL Styrning av belysningssystemet via DALI-buss

LÖSNING FÖR DETALJHANDEL OCH KÖPCENTRA

26

— Funktioner som förväntas i en lösning för detaljhandel och köpcentra Automation, styrning och övervakning

— Styrning

Övervaknings- och kontrollsystemen möjliggör övervakning av alla viktiga parametrar i byggnader, underlättar normalt och extraordinärt underhåll och optimerar lagring av alla data som rör styrprogrammet.

LÖSNING FÖR DETALJHANDEL OCH KÖPCENTRA

27

— Funktioner som förväntas i en lösning för detaljhandel och köpcentra Energistyrning

— Verktygen för att styra och kontrollera fastighetens energiförbrukning Energichefer, fastighetsägare och fastighetsförvaltare känner alla alltför väl till trycket på att minska kostnader och energiförbrukning, samtidigt som man bibehåller invånarnas komfort. Energistyrning omfattar planering och drift av enheter för energiproduktion och energiförbrukning, samt lagring och energidistribution. Målen rör resursbevarande, klimatskydd och kostnadsbesparingar, samtidigt som användarna har konstant tillgång till den energi de behöver. Det är nära kopplad till miljöstyrning, produktionsstyrning, logistik och andra etablerade affärsfunktioner. Därför är valet av verktyg för att styra och kontrollera fastighetens energiförbrukning och kostnader, tillsammans med fastighetssystemet och el-distributionssystemet, de grundläggande delarna i utformningen av ett el-system, som analys och utveckling av lösningen kommer att vara beroende av. Det optimala verktyget för att styra och kontrollera byggnadens energiförbrukning och kostnaderna är användarvänligt, så att rapportering och kartläggning är så intuitivt och lätt att förstå att det inte bara används av experter inom energistyrning. Lösningen ska anpassas för att uppfylla varje kunds individuella krav. Rätt lösning fokuserar på energistyrning för att analysera energiförbrukning och målbesparingar i en byggnad, möjliggöra förbättringar av energieffektiviteten och kontinuerlig driftsättning av byggnaden.

— Förväntade funktioner för Fastighetsenergistyrsystemet

Molnbaserad BEMS-åtkomst till mätare och sensorinformation i byggnaden via internet. Informationen samlas in från BAS via en säker, fast IP-anslutning och slutanvändaren får tillgång till informationen genom att logga in på en dedikerad webbplats med sitt unika användarnamn och lösenord. Ingen begränsning av antalet mätare och sensorpunkter som kan anslutas till tjänsten över alla geografiska platser, vilket är avgörande för stora organisationer men även i andra sammanhang. Möjligheten att arbeta med alla tredjepartssystem som Tridium, BACnet och fristående system via SQL- eller MS Access-databasen, där mätar- och sensorinformationen lagras, är avgörande för att undvika alla begränsningar i befintliga byggnader och i helt nya installationer.

LÖSNING FÖR DETALJHANDEL OCH KÖPCENTRA

28

— Funktioner som förväntas i en lösning för detaljhandel och köpcentra Energistyrning

— Analys och diagramanalys

— Rapportering

— Öka medvetenheten och uppmuntra en beteendeförändring En webbaserad informationsdisplay för allmänheten kan kommunicera information om byggnadens energiprestanda och ge tips och rekommendationer om hur medarbetarna kan bidra till att minska energiförbrukningen. Genom att offentligt engagera människor i energieffektivitetsförändring finns det potential att förbättra energieffektiviteten med mer än 5 procent, jämfört med andra energieffektivitetsåtgärder i en organisation. Detta positiva agerande sprider sig dessutom bortom själva byggnaden till en mer offentlig arena. • Förbättra byggnadens energiprestanda • Energibesparingar på upp till 5% jämfört med andra energieffektivitetsåtgärder genom beteendeförändring • Reducerar kostnader och koldioxidavtryck • Kommunicerar energipolitik och strategi till allmänheten • I enlighet med ISO 50001

BEMS-analys och diagramanalys visar hur, var och när energiförbrukningen sker. Data om energiförbrukning kan analyseras på ett antal olika sätt från spektralanalyspaneler, regressionsanalys, faktiska kontra måldiagram och mycket mer. Diagramanalys: • Visa energiinformation i realtid efter dag, vecka, månad, år och anpassad visning • Jämför tidsperioder, mätare och exportera data Analys: • Visa energimönster med hjälp av spektralanalysverktyget • Sätt upp mål baserade på drivfaktorer eller fasta parametrar Jämför faktiskt mot målet • Tillgång till regressionsanalys, överskridande och samlingsdiagram • Analysera energiförbrukning jämfört med ett smart mål för energistyrning i realtid

Rapporter är ett viktigt verktyg för löpande energistyrning genom att hjälpa chefer och beslutsfattare att hålla reda på energibesparande initiativ, kontrollera om och var besparingar har gjorts och när målen har uppnåtts. Fullt anpassad rapporteringsfunktion gör det möjligt att generera omedelbara eller schemalagda rapporter om energiförbrukning, kostnader, koldioxidutsläpp, prestanda i förhållande till mål, samt hyresgästers kostnadsrapporter.

— Övervakning och larm

Larm som visas via det kartbaserade gränssnittet är särskilt användbara för en snabb översikt av flera byggnader på flera platser för kontors- eller övervakningscenter: • Avvikelser upptäcktes i energiförbrukningen jämfört med förväntad förbrukning • Larmrapporter utfärdads via e-post • Analys av larmhistorik kan hjälpa till att identifiera eventuella pågående problem.

LÖSNING FÖR DETALJHANDEL OCH KÖPCENTRA

29

— Funktioner som förväntas i en lösning för detaljhandel och köpcentra Servicekontinuitet

— Allmänna distributionssystem

Det finns inga verkliga specifika tekniska standardreferenser för valet av el-distributionssystem, inte heller med tanke på att detta val nödvändigtvis är fritt och beroende av vilken process som används. El-distributionssystem är en grundläggande infrastruktur för de flesta affärsprocesser och hjälper till att fastställa deras prestanda, till exempel energistyrning, säkerhet, tillförlitlighet och underhållsförmåga. Om anläggningssäkerheten är en viktig egenskap, som ett juridiskt krav, är istället tillförlitlighet, tillgänglighet och underhållsmöjligheter egenskaper hos anläggningen som direkt påverkar verksamheten. De möjliga konfigurationer som ett el-distributionssystem kan ta kan normalt spåras tillbaka till tre grundläggande system: • den enkla radiella planen, • system med dubbla radiella planer, • ringen.

Egenskap

Plan enkel radiell

dubbel radiell

ring

Tillförlitlighet

min min min max min min

max max max

genomsnitt

Servicekontinuitet Spänningsstabilitet

gen. 1 gen. 2 gen. 2

Förluster

min

Inledande kostnader

max max max

genomsnitt genomsnitt genomsnitt genomsnitt

Service- och underhållskostnader

Flexibilitet

min

Styrning

max

genomsnitt

1 Om korta avbrott i tjänsten kan accepteras vid driftstörningar eller vid arbete på systemet. 2 Det är en funktion för den punkt där ringen hålls öppen.

LÖSNING FÖR DETALJHANDEL OCH KÖPCENTRA

30

— Funktioner som förväntas i en lösning för detaljhandel och köpcentra E-mobilitet

— Laddstationer för elfordon

Hotell/restaurangbyggnaden ska vara utrustad med en modern infrastruktur med laddstationer för elfordon och åtkomsten sker via en ramp med automatisk åtkomstkontroll och strömförsörjningen är konfigurerad för laddstationer för elfordon. Kraftdistributionen är dimensionerad så att alla laddare kan användas med full effekt samtidigt. I framtiden kommer användaren att ha möjlighet att öka antalet laddare för elfordon, utan att ändra installationen, tack vare reserv- och laststyrningsfunktionen. Laststyrningen ser till att byggnadens tillgängliga kapacitet inte överskrids. När aktuell efterfrågan är hög kommer laddaren för elfordon att pausa laddningen. Laddningen startar igen när det finns tillgänglighet i nätet. Långsam laddning är perfekt för anställda som parkerar hela dagen, medan snabbladdare är en perfekt lösning för parkeringsplatser som är reserverad för besökare, vilket möjliggör laddning på kortare tid. Laddningsenheten bör anslutas till internet via GSM, WiFi eller LAN för perfekt integration i smarta fastighetssystem och -konfiguration via app. Förenklad autentisering via antingen RFID eller App ger flexibilitet för offentliga tillämpningar. Skydd och säkerhet för strömförsörjningen säkerställs av skyddsenheter och automatiska brytare. Förbrukningen hålls under kontroll och energimätare är integrerade i BMS för tillgångsstyrning.

LÖSNING FÖR DETALJHANDEL OCH KÖPCENTRA

31

— Rekommendationer från ABB:s teknikanvändare

LÖSNING FÖR DETALJHANDEL OCH KÖPCENTRA

32

— Rekommendationer från ABB:s teknikanvändare

— Marina Mall i Abu-Dhabi är ett av världens största köpcentra.

MELLANÖSTERN

MARINA MALL ABU-DHABI

Vilka var utmaningarna när det gällde att uppfylla kundernas önskemål? Tidsgränsen för installation och idrifttagning var minsta möjliga.

Varför tog man beslut om en KNX-lösning? Det öppna protokollet hos KNX möjliggör en enkel systemintegrering med andra produkter och system från tredje part.

Applikationer

Styrning och reglering av belysning • Omkoppling • Central styrning • Tidsstyrning • Dagsljusberoende omkoppling • Ljusscenarier

Drift, indikering och visualisering • LCD-display

Gränssnitt till andra fastighetssystem • Anslutning till andra system via analoga eller digitala ingångar

LÖSNING FÖR DETALJHANDEL OCH KÖPCENTRA

33

— Rekommendationer från ABB:s teknikanvändare

— ABB installerar det första smarta, uppkopplade lågspänningsnätet i ett nytt lyxigt köpcenter

ASIEN

KÖPCENTRET EMQUARTIER I BANGKOK

Fullständig lågspänningslösning som minskar konstruktionskostnaderna med 60 % och projektleveranstiden med 35 procent för Bangkoks nya köpcenter EmQuartier Zürich den 11 mars 2016 – ABB, ledande kraft- och automationskoncern, har installerat ett smart lågspänningsnätverk i det toppmoderna köpcentret EmQuartier i Bangkok. Projektet är den första detaljhandelsbyggnaden som använder ABB:s Emax 2-brytare och Ekip styrnings- och anslutningsfunktioner för fjärrstyrning av kraftnätet. ABB:s kompletta lågspänningslösning förbättrade projektets leveranstid med 35 procent och minskade konstruktionskostnaderna med cirka 60 %, tack vare den integrerade SCADA- funktionaliteten. Giampiero Frisio, VD för ABB:s Protection and Connection-verksamhet, sa: ”Lösningen som har utvecklats för EmQuartier visar varför ABB är ledande inom lågspänningsenergi. Byggnadsoperatörer behöver lösningar som förenklar energistyrningen och som hjälper till att minska de totala driftkostnaderna – ABB:s kompletta lösningar förenklar hela processen

för alla: panelbyggare och systemintegratörer sparar tid och pengar samtidigt, som slutanvändarens verksamhet blir enklare att hantera, säkrare, mer tillförlitlig och energieffektiv. Genom att bana väg för införandet av mer integrerade, intuitiva och uppkopplade lågspänningslösningar tar ABB kraft och produktivitet till en helt ny nivå.” EmQuartier är ett lyxigt köpcenter på 250 000 m 2 , med lyxbutiker och underhållning, och en viktig del av koncernens omvandling på flera miljarder Baht i Bangkoks affärsdistrikt. ABB utvecklade centrets lågspänningsnätverk tillsammans med den lokala panelbyggaren PMK Group. Emax 2-brytarnas inbyggda sensorer och anslutningsmöjligheter, konfigurerade med Ekip View-programvara för övervakning, möjliggör fjärrövervakning, -styrning och kontroll över köpcentrets lågspänningsnät. När varje nod i det elektriska distributionsnätet är ansluten kan allt från energiförbrukning till trendanalys och -testning fjärrhanteras. Effektbrytarnas intuitiva pekskärmsgränssnitt har stöd för tio olika språk, inklusive thailändska, vilket gör nätverket enklare att hantera.

”EmQuartier är ett landmärke i Bangkoks ekonomiska utveckling och utvecklingen av lågspänningsnätet krävde en annan nivå av innovation och kvalitet. I nära samarbete med ABB redan från början gjorde att PMK kunde erbjuda en smartare lösning på betydligt kortare tid.”, säger Chanapatt Pattaramaetakul, marknadsföringschef för PMK-gruppen.

LÖSNING FÖR DETALJHANDEL OCH KÖPCENTRA

34

— Lösningsarkitektur

LÖSNING FÖR DETALJHANDEL OCH KÖPCENTRA

35

— Byggnadstopologi Detaljhandel och köpcentra, miljö

Hela byggnaden för detaljhandel och köpcentra kan eller kan inte innehålla olika områden som är avsedda för specifika funktioner.

Mattorg

Modehandel

Stormarknad

Entré/atrium och lobby

Bio

Spelområde

Öppen parkering

El-rum Energilag- ringsutrymme

Mekanikrum

Kontrollrum

Offentliga toaletter

Kontorslandskap

Chefskontor

Underjordisk parkering

LÖSNING FÖR DETALJHANDEL OCH KÖPCENTRA

36

— Byggnadstopologi Detaljhandel och köpcentra, miljö – Entré, atrium och vestibul

— Entré/atrium och lobby

Entrén till ett köpcenter används primärt för att komma in i byggnaden och används i stor utsträckning av människor för att komma in i köpcentret, även när man anländer via kollektivtrafik och taxi. Efter entrén har vi atrium som är ett stort öppet utrymmen eller överbyggt med takfönster. Dessa är populära eftersom det ger byggnaden en känsla av utrymme och ljus. Köpcentrets entré och atrium utformas idag på ett sätt som ger maximal exponering för dagsljuset och kan även ge besökare en uppfattning om de olika butikerna i gallerian.

LÖSNING FÖR DETALJHANDEL OCH KÖPCENTRA

37

— Byggnadstopologi Detaljhandel och köpcentra, miljö – detaljhandelsområde

— Stormarknad

— Modehandel

I en stormarknad finns olika avsnitt som är uppdelade för kundernas bekvämlighet och för allmän standardisering för stormarknadsverksamheter. Nedan följer de generella avsnittskategorierna i en stormarknad

Detaljhandelsbutiker utgör den största butiksandelen på ett köpcenter. Detta kan vara återförsäljare av kläder, skor, modebutiker, barnkläder, bokhandel och leksaksbutik. Återförsäljarna kan vara en del av välkända varumärken som är globala eller så kan det av märken som endast finns i landet. Butiksägarnas huvudintresse är att styra och skapa enhetlig belysning och styra RGB-lampor, luftkonditionering, energistyrning, kostnadseffektiv hantering av flera butiker och enkelt att hantera för tekniker och, ännu viktigare, för icke-teknisk personal.

1. Kylavdelningar 2. Frukt och grönt-avdelning 3. Bageridel

4. Delikatessavdelning 5. Elektronikavdelning 6. Butiksdiskar 7. Stängda kontor 8. Lastkaj

Identifierar applikationen för valt avsnitt på stormarknaden.

LÖSNING FÖR DETALJHANDEL OCH KÖPCENTRA

38

— Byggnadstopologi Detaljhandel och köpcentra, miljö – Underhållningsutrymmen

— Mattorg

— Bio

— Spelområde

COVID-19-pandemin har påverkat köpcentrets restauranger och detaljhandelsägare på mattorg har drabbats av stora intäktsminskningar, uppsägningar och förlorad lönsamhet, vilket radikalt har påverkat branschen som helhet. Trots utmaningarna inom restaurangbranschen, har alla från snabbmatskedjor till exklusiva restauranger anpassat sig och implementerat unika lösningar för att kunna serva kunderna på ett säkert sätt UVC, eller UV-ljus, används också som en teknik för smittskydds- kontroll och kan vara till hjälp för att oskadliggöra virus. Rekom- menderas för att bistå med sanering av både luft och ytor.

Biografer är normalt placerade inne i ett centrat, ofta nära mattorg och spelområde i köpcentret. Det används för att locka fler besökare till köpcentret och därmed öka besöksgraden, vilket leder till ökade intäkter för butikerna. Efter en gradvis öppning av biograferna efter pandemin har man vidtagit strikta åtgärder för att förbättra biobesökarens hälsa och säkerhet, detta omfattar bland annat förbättrad renlighet, säkra avstånd och minskad kontaminering av både ytor och luft. Gör besökarna bekväma och kompromissar inte med besökarnas hälsa och säkerhet, vilket är mycket viktigt för att kunna bibehålla kontinuiteten i verksamheten.

Detta utrymme ger besökare i alla åldrar en möjlighet att delta i olika färdighetsbaserade spel. Spelområden är ofta kopplade till andra tjänster som mat och dryck eller biografer.

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84 Page 85 Page 86 Page 87 Page 88 Page 89 Page 90 Page 91 Page 92 Page 93 Page 94 Page 95 Page 96 Page 97 Page 98 Page 99 Page 100 Page 101 Page 102 Page 103 Page 104 Page 105 Page 106 Page 107 Page 108 Page 109 Page 110 Page 111 Page 112 Page 113 Page 114 Page 115 Page 116 Page 117 Page 118 Page 119 Page 120 Page 121 Page 122 Page 123 Page 124 Page 125 Page 126 Page 127 Page 128 Page 129 Page 130 Page 131 Page 132 Page 133 Page 134 Page 135 Page 136 Page 137 Page 138 Page 139 Page 140 Page 141 Page 142 Page 143 Page 144 Page 145 Page 146 Page 147 Page 148 Page 149 Page 150 Page 151 Page 152 Page 153 Page 154 Page 155 Page 156 Page 157 Page 158 Page 159 Page 160 Page 161 Page 162 Page 163 Page 164 Page 165 Page 166 Page 167 Page 168 Page 169 Page 170 Page 171 Page 172 Page 173 Page 174 Page 175 Page 176 Page 177 Page 178 Page 179 Page 180 Page 181 Page 182 Page 183 Page 184 Page 185 Page 186

new.abb.com

Powered by